Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži „Pišťák“, Černilov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži „Pišťák“, Černilov zadávané zadavatelem Obec Černilov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Černilov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži „Pišťák“, Černilov

Předmět veřejné zakázky

Vodní nádrž „Pišťák“ se nachází na pozemku parc. č. 3020/20 v k,ú. Černilov ve východní části obce Černilov na vodním toku Černilovský potok. Jedná se o průtočnou vodní nádrž s vodní plochou cca 320 m2, která slouží k zadržení vody v krajině a jako retenční prostor na tomto toku pro zachycení přívalových vod. Hráz nádrže je sypaná, na návodní straně zpevněná monolitickou zdí s osazeným zábradlím. Součástí hráze je i výústní zařízení – požerák, zaústěný do zatrubené části Černilovského potoka v dimenzi DN 600.
Po vypuštění nádrže bude provedeno odtěžení nánosu ze dna nádrže. Vytěžený dnový sediment bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.

Stavební úpravy sestávají z opravy poškozeného stávajícího břehového opevnění.
Bude provedeno odbourání cca 50 mm stávající zdi hráze (západní břeh) ze strany návodního líce a do zdi budou ukotveny ocelové trny R 10505 d 20 mm, na které bude navařena KARI síť 100x100x8m a provedeno dobetonování (betonové lože cca 100 mm z vodostavebního betonu C25/30 XC2, XA1, XF2) s vyzděním návodního líce tl. 150 mm s vyrovnáním líce jako ztracené bednění. Kamenný líc bude vyspárován cementovou maltou. Stávající požerák i zábradlí bude zachováno ve stávajícím stavu, natřeno.
Jižní břeh nádrže je opevněn rozpadající se zdí s kamennou rovnaninou. Bude provedeno její rozebrání, odbourání a výstavba nové zdi v původních parametrech. Zeď bude provedena jako železobetonová z vodostavebního betonu C25/30 XC2, XA1, XF2 s výztuží z KARI sítě 100x100x8 mm při obou lících s obložením návodního líce kamennou rovnaninou tl. 250 mm s vyspárováním cementovou maltou. Za zdí bude proveden štěrkopískový zásyp.
Zbývající část břehů (východní a severní) bude opevněna kamennou dlažbou tl. 200 mm s vyspárováním cementovou maltou do betonového lože tl. 200 mm vyztuženého 2 x KARI sítí 100x100x8 mm. Pod dlažbou bude provedeno štěrkové lože tl. 100 mm. Dlažba bude zapřena do nové železobetonové patky. V severním břehu bude opraveno kamenné schodiště. Veškeré zastižené výústě do nádrže (zaměřené i nezaměřené) budou ponechány funkční a bude provedeno jejich zaústění do nádrže skrz navržené opravené opevnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

0575/18/OÚ

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Černilov, vodní nádrž Pišťák, parc. č. 3020/20 v katastrálním území Černilov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1,35 mil. Kč bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 279 989,47 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

9. 4. 2018, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavlína Hofmanová

Kontaktní e-mail: mistostarostka@cernilov.cz

Kontaktní telefon: 734203928

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži „Pišťák“, Černilov.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži „Pišťák“, Černilov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TERMA a.s. (15061663) Dodavatel 1 548 787,26 Kč vč. DPH
1 279 989,47 Kč bez DPH
POPR spol. s r.o. (46509283) Uchazeč 1 632 290,- Kč vč. DPH
1 349 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap