D O D A T E K č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2006/ 2013, uzavřené dne 20.6.2013 podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce D O D A T E K č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2006/ 2013, uzavřené dne 20.6.2013 podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku zadávané zadavatelem Obec Panenské Břežany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Panenské Břežany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

D O D A T E K č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2006/ 2013, uzavřené dne 20.6.2013 podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Předmět veřejné zakázky

Tímto dodatkem se mění ve smyslu čl. IV odst. 1.2 a čl. XI. smlouvy o dílo č. 2006/2013 uzavřené dne 20. 6. 2013 mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „Smlouva“) následující ujednání Smlouvy:
1.1 Článek I. Smlouvy - Předmět plnění se doplňuje a vymezení předmětu plnění uvedené v prvém odstavci se rozšiřuje následující způsobem:
• „Zhotovitel se dále zavazuje zajistit a podchytit štítové stěny stávajícího objektu obecního úřadu z důvodu havárie, která je podrobně popsána v příloze č.1 tohoto dodatku („Stavba: rekonstrukce OÚ v Panenských Břežanech - Podchycení nezaložené stávající jižní štítové stěny“). Provedení těchto prací bude realizováno v souladu s projektovou dokumentací označenou jako „Změna č. 1 - Podchycení stávající štítové zdi a úprava základů přístavby“, která byla vypracována z důvodu předmětné havárie a která byla předána zhotoviteli.“
1.2 Článek IV. Smlouvy - Cena plnění, odst. 2.1 se mění tak, že se celková cena za dílo navyšuje o cenu víceprací, které souvisejíí s doplněním předmětu plnění dle odst. 1.1 dodatku a které jsou detailně uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku (stavební rozpočet). Cena víceprací činí 221.646,75,- Kč bez DPH. Po započtení této částky tedy příslušná část čl. IV odst. 2.1 Smlouvy zní:
• „Celková cena za dílo je stanovena ve výši 9.115.081,75,- Kč bez DPH, 21 % DPH odpovídá částce 1.914.167,22,- Kč, celková cena včetně DPH pak činí 11.029.248,97,- Kč.
1.3 Článek IX. Smlouvy - Další ujednání se doplňuje o další odstavec následujícího znění:
• „Veškeré vícepráce, které vyplývají z tohoto dodatku, byly projednány a odsouhlaseny projektantem, objednatelem i zhotovitelem, na kontrolních dnech s technickým dozorem objednatele a příslušným stavebním úřadem (příloha č. 3 tohoto dodatku). Situace a neodkladnost navrženého řešení byla detailně popsána ve stavebním deníku. Zúčastněné strany se změnou souhlasí, a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě.“

II.
2.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2.3 Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
2.4 Tento Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží objednatel a po dvou zhotovitel.


Přílohy: 1. Popis havárie - Stavba: rekonstrukce OÚ v Panenských Břežanech - Podchycení nezaložené stávající jižní štítové stěny.
2. Stavební rozpočet.
3. Záznam ve stavebním deníku ze dne 13. září 2013 o provedení kontrolní prohlídky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce D O D A T E K č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2006/ 2013, uzavřené dne 20.6.2013 podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
dokument D O D A T E K č. 1 10. 3. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap