Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži „Pišťák“, Černilov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži „Pišťák“, Černilov zadávané zadavatelem Obec Černilov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Černilov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži „Pišťák“, Černilov

Předmět veřejné zakázky

Vodní nádrž „Pišťák“ se nachází na pozemku parc. č. 3020/20 v k,ú. Černilov ve východní části obce Černilov na vodním toku Černilovský potok. Jedná se o průtočnou vodní nádrž s vodní plochou cca 320 m2, která slouží k zadržení vody v krajině a jako retenční prostor na tomto toku pro zachycení přívalových vod. Hráz nádrže je sypaná, na návodní straně zpevněná monolitickou zdí s osazeným zábradlím. Součástí hráze je i výústní zařízení – požerák, zaústěný do zatrubené části Černilovského potoka v dimenzi DN 600.
Po vypuštění nádrže bude provedeno odtěžení nánosu ze dna nádrže. Vytěžený dnový sediment bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.

Stavební úpravy sestávají z opravy poškozeného stávajícího břehového opevnění.
Bude provedeno odbourání cca 50 mm stávající zdi hráze (západní břeh) ze strany návodního líce a do zdi budou ukotveny ocelové trny R 10505 d 20 mm, na které bude navařena KARI síť 100x100x8m a provedeno dobetonování (betonové lože cca 100 mm z vodostavebního betonu C25/30 XC2, XA1, XF2) s vyzděním návodního líce tl. 150 mm s vyrovnáním líce jako ztracené bednění. Kamenný líc bude vyspárován cementovou maltou. Stávající požerák i zábradlí bude zachováno ve stávajícím stavu, natřeno.
Jižní břeh nádrže je opevněn rozpadající se zdí s kamennou rovnaninou. Bude provedeno její rozebrání, odbourání a výstavba nové zdi v původních parametrech. Zeď bude provedena jako železobetonová z vodostavebního betonu C25/30 XC2, XA1, XF2 s výztuží z KARI sítě 100x100x8 mm při obou lících s obložením návodního líce kamennou rovnaninou tl. 250 mm s vyspárováním cementovou maltou. Za zdí bude proveden štěrkopískový zásyp.
Zbývající část břehů (východní a severní) bude opevněna kamennou dlažbou tl. 200 mm s vyspárováním cementovou maltou do betonového lože tl. 200 mm vyztuženého 2 x KARI sítí 100x100x8 mm. Pod dlažbou bude provedeno štěrkové lože tl. 100 mm. Dlažba bude zapřena do nové železobetonové patky. V severním břehu bude opraveno kamenné schodiště. Veškeré zastižené výústě do nádrže (zaměřené i nezaměřené) budou ponechány funkční a bude provedeno jejich zaústění do nádrže skrz navržené opravené opevnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

0575/18/OÚ

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Černilov, vodní nádrž Pišťák, parc. č. 3020/20 v katastrálním území Černilov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1,35 mil. Kč bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 279 989,47 bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 445 309,81 bez DPH (1 748 824,86 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

9. 4. 2018, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavlína Hofmanová

Kontaktní e-mail: mistostarostka@cernilov.cz

Kontaktní telefon: 734203928

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži „Pišťák“, Černilov.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži „Pišťák“, Černilov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TERMA a.s. (15061663) Dodavatel 1 548 787,26 Kč vč. DPH
1 279 989,47 Kč bez DPH
POPR spol. s r.o. (46509283) Uchazeč 1 632 290,- Kč vč. DPH
1 349 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap