Účelová komunikace pro výstavbu RD – II. etapa, lokalita A23, Obec Radvanice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Účelová komunikace pro výstavbu RD – II. etapa, lokalita A23, Obec Radvanice zadávané zadavatelem Obec Radvanice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Radvanice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Účelová komunikace pro výstavbu RD – II. etapa, lokalita A23, Obec Radvanice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je provedení díla formou stavebních prací na akci s názvem "ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PRO VÝSTAVBU RD – II. ETAPA, LOKALITA A23, OBEC RADVANICE ", jejíž rozsah je dán projektovou dokumentací v rozsahu zpracovanou společností ONEGAST s.r.o., Ing. Jan Císař a kol., se sídlem Koněvova 22, 130 00 Praha 3, IČ 457 86 828 v listopadu 2011.
Předmětná komunikace řeší přístup k navrhovanému obytnému souboru rodinných domků. Účelová komunikace je řešena jako obytná komunikace D1 – dopravně zklidněná komunikace. Trasa komunikace je vedena po volných pozemcích investora, bez vzrostlé zeleně. Generální sklon řešeného území je severozápadní cca 12%. Začátek úpravy navržené komunikace je ve hraně místní obslužné komunikace s živičným povrchem na jihovýchodním okraji intravilánu obce Radvanice. Navržená komunikace je vedena severozápadním směrem, téměř kolmo na stávající silnici. Po cca 100 m se obloukem stáčí o 180˚ do jihovýchodního směru, souběžně s počáteční tratí, v osové vzdálenosti jednotlivých větví 122 m. Střed prostoru vymezeného navrženou komunikací protíná stávající polní cesta, souběžná s větvemi komunikace, napojená na jihovýchodním okraji území na místní obslužnou komunikaci. Navržená komunikace je ukončena opět napojením na místní obslužnou komunikaci. Parcelace pozemků pro výstavbu RD je provedena po obou stranách navržené komunikace v celém jejím průběhu. Komunikace bude zajišťovat přístupy na jednotlivé parcely dlážděnými vjezdy šíře 3,50 m. V trase komunikace a v souběžných zatravněných pásech jsou uloženy inženýrské sítě. (vodovod, kanalizace splašková, VO, O2, NN). Srážkové vody budou s povrchu komunikace odváděny do nedaleké vodoteče.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000 000-7, 45233100 - 0, 45233120 - 6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací dodávaných v rámci tohoto výběrového řízení je výstavba místní komunikace v obci Radvanice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

23. 7. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Profesionálové, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Bc. Alena Zahradníková

Kontaktní e-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Kontaktní telefon: 724689097

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Účelová komunikace pro výstavbu RD – II. etapa, lokalita A23, Obec Radvanice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Účelová komunikace pro výstavbu RD – II. etapa, lokalita A23, Obec Radvanice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
REPARE TRUTNOV s.r.o. (64824781) Uchazeč 2 263 270,21 Kč vč. DPH
1 870 471,25 Kč bez DPH
BAK stavební společnost, a.s. (28402758) Dodavatel 2 238 086,- Kč vč. DPH
1 849 658,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap