Odkanalizování areálu nemocnice Karviná-Ráj

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Odkanalizování areálu nemocnice Karviná-Ráj zadávané zadavatelem Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Odkanalizování areálu nemocnice Karviná-Ráj

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je rekonstrukce stávající čerpací stanice v areálu ČOV Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizace, výtlak DN 250 v délce 355 m, vedoucí z čerpací stanice do veřejné kanalizace v ulici 17. listopadu a demolice ocelových nádrží ČOV.

Součástí zakázky je také
a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf). Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.
b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
c) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
d) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
e) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
f) předání všech dokladů a náležitostí započít s trvalým užíváním stavby včetně inspekčních nálezů vydaných autorizovanou osobou,
g) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
h) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
i) průběžné udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
j) zvýšené zajištění ochrany proti šíření prašnosti a neopodstatněného nadměrného hluku s ohledem na charakter nepřetržitého provozu ve stavbou dotčených prostorách (zdravotnické zařízení),
k) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla.

Zadavatel požaduje na dodané dílo minimálně 60 měsíců záruční lhůtu, po kterou bude dodavatel provádět bezplatně povinné kontroly a revize dle platné legislativy.

Součástí nabídky dodavatele musí být zpracovaný harmonogram prací, který bude reflektovat zadavatelem stanovené lhůty.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232411-6; 45232421-9; 45232400-6; 44163130-0; 39350000-0; 45111100-9

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 699 000,- bez DPH (8 105 790,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 2. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 2. 2016

Lhůta pro podání nabídek

4. 3. 2016, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Lukáš Chalás

Kontaktní e-mail: chalas@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 733 119 022

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Odkanalizování areálu nemocnice Karviná-Ráj.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap