Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2006/ 2013, uzavřené dne 20.6.2013 podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2006/ 2013, uzavřené dne 20.6.2013 podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku zadávané zadavatelem Obec Panenské Břežany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Panenské Břežany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2006/ 2013, uzavřené dne 20.6.2013 podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Předmět veřejné zakázky

Tímto dodatkem se upravuje výše uvedená smlouva takto:

I. Článek I. Smlouvy se doplňuje a rozšiřuje v odstavci 1. o znění: realizace změn stavby před dokončením – podle projektové dokumentace schválené Stavebním úřadem - příloha č.1 tohoto dodatku.
II. Celková cena za dílo se navyšuje o cenu víceprací a odečtení méněprací, které jsou detailně uvedeny ve výkaze výměr- příloha č. 1 tohoto dodatku. Cena víceprací je 257 793,06 Kč bez DPH, cena méněprací je 194 078,84 Kč bez DPH, celkem započtení víceprací a méněprací 63 714,23 bez DPH. DPH ve výši 21% činí 13 379,99 a celkové navýšení je tedy 77 094,21 Kč včetně DPH.
Po započtení této částky tedy příslušná část článku IV odstt. 2.1. zní: Celková cena za dilo je po započtení této změny je tedy ve výši 9 178 795,98 bez DPH a DPH je 1 927 547,16 Kč. Celková cena včetně 21 % DPH je tedy 11 106 343,14 Kč
III. Článek IX. Smlouvy Další ujednání – se doplňuje takto: Veškeré vícepráce, které vyplývají z tohoto dodatku, byly projednány a odsouhlaseny projektantem, objednatelem i zhotovitelem, na kontrolních dnech s technickým dozorem investora a příslušným stavebním úřadem. Zúčastněné strany se změnou souhlasí a dohodly se na tomto dodatku ke smlouvě
IV. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu.

Přílohy : č.1 výkaz výměr
č.2 Projektová dokumentace změn před dokončením stavby

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2006/ 2013, uzavřené dne 20.6.2013 podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
dokument D O D A T E K č. 3 21. 7. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap