Zpracování územní studie Hať - US1, US2 A US3

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracování územní studie Hať - US1, US2 A US3 zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracování územní studie Hať - US1, US2 A US3

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na služby.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení územní studie pro dané lokality v obci Hať, které jsou stanoveny v platném územním plánu. Důvodem pořízení územních studií je zejména potřeba prověření podmínek pro novou zástavbu z hlediska geologického podloží a výšky hladiny spodních vod, stanovení jednotné urbanistické koncepce pro vymezené zastavitelné plochy a začlenění nové výstavby do přilehlého obytného a přírodního prostředí. Cílem územních studií je prověřit možnosti využití území pro smíšené obytné území venkovské a navrhnout podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a vytváření příznivého životního prostředí, včetně staveb veřejné infrastruktury.
Blíže v „Zadání územní studie“ zpracované v souladu s § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, která je přílohou a nedílnou součástí zadávací dokumentace (příloha č. 5).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71000000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace předmětu této veřejné zakázky je katastrální území obce Hať.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

250 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

10. 5. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596117046, +420 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracování územní studie Hať - US1, US2 A US3.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap