HAŤ – POLDR PÍSKOVNA, napojení polní cesty Záhumenní a Křižanovická na silnici II/469

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce HAŤ – POLDR PÍSKOVNA, napojení polní cesty Záhumenní a Křižanovická na silnici II/469 zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

HAŤ – POLDR PÍSKOVNA, napojení polní cesty Záhumenní a Křižanovická na silnici II/469

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu dle vzoru smlouvy, projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy.

Projekt řeší napojení polní cesty Záhumenní a Křižanovická na silnici II/469.
Stavba je zařazena do číselné řady 100 – Objekty pozemních komunikací. Účelem stavebních úprav části účelových polních cest je jejich zkvalitnění z hlediska dostupnosti poldru Pískovna a přilehlých polností, i zvýšení únosnosti a kvality konstrukce. Navržené prodloužení částí polních cest C13 a C18 je podle šířkového uspořádání v příčném profilu a podle navrhované rychlosti zařazeno do kategorie hlavních polních cest s označením P6/40. Kromě vlastního jízdního pásu 2x 2,5m náleží do volné šířky oboustranná krajnice po 50 cm na každou stranu. Konstrukce vozovky je navržena ve skladbě štěrkodrť, vibrovaný štěrk, kamenivo obalené asfaltem, asfaltový emulzní spojovací postřik a střednězrnný asfaltobeton. Komunikace jsou navrženy s živičným krytem bez obrubníků. Podél jízdních pásů bude zřízena zemní krajnice, pro kterou bude zvoleno zhutněné kamenivo. Krajnice je navržena dvouvrstvá ze štěrkodrti a vibrovaného štěrku. Po zhutnění krajnice se provede prolití asfaltem. Projektovaný úsek bude odvodněn do hlavního otevřeného příkopu vedeného ve směru staničení vlevo od silnice II/469 k poldru. Křižovatka polní cesty s komunikací II/469 bude opatřena dopravními značkami.
Stavba bude pro vjezd a výjezd přístupna z ul. K Hubertu (II/469).
Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45233000-9

Místo plnění veřejné zakázky

katastrální území Hať, obec Hať - parcely související s výstavbou 2770/7, 2817/1, 3305 a 3041

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 172 916,10 bez DPH (1 419 228,48 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 5. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 5. 2016

Lhůta pro podání nabídek

6. 6. 2016, 14:20:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar, IČ: 62340701

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar.vz@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 773909080, +420 596117046

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce HAŤ – POLDR PÍSKOVNA, napojení polní cesty Záhumenní a Křižanovická na silnici II/469.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení 23. 5. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap