Vrt a úpravna vody v Hostěradicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vrt a úpravna vody v Hostěradicích zadávané zadavatelem Obec Hostěradice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hostěradice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vrt a úpravna vody v Hostěradicích

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, jejichž účelem je zlepšení kvality pitné vody pro obec Hostěradice, která při odběru ze stávajícího vodního zdroje v některých parametrech neodpovídá normovým hygienickým požadavkům na pitnou vodu. Z důvodu řešení zlepšení kvality pitné vody byl proveden nový vrt NH1 pro odběr surové vody u okraje obce Hostěradice. Dále jsou navrženy stavební úpravy související s čerpáním vody z vrtu NH do stávajícího vodojemu a je proveden návrh na úpravu surové vody pro stávající i nový vodní zdroj.
V rámci návrhu zlepšování kvality vody a pro její dopravu jsou navrženy stavební a technologické celky, které tyto činnosti budou zajišťovat.
V místě nového vrtu se zkráceně jedná o stavby a technologii, která zajistí přečerpání vody z vrtu NH1 ve směru ke stávajícímu vodojemu. Stavba související s tímto úkolem je ozn. jako „SO 02 ÚPRAVY NAD VRTEM“ a technologická část je označena jako „PS 02 Strojně technologická část – u vrtu NH1“.
Úprava surové vody pro stávající vodní zdroj a pro nový vodní zdroj bude prováděna ve stavebním objektu ozn. „SO 01 VDJ – ÚPRAVNA VODY“ a k tomu přiřazené navržené technologické části označené jako „PS 01 Strojně technologická část úpravny vody – VDJ“.
Doprava surové vody z vrtu NH1, přepojení potrubí ze stávajícího vodního zdroje a odvod prací vody z technologie úpravny je řešena ve stavebních objektech „SO 03 VÝTLAČNÝ ŘAD Z VRTU“ a „SO 05 ODVOD VODY Z PROPLACHU FILTRACE“
Napojení celého stavebního technologického celku na elektrickou energii a vnitřní elektroinstalaci jednotlivých budov je řešen stavebním objektem „SO 04 PŘÍPOJKA NN“.Nutné změny v technologické a strojní části u stávajícího zdroje je řešen v části projektové dokumentace ozn. jako provozní soubor „PS 03 Strojně technologická část – akumulace, starý vrt“.
Návrh elektroinstalace technologické části stavby pro všechny výše uvedené stavební objekty je řešen v projektové dokumentaci v části ozn. jako provozní soubor „PS 04 Elektro technologická část pro technologická zařízení, úpravna vody u VDJ ,vrt NH1, starý vrt a akumulace“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45252126-7

Místo plnění veřejné zakázky

parcely . č. 2486, 2487, 2504, 2507, 2509, 2510, 2511, 2512, 2659/1, 3001, 3002 , 3015, 3016, k.ú. Hostěradice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

19 540 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

19. 7. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PIONS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Michal Skoumal

Kontaktní e-mail: skoumal@pions.cz

Kontaktní telefon: +420 775 967 530

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vrt a úpravna vody v Hostěradicích.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap