Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Jiřice – úprava zast. BUS na průtahu silnice II/272

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Jiřice – úprava zast. BUS na průtahu silnice II/272 zadávané zadavatelem Obec Jiřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jiřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Jiřice – úprava zast. BUS na průtahu silnice II/272

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je „Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Jiřice – úprava zast. BUS na průtahu silnice II/272“. Navržený chodník v prostoru západní autobusové zastávky (směr Lysá nad Labem) bude při své severní straně provozně a technicky navazovat na již vybudovaný chodník situovaný podél silnice II/272. Na jižní straně bude nový chodník navazovat na chodník stávající a bude nově dotažen až k přechodu pro chodce přes zmíněnou silnici II/272.
Na jižní straně zastávky ve směru Benátky n. Jizerou bude nově vybudovaný chodník napojen na chodník paralelně řešený v rámci projektu revitalizace obce Jsou navrženy dva vstřícné zastávkové zálivy s délkou nástupní hrany 15,0m a základní šířkou nástupiště 2,5m. Příchod na obě nástupiště je bezbariérový po stávajících i nově navržených chodnících. Bezbariérová je i stavební úprava stávajícího přechodu pro chodce přes silnici II/272. Všechny nově navrhované pěší trasy a nástupiště jsou vybaveny prvky pro bezpečný pohyb slabozrakých a nevidomých podle vyhl. 398/2009 Sb. Součástí akce bude i výstavba nového přisvětlení přechodu pro chodce.
Součástí řešení je rozšíření stávajícího veřejného osvětlení spočívající v posunutí stávajícího tělesa VO umístěného nyní v místě přechodu pro chodce přes silnici II/272 směrem k východně. nově umístěné autobusové zastávce. V prostoru přechodu pro chodce je nyní v rámci PD navrženo osazení dvou nových těles VO. (každé z jedné strany silnice II/272). Dojde k odstranění stávajících zastávkových přístřešků (jejich stav již není dobrý a rekonstrukce není ekonomicky efektivní) a jejich opětovnému umístění v odlišném materiálovém provedení na mírně posunuté půdorysné stopě. Nově umístěný přístřešek zastávky ve směru Lysá nad Labem bude posunut tak, aby neležel nad stávajícím kabelovým vedením VN ve správě ČEZ. V souvislosti s touto drobnou úpravou dojde i k lehkému posunu přechodu pro chodce, jeho nasvícení novými tělesy VO a k úpravě tvaru zálivu vozovky u obou zastávek. V projektem řešeném území také dojde k opravě vozovky silnice II/272 frézováním a obnovou vrchních asfaltových vrstev v tl.100 mm, obnovení a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení.
Jsou navrženy dva vstřícné zastávkové zálivy s délkou nástupní hrany 15,0m, šířkou zastávkového pruhu 3,0m a základní šířkou nástupiště 2,5m. Nástupní hrana je zvýšená 200 mm nad úrovní vozovky. Délky vyřazovacích úseků jsou 25,0m, délky zařazovacích úseků pak 15,0m. Průběžné jízdní pruhy mají šířku min. 3,0 m s vodícím proužkem š. 0,25m. Přístup na obě nástupiště je bezbariérový po stávajících i nově navržených chodnících.

Podrobné informace o předmětu zakázky jsou v přílohách zadávací dokumentace – viz. Projektová dokumentace a výkaz výměr.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2/2020

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Jiřice u Nymburka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 142 739,00 bez DPH (2 592 714,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 3. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 3. 2020

Lhůta pro podání nabídek

8. 4. 2020, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MZP Consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Pokorný

Kontaktní e-mail: mpc.pokorny@email.cz

Kontaktní telefon: +420602651242

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Jiřice – úprava zast. BUS na průtahu silnice II/272.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva a zadávací dokumentace 17. 3. 2020 Zobrazit
Krycí list nabídky 17. 3. 2020 Zobrazit
Návrh smlouvy o dílo 17. 3. 2020 Zobrazit
Čestné prohlášení o základní způsobilosti 17. 3. 2020 Zobrazit
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_průvodní_zpráva 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_souhrnná_zpráva 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_situace_širších_vztahů 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_situační_výkres_katastrální 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_situační_výkres_koordinační 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_situační_výkres_koordinační_měřítko_250 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_technická_zpráva 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_technická_zpráva_titul. 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_situace_měřítko_250 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_vzorové_příčné_řezy 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_příčné_řezy 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_situace_dopravní_značení 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_situace_rozhledy 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_BUS 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_D_technická_zpráva 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_D_situace 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_D_stožár 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_D_řezy 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_výpočet_osvětlení_přechodu 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_výpočet_osvětlení_přechodu 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_1 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_2 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_3 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_4 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_5 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_6 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_7 17. 3. 2020 Zobrazit
PD_Seznam_dokumentace 17. 3. 2020 Zobrazit
Výkaz_výměr_neuznatelné_výdaje 17. 3. 2020 Zobrazit
Výkaz_výměr_uznatelné_výdaje 17. 3. 2020 Zobrazit
Výkaz_výměr_elektro_osvětlení_přechodu 17. 3. 2020 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení 8. 4. 2020 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap