Oprava fasády komplexu kulturního domu a bývalého pivovaru + drobné opravy exteriéru

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava fasády komplexu kulturního domu a bývalého pivovaru + drobné opravy exteriéru zadávané zadavatelem Obec Ostrolovský Újezd. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Ostrolovský Újezd

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava fasády komplexu kulturního domu a bývalého pivovaru + drobné opravy exteriéru

Předmět veřejné zakázky

Celkový rozsah prací:

Rekonstrukce fasády obecního komplexu budov č. p. 16 (kulturní dům) a č. p. 75 (bývalý pivovar), a to vyjma jižní stěny celého komplexu a západní stěny pivovaru (celkem cca 732 m2), oprava krytého vstupu do sálu kulturního domu a přilehlého balkonu. Rekonstrukce fasády dle potřeby, na objektu pivovaru dále odstranění plechové stříšky kryjící násypku, odstranění částí násypky převyšující terén, zasypání násypky a její zabetonování tak, aby plocha mohla sloužit k parkování.
Oprava krytého vstupu do sálu: Odstranění stávající krytiny, oplechování stříšky, střešní fólie s izolací.

S ohledem na to, že rekonstrukce komplexu má být částečně financována z vlastních zdrojů obce a částečně z dotace, přičemž to, zda bude dotace poskytnuta a v jaké výši, není zadavateli zatím známo, VYHRAZUJE SI ZADAVATEL PRÁVO REALIZOVAT ZAKÁZKU VE FÁZÍCH, POPŘÍPADĚ OMEZIT JEJÍ ROZSAH.

Nabídku nacenit dle přiloženého Rozpočtu s výkazem výměr, uvést rovněž hodinovou zúčtovací sazbu.
Případné vícepráce budou ceněny z rozpočtu, případně bude sjednán dodatek ke smlouvě v ceníkových cenách, co nebude možno nacenit, bude ceněno dle hodinové zúčtovací sazby.Poznámka

Požadovaný rozsah nabídky: rozpis materiálu včetně ceny, ceník prací
Požadavek doložení těchto dokladů:
Prokázané povolení k podnikání ( např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) již při předložení nabídky.
Oprávnění k podnikání doložit v kopii vybraným uchazečem před podpisem smlouvy, a to
- Prokázání oprávnění k podnikáni (např. předložení živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ( pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů – oprávnění k podnikání může doložit ve stejnopise nebo na úředně ověřené kopii
- Čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kritéria ( u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem), tj. zda:
… není v likvidaci ( jde-li o právnickou osobu),
… v uplynulých třech letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
… nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
...nemá nedoplatek na pojistném a na penále ne veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek,
… čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce.
Reference firmy již při podání cenové nabídky.
Návrh smlouvy o dílo sestaví dodavatelská firma již při zaslání cenové nabídky.
Platební podmínky: Zakázka bude proplacena do 14 dnů po obdržení faktury od dodavatele.

Způsob a místo podávání nabídek: Doručení v uzavřené obálce poštou nebo osobně na obecní úřad v úředních hodinách, tj. pondělí 17,30-19,30 hod. a středa 11,00-14,00 hod. Cenovou nabídku je nutno doručit nejpozději do 28.4.2017.

Další požadavky a podmínky: Za účelem PROHLÍDKY KOMPLEXU a s případnými DOTAZY se obracejte na starostku obce Markétu Bartizalovou, tel. 777872306, e-mail:F.Marketa@seznam.cz.
Způsob hodnocení: Výběrovou komisí v obci Ostrolovský Újezd je celé zastupitelstvo, předsedou výběrové komise je starosta. Výběrová komise stanoví seznam přímo obesílaných dodavatelů. Výběrová komise vyhodnotí nabídky a o průběhu jednání sepíše jednoduchý protokol, ve kterém uvede charakteristiku jednotlivých nabídek a vybere nejvhodnější nabídku včetně zdůvodnění tak, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Nabídky, které neobsahují všechny záležitosti dle výzvy, výběrová komise vyřadí a již je dále nehodnotí.
O výběru nejvhodnější nabídky bude přijato usnesení zastupitelstva obce.
Posléze bude uchazečům písemně oznámeno, zda byli vybrání k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu či nikoliv a čí nabídka byla vybrána.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

01/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrolovský Újezd

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

28. 4. 2017, 19:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Markéta Bartizalová

Kontaktní e-mail: obec@ostrolovskyujezd.cz

Kontaktní telefon: 386322088, 777872306

Kontaktní datová schránka: rgzed7i

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava fasády komplexu kulturního domu a bývalého pivovaru + drobné opravy exteriéru.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava fasády komplexu kulturního domu a bývalého pivovaru + drobné opravy exteriéru zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
František Petrách Služby (42380979) Dodavatel 876 825,- Kč vč. DPH
724 652,- Kč bez DPH
Antico stavební spol. s r.o. (45022160) Uchazeč 985 327,- Kč vč. DPH
814 324,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap