Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži "Vančák", Černilov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži "Vančák", Černilov zadávané zadavatelem Obec Černilov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Černilov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži "Vančák", Černilov

Předmět veřejné zakázky

Vodní nádrž „Vančák“ se nachází v intravilánu obce Černilov na pozemku parc. č. 3020/19 v k,ú. Černilov. Jedná se o boční vodní nádrž na vodním toku Černilovský potok, od kterého je oddělena hrází, která zároveň tvoří pravý břeh koryta potoka. Nádrž o obsahu cca 820 m3 a s plochou hladiny cca 1015 m2 slouží ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod, jako retenční prostor na toku Černilovského potoka pro zachycení přívalových vod.
Po vypuštění nádrže bude provedeno odtěžení nánosu ze dna nádrže. Vytěžený dnový sediment bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.
Stavební úpravy a udržovací práce se sestávají z opravy poškozeného opevnění břehů, rekonstrukce sjezdů do nádrže v původních parametrech, rekonstrukce výústního objektu s bezpečnostním přelivem a nátoku.
Břehy nádrže (vč. břehu hráze, tj. jižní břeh nádrže) a sjezdy do nádrže včetně náplavky budou opevněny kamennou dlažbou do betonového lože. Tloušťka dlažby 200 mm, tloušťka betonového lože 200 mm vyztuženého 2 x KARI sítí 100x100x8mm. Pod dlažbou bude provedeno štěrkové lože tl. 100 mm. Kamenná dlažba bude vyspárována cementovou maltou. Rozměry dlažby kopírují stávající opevnění včetně sjezdů do nádrže. Dlažba bude zapřena do základové patky, je navržena nová z betonu. V případě posouzení stávajícího základu statikem po jeho odkrytí je možné provést založení na stávající základovou spáru. Po rozebrání opevnění břehů nádrže bude kamenná dlažba očištěna a znovu použita na opravu opevnění – předpokládá se využití 70% stávajícího kamene a dovoz 30% nového (výměna poškozených kamenů, doplnění chybějících).
Bude provedeno nové výpustní zařízení – požerák. Bude zachován profil odtoku DN 500 a osazeno betonové potrubí. Dno nádrže leží nad úrovní dna potoka, požerák bude proveden s kalovým prostorem hl. 500 mm pro možné osazení kalového čerpadla a čerpání nevypustitelného objemu nádrže. Požerák je navržený s jednoduchou dlužovou stěnou, z vodostavebního betonu, osazený na betonovou podkladní desku tl. 300 mm vyztuženou 2 x KARI sítí 100x100x8 mm s krytím výztuže 50 mm. Požerák bude osazen uzamykatelným ocelovým poklopem. V rámci rekonstrukce výústního objektu bude proveden i bezpečnostní přeliv o šířce 2,0 m s kótou přelivné hrany 250,30 m n.m., která odpovídá provozní hladině vody v nádrži. Bezpečností přeliv bude opevněn kamennou dlažbou tl. 200 mm s vyspárováním cementovou maltou do betonového lože tl. 200 mm vyztuženého 2 x KARI sítí 100x100x8 mm s krytím výztuže 50 mm, součástí bude i nová opěrná patka. Bude provedena rekonstrukce nátokového objektu včetně výměny železobetonového potrubí DN 500 v délce 7,5 m. Nátok do nádrže bude proveden z vodostavebního betonu s osazenými U-profily pro možné osazení dluží a tím i uzavření nátoku do nádrže.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

0672/19/OÚ

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Černilov, parc. č. 3020/19, 3020/4, 2675/6 a 2997/5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 476 000,- bez DPH (4 205 960,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 331 321,53 bez DPH (4 030 899,05 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 905 053,21 bez DPH (4 725 114,38 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

13. 5. 2019, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavlína Hofmanová

Kontaktní e-mail: mistostarostka@cernilov.cz

Kontaktní telefon: 734203928

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži "Vančák", Černilov.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži "Vančák", Černilov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TERMA a.s. (15061663) Dodavatel 4 030 899,05 Kč vč. DPH
3 331 321,53 Kč bez DPH
POPR spol. s r.o. (46509283) Uchazeč 5 080 790,- Kč vč. DPH
4 199 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap