Rekonstrukce požární zbrojnice Rynoltice - ZŘ2

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce požární zbrojnice Rynoltice - ZŘ2 zadávané zadavatelem Obec Rynoltice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Rynoltice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce požární zbrojnice Rynoltice - ZŘ2

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení revitalizace hasičské zbrojnice v obci Rynoltice. Dojde k vybudování šaten v 1.NP a zajištění sociálního zázemí, rekonstrukci garáží 1.NP. V podkroví bude zřízena školící místnost se sociálním zázemím, kancelář velitele a sklady. Dále bude v rekonstruovaném objektu vytvořen prostor pro sušení požárních hadic a skladové prostory. Pro stavbu bude provedena nová vodovodní přípojka, splaškové vody budou sváděny do bezodtokové jímky. Pro zajištění temperace objektu bude vybudována nová STL přípojka s novým plynoměrovým pilířem HUP, z HUP bude do objektu provedena domovní přípojka plynu. Dále bude realizována rekonstrukce a rozšíření zpevněné plochy – vjezdy a vstup do objektu. Stavba je určena pro sbor dobrovolných hasičů a je navržena dle ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice.
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Projektovou dokumentaci zpracoval jako hlavní projektant Ing. Radomír Hladký, projektová činnost ve výstavbě, IČO: 75228548, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 0501145.
Jsou-li v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, takové odkazy jsou pouze informativní a umožňují použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě i lepších řešení.
Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky specifikován v závazném návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Rynoltice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7.165.000 bez DPH (8.669.650 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

7 289 025,28 bez DPH (8 819 720,59 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

7 289 025,28 bez DPH (8 819 721,97 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

12. 9. 2018, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Rynoltice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Vacek

Kontaktní e-mail: starosta@rynoltice.cz

Kontaktní telefon: +420602601631

Kontaktní datová schránka: pzfawug

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce požární zbrojnice Rynoltice - ZŘ2.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap