Komořany: založení krajinných prvků a ÚSES a Komořany: založení větrolamu V7

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Komořany: založení krajinných prvků a ÚSES a Komořany: založení větrolamu V7 zadávané zadavatelem Obec Komořany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Komořany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Komořany: založení krajinných prvků a ÚSES a Komořany: založení větrolamu V7

Předmět veřejné zakázky

Akce se dělí následovně na tři části:
Komořany: založení krajinných prvků a ÚSES (část 1 – ÚSES a část 2-založení krajinných prvků=ZKP)
Místem plnění díla je zájmové území leží v k. ú. Komořany na Moravě na 7mi oddělených lokalitách, bude provedeno 9 „stavebních“ objektů.
Předmětem zakázky je:
• 9 samostatných „stavebních“ objektů zahrnujících vegetační úpravy, které tvoří výsadby dřevin a založení trvalých travních porostů jak v liniové výsadbě, tak výsadby skupin stromů. Liniové výsadby jsou prostorově rozčleněny menšími plochami trvalých travních porostů.
• Výsadby budou chráněny proti okusu, ohryzu, loupání a vytloukání zvěří, proto budou umístěny do oplocenek.
• Následná dvouletá péče – péče o výsadby, likvidaci buřeně.
• Pro zvýšení biodiverzity a podporu funkcí biokoridoru zde budou drobné biotechnické objekty, pro cílové živočichy – plazníky z přírodních materiálů, zídky z kamenné rovnaniny pro hady a ještěrky, sedací berličky pro ptactvo, ptačí budky, broukoviště.

Část A: Komořany: založení krajinných prvků a ÚSES, část 1 – ÚSES
a) SO-01 a SO02: LBK 4B – KN 4437 (ÚSES)
b) SO-03: IP 10 – KN 4252 (ÚSES)
c) SO-04: -04: IP 29A – KN 4222 (ÚSES)
d) SO-05: IP 29B – KN 4561 (ÚSES)
e) SO-06: IP U křížku – KN 4208 (ÚSES)

Část B: Komořany: založení krajinných prvků a ÚSES, část 2-založení krajinných prvků=ZKP
a) SO-07: Polní cesta C27 – KN 4657 (ZKP)
b) SO-08 a SO-09: TTP1 – KN 4412 (ZKP)

Část C: Komořany: založení větrolamu V7
Vegetační úpravy jsou tvořeny liniovými výsadbami dřevin, doplněnými o TTP v podrostu, která bude pomocí oplocenek a neoplocených částí rozčleněna z důvodu zajištění průchodnosti větrolamu po dobu existence jeho oplocení.
Lokalita bude vytyčena, před započetím výsadeb bude provedena orba na střední hloubku a povrch upraven smykováním.
Lokalita bude zatravněna směsí pro přírodní biotopy, biokoridory a extenzivní zeleň. K výsadbě dřevin budou použity autochtonní druhy dřevin.

Uchazeč může podat nabídku na jednu, dvě, nebo všechny tři části. Soupisy jednotlivých akcí se nacení zvlášť a každá část bude posuzována samostatně.

Poznámka

Předpokládaná hodnota zakázky je 3.147.396,- Kč bez DPH celkem, z toho:
Založení krajinných prvků a ÚSES, část 1 – ÚSES
Cena bez DPH: 1.644.938,- Kč

Založení krajinných prvků a ÚSES, část 2 - založení krajinných prvků
Cena bez DPH: 541.455,- Kč

Založení větrolamu V7
Cena bez DPH: 961.003,- Kč
Uvedené ceny jsou nejvýše přípustné.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77300000-3

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Komořany na Moravě

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 147 396,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 153 177,- bez DPH (2 605 344,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 868 083,- bez DPH (2 260 380,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

13. 10. 2014, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ATELIER FONTES, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Šárka Kopřivová

Kontaktní e-mail: koprivova@fontes.cz

Kontaktní telefon: 549255496

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Komořany: založení krajinných prvků a ÚSES a Komořany: založení větrolamu V7.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap