Teplo Bečov – automatizace kotelny

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Teplo Bečov – automatizace kotelny zadávané zadavatelem Obec Bečov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bečov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Teplo Bečov – automatizace kotelny

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění jsou dodávky a související práce specifikované v příslušné Projektové dokumentaci ve stupni pro provedení stavby.

Projektová dokumentace je zpracována společností EVČ s.r.o. a je členěna na 4 SO
SO 01 Rekonstrukce systému MaR; vypracoval Ing. Tomáš Koval
SO 02 Výměna regulátoru tlaku plynu; vypracovala Ing. Iva Navrátilová
SO 03 Osazení regulátoru dif tlaku a SO 04 Úpravy v kotelně vypracoval Bc. Václav Marek

SO 01 řeší modernizaci systému řízení městské plynové kotelny v Bečově. Nově navržený systém řízení v sobě rovněž zahrnuje hardwarové a softwarové prostředky pro implementaci nově instalované kogenerační jednotky. Modernizace systému řízení kotelny a instalace kogenerační jednotky budou probíhat současně. Pro zajištění požadovaných technologických parametrů, signalizaci provozu a poruch je navržen volně programovatelný řídicí systém s DDC regulátorem.

SO 02 řeší výměnu regulátorů na plyn v hořákové sestavě. V plynové kotelně jsou osazeny tři plynové kotle - 2 x 2650 kW a 1 x o výkonu 1 750kW. Celkový výkon stávající kotelny je 7 050 kW. Na kotelnu se vztahuje ČSN 07 0703 z ledna 2005 – „Plynové kotelny“. V samostatném přístavku, přístupném z venkovního prostoru je umístěn HUP, obchodní měření plynu, membránový uzávěr BAP a regulace tlaku plynu pro KGJ. Přívod plynu do přístřešku je stávající o profilu DN 80, na této dimenzi je hlavní uzávěr plynu DN80. Pak je dimenze zvětšena na DN 100. Přetlak plynu v přípojce je 300 kPa.

SO 03 řeší osazení regulátorů diferenčního tlaku ve stávajících odběrných místech odběrných místech v obci Bečov. Pro různá odběrná místa jsou určeny různé regulátory. Instalace musí probíhat dle níže uvedené tabulky a výkresové dokumentace. Návrh regulátoru diferenčního tlaku byl navrhnut dle současných spotřeb tepla (z let 2012, 2013, 2014). Pro objekty kulturního domu a prodejního střediska byl při návrhu brán v potaz spotřeba tepla pro celou budovu, vzhledem k malému současnému odběru. Kompaktní regulátory tlakové diference jsou určeny pro vytápěcí soustavy. Jsou obzvláště vhodné pro soustavy centrálního zásobovaní teplem pracující s vysokými teplotami a tlaky. Dvousložkový lak dlouhodobě chrání těleso ventilu před korozi Pro instalaci na zpětné potrubí se musí instalovat regulátory typu DA 516, na přívodní potrubí do objektu DAF 516. Nastavení tlakové diference se na všech regulátorech nastaví hodnota 30 kPa. Přesné doregulování se provede až po instalaci všech regulátorů a po zkušenostech s provozem.

SO 04 řeší osazení nových oběhových čerpadel s frekvenčními měniči, osazení trojcestného regulačního ventilu na výstup topné vody do systému, nového expanzního systému a chemické úpravny vody do stávající plynové kotelny. Jedná se o nízkotlakou sídlištní teplovodní výtopnu na spalování zemního plynu. V kotelně jsou nyní instalovány 2 ks plynového kotle ČKD o výkonu 2650 kW a 1 ks kotle ČKD o výkonu 1750 kW. Dále projekt řeší úpravu pojištění zdroje tepla.

Zpracovatel dokumentace je obchodní firma EVČ s.r.o., IČ 135 82 275, sídlem Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice. Hlavní inženýr projektu: Ing. František Peterka. Zodpovědní projektanti projektové dokumentace jsou, za SO 01 Ing. Tomáš Koval, za SO 02 Ing. Iva Navrátilová, za SO 03 a SO 04 Bc. Václav Marek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

007-2016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34136000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Parc. č. st. 223/4 v k. ú. Bečov u Mostu, 435 26 Bečov, objekt bez čísla popisného

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 776 759,- bez DPH (3 359 878,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 5. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 5. 2016

Lhůta pro podání nabídek

20. 5. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Harantová

Kontaktní e-mail: Marie.Harantova@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: +420 607 949 872

Kontaktní datová schránka: 6njb46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Teplo Bečov – automatizace kotelny.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Teplo Bečov – automatizace kotelny zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ENERGIS 92 s.r.o. (63218691) Uchazeč 3 325 496,24 Kč vč. DPH
2 748 344,- Kč bez DPH
CORSIN s.r.o. (27927784) Uchazeč 3 339 648,40 Kč vč. DPH
2 760 040,- Kč bez DPH
ENERMO s.r.o. (28777654) Uchazeč 3 382 101,25 Kč vč. DPH
2 795 125,- Kč bez DPH
EVČ s.r.o. (13582275) Dodavatel 3 254 741,90 Kč vč. DPH
2 689 869,- Kč bez DPH
INTERMONT Opatrný s.r.o. (49900854) Uchazeč 3 912 005,21 Kč vč. DPH
3 234 721,33 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Teplo Bečov – automatizace kotelny zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Jiří Hromádko – PLYNTOP (15617521)
ENERGIE MaR s.r.o. (48150207)
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap