Výzva, krycí list, přílohy

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Výzva k podání cenové nabídky TDI na akci Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pěčín včetně zateplení zadávané zadavatelem Obec Pěčín.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Výzva, krycí list, přílohy

Popis informace či souboru

Obec Pěčín, Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, č.p. 207, 517 57, IČ: 00 275 221

tímto vyhlašuje
Výzvu k předložení nabídky na akci
Technický dozor investora na akci „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pěčín “

Zadavatel tímto zadává zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon) postupem mimo režim zákona v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona. Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona o veřejných zakázkách, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Jedná se o zakázku na služby: CPV kód 71322100-2.

1.Informace o zadavateli

Název: Obec Pěčín
Sídlo: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou č.p. 207, 517 57
IČ: 00275221 DIČ: CZ 00 275 221
Osoba oprávněná jednat: Miroslavem Petrem, starosta obce
Tel: 494 595 148
Email: starosta@pecin.cz


2. Charakteristika projektu a informace o druhu a předmětu zakázky

Předmětem této zakázky je komplexní výkon technického dozoru investora a odborné technické pomoci při realizaci akce „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pěčín včetně zateplení“ v rozsahu dle níže uvedených technických podmínek v průběhu realizace uvedeného projektu. Výkon technického dozoru bude prováděn dle platných zákonů , vyhlášek a norem.

3.Charakteristika projektu a předmět

Projekt „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pěčín“ řeší stavební úpravy čp. 42 spočívající v úpravě budovy čp. 42, budova Základní a mateřské školy Pěčín ve které je třída a herna mateřské školy,sociální zařízení vstupní chodba ,šatna, jídelna, kuchyně, kotelna v přízemí, dále třída 1, třída 2, kabinet 1a 2, ředitelna
v 1 nadzemním podlaží a půda. Budova je dvoupodlažní částečně podsklepená a s podkrovím. Úpravy řeší dispoziční úpravy, celkovou opravu budovy vč. zateplení,výměny krovu střechy včetně střešní krytiny, vybudování bezbariérového přístupu, výměnu oken a otvorů, nové vedení el. instalace,nové instalace vodovodu a kanalizace, vybudování vzduchotechniky. Veškeré úpravy se budou provádět dle proj. dokumentace vypracované Ing. arch. Vladimírou Středovou, bytem Krátká 1083, 56401 Žamberk, zodpovědný projektant Ing. Šejna Pavel, schválené ve stav. řízení stav. povolením ČJ.: výst. Rozh. -749/IV/10/881/09 právoplatné a vykonatelné dne 23.10.2009, resp. rozhodnutí Čj.: MEUROK/1117/IV/11/217/2010 s nabytím právní moci 14.7.2010 a oznámením o zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením ze dne 14.5.2013 , Č.j.: MEUROK/564/2013.
Předpokládaný objem stavebních prací, kterých se týká plnění zakázky dle soupisu prací a projektu činí dle ceníku a katalogu stavebních prací do 9 900 000,-Kč bez DPH.


Předpokládaná hodnota zakázky je 140 000,-Kč bez DPH.
4. Rozsah činnosti dodavatele v rámci zakázky
Činností dodavatele se rozumí souhrn všech technických a administrativních popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na provedení administrativních úkonů v souladu s platnou legislativou způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem.
Požadovaná činnost technického dozoru investora zahrnuje zejména:
- Seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení
- Součinnost při přípravě realizace stavby – spolupráce při plnění povinností, uložených mandantovi ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením stavby
- Kompletace dokladů pro předání staveniště, předání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku
- Organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby, vypracování zápisů o nich a plnění úkolů na nich převzatých
- Kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací
- Systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí stavby, pořizování digitální dokumentace
- Projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby, nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením mandantovi.
- Spolupráce s projektantem vykonávajícím autorský dozor
- Spolupráce s projektantem dokumentace provádění stavby (DPS) a s vyšším dodavatelem stavby a jeho subdodavateli při vykonávání nebo navrhován opatření na odstranění případných závad projektu
- Průběžná kontrola předávaných podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby, zvláště u technického vybavení a jiných konstrukcí, které se stanou nepřístupnými po jejich zakrytí
- Dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace na vydaná rozhodnutí orgánů státní správy, vypracování návrhů na opatření a případné zpracování žádostí o změny stavby před dokončením, podání této žádosti dle dispozic mandanta, obstarání příslušných povolení v právní moci a s tím související veřejnoprávní projednání změn projektové dokumentace , připojované k žádosti o změnu stavby, zastupování mandanta ve stavebním řízení a jednáních s odpovědnými pracovníky příslušných úřadů, případné doplnění podkladů a dokladů k žádosti podle dodatečných požadavků příslušného stavebního úřadu, účast na jednáních spojených s místním šetřením případně obstarání doplnění podkladů a dokladů podle dodatečných požadavků stavebního úřadu
- Kontrola věcné správnosti soupisu provedených prací , o všech závažných okolnostech bez odkladu mandanta
- Kontrola dodržování nákladů stavby a signalizace mandantovi možných úchylek od dohodnuté ceny díla a platebního kalendáře, posouzení stavu a předání písemného odborného stanoviska s návrhem na rozhodnutí mandantovi
- Kontrola správnosti položek při postupné fakturaci při provádění stavby
- Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku
- Koordinace prací s přímými zhotoviteli mandanta a v souladu se smlouvami kontrola odevzdání připravené práce na jejich navazující činnost
- Koordinace realizace stavby se stavbami jiných investorů
- Kontrola dodržování standardů materiálů dodávaných zhotovitelem podle DPS
- Kontrola dodržování technologických postupů předepsaných výrobci materiálů a výrobků použitých při realizaci díla
- Kontrola zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, účast na nich, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek (atesty, protokoly,o požární bezpečnosti zabudovaných prvků, o plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovovaných konstrukcích , o dodržování parametrů ochrany životního prostředí, o dodržování bezpečnostních předpisů apod.) organizační zabezpečení povinností mandanta při individuálních zkouškách a účast na těchto zkouškách
- Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami obchodních smluv, uplatňování námětů, směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) stavby
- Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opaření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a obchodních smluv a upozornění mandantka nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí objednatelem vůči dodavateli
- V průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby,spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby
- Příprava a kontrola dokladů pro odevzdání stavby a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na konání o odevzdání a převzetí, účast na zkušebním provozu jednotlivých částí stavby
- Kontrola odstraňování vad a nedostatků zjištěných při přebírání stavebních prací a dodávek
v dohodnutých termínech
- Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
- Kompletace podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti dle podmínek stavebního povolení a požadavků stavebního úřadu, vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, účast na kolaudačním řízení, obstarání kolaudačních povolení, zajištění opatření spojených s vydáním kolaudačních rozhodnutí, obstarání právní moci kolaudačního rozhodnutí, kontrola nebo splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí, majících původ v činnostech zhotovitele
- Pravidelné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany životního prostředí
- Zajištění přehledné fotodokumentace průběhu díla a její předání objednateli
- Řízení procesu uplatňování záručních vad a reklamací v prvním roce po převzetí díla
- Organizace nejméně dvou kontrolních prohlídek stavby v prvním roce po převzetí

5. Požadované složení týmu TDI
Zadavatel nepožaduje zvláštní složení týmu.
Technický dozor investora je zároveň finanční poradce a právní poradce.


6. Doba plnění zakázky
Předpokládané zahájení doby plnění – květen 2014
Předpokládané ukončení doby plnění – listopad 2014
Termín zahájení a ukončení prací akce 1. červen – 30. září 2014 nelze měnit.


7. Místo plnění
Obec Pěčín, Pěčín Rychnova nad Kněžnou č.p. 42 na parc.č.st.66 v k.ú. Pěčín u Rychnov nad
Kněžnou, budova Základní a mateřské školy Pěčín.


8. Požadavky na prokázání plnění kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů dodavatele.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona. - splnění základních kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením čestného prohlášení – toto prohlášení je součástí výzvy jako příloha č.2 a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče
Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady - výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, není-li uchazeč v něm zapsán v prosté kopii.
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění,
• doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel je povinen předložit doklad o autorizaci (ve stupni autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr) v oboru stavby pozemní. Autorizace musí být vydána Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Dodavatel předloží: pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění odpovědnosti uchazeče za škody způsobené třetí osobě. Zadavatel přitom stanoví, že ke splnění Dodavatel prokáže ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55, odst.1 písm.a) zákona. zadávacích podmínek je nutné, aby pojistná částka předmětného plnění činila alespoň
CZK 2 000 000,-Kč
Dodavatel prokáže technické kvalifikační předpoklady dle § 56, odst.2 , písm.a) zákona.
Dodavatel předloží seznam 3 veřejných a ostatních zakázek provedených uchazečem, doplněný o název investora včetně kontaktní osoby pro informaci o předložené referenci, název stavby, finanční objem stavby , termín realizace stavby.


9. Návrh smlouvy - obchodní a platební podmínky, požadavky na zpracování nabídkové ceny

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. V případě podpisu osobou pověřenou k zastupování osoby oprávněné jednat jménem uchazeče musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby přílohou návrhu smlouvy.
Platba bude provedena na základě faktury, jejíž přílohou musí být podrobný přehled realizovaných činností. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury nesmí být kratší než 30 dní ode dne jejího doručení zadavateli.
Všechny uvedené platební a obchodní podmínky musí uchazeč zapracovat do návrhu smlouvy.
Návrh smlouvy musí dále obsahovat údaje o termínu plnění a údaje o ceně za uvedené plnění. Ve smlouvě musí být dále uvedeno, že nabídková cena je stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ za uvedené plnění.
Uchazeč je povinen zpracovat nabídkovou cenu v zadavateli stanoveném řazení, takto:
• Cena celkem bez DPH
• DPH %
• Cena celkem s DPH
Nedílnou součástí návrhu smlouvy je rozpočet včetně harmonogramu splátek.
Před podpisem smlouvy musí vybraný uchazeč předložit platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě jeho podnikatelskou činností, s pojistnou částkou min. ve výši 2 mil. Kč. V nabídce se doklad o pojištění odpovědnosti nepředkládá.
Před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem si zadavatel vyhrazuje právo jednat o formulaci jednotlivých ustanovení smlouvy.10. Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v jednom originále v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Nabídka musí být předložena v českém jazyce a musí být, včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace a veškerých dalších dokladů a příloh, svázána do jednoho samostatného svazku.
Svazek musí být na titulní straně označen názvem svazku „Nabídka“, názvem zakázky a obchodní firmou/jménem a sídlem/ místem podnikání uchazeče.
Svazek, včetně veškerých případných příloh, musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. V případě podpisu osobou pověřenou k zastupování osoby oprávněné jednat jménem uchazeče musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby přílohou návrhu smlouvy.
Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
11. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení, a to nejlépe elektronicky na: starosta@pecin.cz (zaslání žádosti elektronicky však není podmínkou - lze poslat i poštou na adresu pověřené osoby). Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

12. Lhůta, místo, obsah a způsob podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.3.2014 v 11,00hod místního času. V této lhůtě je nutné doručit nabídky na adresu: Obec Pěčín, Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, čp. 207, 517 57 .
V pracovních dnech je možno předkládat nabídky osobně a to v době v pondělí a středu od 8,00-11,30 hod a 12,30 -17,00hod., úterý a čtvrtek od 8,00-11.30 hod a 12,30 - 15,00hod. a v pátek od 8,00- 11,00hod.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené nápisem
NEOTEVÍRAT - NABÍDKA: TDI „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pěčín včetně zateplení“.
Nabídka musí obsahovat:
Identifikace uchazeče – obchodní firma/název,sídlo kontaktní adresa, IČ,DIČ,telefon, elektronická
adresa, osoba oprávněná jednat za uchazeče a kontaktní osoby, bankovní
spojení s uvedením čísla účtu
Krycí list nabídky- uchazeč je povinen vyplnit přílohu č.1- Krycí list nabídky a umístit ho na první
stranu nabídky. Taktéž musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Návrh smlouvy – podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele s požadavky
uvedenými v bodě 6
Prokázání kvalifikačních předpokladů dle požadavků
Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatel, z něhož vyplývá, že
dodavatel je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávacího řízení – příloha 3


Variantní řešení nabídek nejsou přípustná.

Otevírání obálek a nabídkami se uskuteční dne 17.3.2014 11,00hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Pěčín. Pro informace o jednání komise pro otevírání obálek kontaktujte osobu pověřenou výkonem zadavatelské činnosti. Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí v jakém byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.


13. Údaje o hodnotících kriteriích
- 100% nabídková cena bez DPH
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla dle hodnotícího kriteria vyhodnocena jako nejvýhodnější

14. Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu stanoví zadavatel zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky. Zadávací lhůta činí 90 dnů.


15. Další informace
Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, případně doplnění této výzvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo na eventuální zrušení této výzvy k podání nabídek, nejpozději však do uzavření smlouvy.
Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením.
Předložené nabídky zadavatel nevrací.
Zadavatel bez zbytečného odkladu zruší zadávací řízení, pokud:
- nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky nebo byla podána pouze 1 nabídka nebo nebyly
stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání
nabídek, resp. byly všechny nabídky vyřazeny
- byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči
- byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě nebo
odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít


V Pěčíně, dne 27.2.2014………………………………………
Miroslav Petr, starosta obce Pěčín
Osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti:………………………………………
Miroslav Petr, starosta obce
KRYCÍ LIST NABÍDKY


Zakázka je součástí projektu s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ v Pěčíně“, reg. číslo CZ.1.02/3.2.00/12.14085 z 35.výzvy OPŽP, prioritní osa 3- Udržitelné využívání zdrojů energie.

Název: Technický dozor investora pro projekt: „Rekonstrukce ZŠ a MŠ včetně zateplení“

Základní identifikační údaje
Zadavatel
Název: Obec Pěčín
Sídlo: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, č.p. 207, 517 57
IČ: 00275221
DIČ: CZ00275221
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Miroslav Petr
Kontaktní osoba: Miroslav Petr , starosta@pecin.cz
Tel./fax: 494 595 148 ,
E-mail: starosta@pecin.cz
Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Kontaktní adresa:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Bankovní spojení, číslo účtu:
Nabídková cena za celé plnění zakázky v Kč
Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (sazba 21 %) Cena celkem včetně DPH:Osoba oprávněná za uchazeče jednat


v…………………dne……………


…………………………
podpis razítko
Příloha
Příloha č. 2

Čestné prohlášení
dle § 53 odst. 1 písm. a),b),c),d),e),f),g,i),j) a k)


Název obchodní firmy:
Sídlo:
IČ :
DIČ :
Zastoupena:
Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně prohlašuji, že uchazeč


a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§49 obchodního zákoníku),
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
k) kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.


V ................................. dne .........................................

Razítko a podpis……………………………………...


Příloha č. 3
Čestné prohlášení o vázanosti obsahem nabídky a splnění požadavků zadavatele
Veřejná zakázka
Technický dozor investora pro projekt: „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pěčín včetně zateplení“

Zadavatel: Obec Pěčín
Se sídlem: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, č.p. 207, 517 57
IČO: 00275221
DIČ: CZ00275221
Jejímž jménem jedná: Miroslav Petr , starosta


Uchazeč:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Jejímž jménem jedná:
Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že respektuje veškeré požadavky zadavatele stanovené ve výzvě k podání nabídek k výše uvedené veřejné zakázce, nečiní k nim žádné výhrady a považuje je za závazné. V případě, že by jakékoliv údaje uvedené v nabídce, nebo standardní obchodní podmínky uchazeče, byly v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci, vždy mají přednost požadavky zadavatele. Dále uchazeč prohlašuje, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty v délce 90 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.


V , dne

Titul, jméno a příjmení osoby
Oprávněné jednat za uchazeče:

Razítko uchazeče a podpis osoby
Oprávněné jednat jménem uchazeče:___________________________________________

Datum uveřejnění

28. 2. 2014

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap