Vypracování projektové dokumentace a související inženýrská činnost pro akce: 1. OPOLANY, OPOLÁNKY A KANÍN – VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, 2. OPOLANY, OPOLÁNKY A OŠKOBRH – ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE a 3. OPOLANY, OPOLÁNKY A KANÍN - VODOVOD

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vypracování projektové dokumentace a související inženýrská činnost pro akce: 1. OPOLANY, OPOLÁNKY A KANÍN – VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, 2. OPOLANY, OPOLÁNKY A OŠKOBRH – ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE a 3. OPOLANY, OPOLÁNKY A KANÍN - VODOVOD zadávané zadavatelem Obec Opolany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Opolany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vypracování projektové dokumentace a související inženýrská činnost pro akce: 1. OPOLANY, OPOLÁNKY A KANÍN – VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, 2. OPOLANY, OPOLÁNKY A OŠKOBRH – ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE a 3. OPOLANY, OPOLÁNKY A KANÍN - VODOVOD

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby spojené s vypracováním projektové dokumentace a související inženýrská činnost v následujícím rozsahu:
- zajištění polohopisného a výškopisného zaměření v souřadnicovém systému JTSK a výškopisném systému BpV, a to v celém rozsahu stavby vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace a ČOV;
- zajištění inženýrsko-geologického (IGP) průzkumu v nezbytném rozsahu pro stanovení zatřídění zemin pro výkopové práce pro potrubí vodovodu a kanalizace a pro stanovení základových poměrů v místě stavby ČOV;
- vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění novely č.62/2013 Sb., a to v rozsahu její přílohy č.1 (pouze pro akci OPOLANY, OPOLÁNKY A KANÍN – VODOVODNÍ PŘÍPOJKY);
- výkon investorsko - inženýrské činnosti spočívající v projednání DUR (pouze pro akci OPOLANY, OPOLÁNKY A KANÍN – VODOVODNÍ PŘÍPOJKY) se správci inženýrských sítí, veřejnoprávními orgány a organizacemi, dotčenými orgány státní správy a ostatními subjekty v průběhu a závěru prací na díle, včetně vyjádření dotčených subjektů, a zapracování jejich oprávněných požadavků do DUR. Dále též zajištění chybějících smluv na věcná břemena pozemků na vodovod, včetně projednání na místě s občany. Součástí výkonu těchto činností bude i příprava podkladů v elektronické formě pro podání žádosti o zahájení řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby zadavatelem;
- vypracování projektových dokumentací pro stavební povolení (DSP) dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění novely č.62/2013 Sb., a to v rozsahu její přílohy č. 5;
- Plán BOZP pro stupeň dokumentace DSP;
- výkon investorsko - inženýrské činnosti spočívající v projednání DSP se správci inženýrských sítí, veřejnoprávními orgány a organizacemi, dotčenými orgány státní správy a ostatními subjekty v průběhu a závěru prací na díle, včetně vyjádření dotčených subjektů, a zapracování jejich oprávněných požadavků do DSP. Součástí výkonu těchto činností bude i příprava podkladů v elektronické formě pro podání žádosti o zahájení řízení o vydání stavebního povolení zadavatelem;
- vypracování projektových dokumentací pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) dle vyhlášky č.230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění novely č.62/2013 Sb., a to dle její přílohy č.6;
- jednotlivé stupně dokumentace budou v rámci ujednané ceny vypracovány a dodány v počtu dvou vyhotovení (paré) v grafické formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na nosiči CD-R/DVD-R nebo USB flash ve formátu *.dwg a *.pdf,

a to pro následující připravované investiční akce zadavatele:
1. OPOLANY, OPOLÁNKY A KANÍN – VODOVODNÍ PŘÍPOJKY,
2. OPOLANY, OPOLÁNKY A OŠKOBRH – ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE a
3. OPOLANY, OPOLÁNKY A KANÍN – VODOVOD.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71245000-7

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Opolany, Opolánky a Oškobrh

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 600 000,- bez DPH (1 936 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 863 800,- bez DPH (2 255 198,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

15. 5. 2015, 11:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vypracování projektové dokumentace a související inženýrská činnost pro akce: 1. OPOLANY, OPOLÁNKY A KANÍN – VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, 2. OPOLANY, OPOLÁNKY A OŠKOBRH – ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE a 3. OPOLANY, OPOLÁNKY A KANÍN - VODOVOD.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dilo_signed_150615 18. 6. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap