Modernizace technologií v mlékárně - Část I. - Plnička na jogurty, jogurtové nápoje a tvarohové krémy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace technologií v mlékárně - Část I. - Plnička na jogurty, jogurtové nápoje a tvarohové krémy zadávané zadavatelem NĚMCOVA SELSKÁ MLÉKÁRNA RADONICE, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.). K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NĚMCOVA SELSKÁ MLÉKÁRNA RADONICE, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace technologií v mlékárně - Část I. - Plnička na jogurty, jogurtové nápoje a tvarohové krémy

Předmět veřejné zakázky

Zakázka na dodávky zadávaná mimo režim ZVZ
zadávaná dle závazného postupu pro žadatele/příjemce dotace z Programu rozvoje venkova

Předmět zakázky
a. Předmětem zakázky je dodání 1 ks plničky na jogurty, jogurtové nápoje a tvarohové krémy.
b. Předmět zakázky bude nový, nepoužitý.
c. Součástí dodání předmětu zakázky bude též zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu.
d. Předmět zakázky musí splňovat všechny požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách, zejména v příloze č. 5 (Technická specifikace) - ve své nabídce (rovněž v příloze č. 5) musí uchazeč doložit, jaký konkrétní přístroj (konkrétní obchodní název, jiné nezaměnitelné označení) a od jakého výrobce zadavateli nabízí. Řádně vyplněnou tabulku obsaženou v příloze č. 5 zahrne uchazeč do své nabídky, přičemž vyplní požadované buňky. Vyplněná uvedená tabulka bude před podpisem kupní smlouvy učiněna její přílohou. Pro pokyny k řádnému dodání vyplněné přílohy č. 5 - Technická specifikace - nechť uchazeč postupuje v souladu s pokyny uvedenými v dané příloze a čl. 9 odst. 5 zadávací dokumentace.
e. Předpokládaná hodnota u zakázky Modernizace technologií v mlékárně - Část I. - Plnička na jogurty, jogurtové nápoje a tvarohové krémy činí 1.500.000,- Kč bez DPH.
f. Předpokládaná hodnota zakázky je maximální a nepřekročitelnou cenou - v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce cenu vyšší, bude z výběrového řízení vyřazen.

Externí odkaz na bližší informace

x

Poznámka

PREAMBULE
Toto oznámení otevřené výzvy k podání nabídky není výzvou ve zjednodušeném podlimitním řízení či jiným postupem pro zadávání podlimitní ani nadlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „zákon“).
Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele. Tyto požadavky je každý uchazeč povinen respektovat při zpracování nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.
Samotná zakázka „Modernizace technologií v mlékárně“ se skládá celkem z tří částí, a to:
Část I. - Plnička na jogurty, jogurtové nápoje a tvarohové krémy
Část II. - Výrobník na sýry
Část III. - Automatická váha s etiketovacím strojem
Pro každou část zakázky je samostatně vypracováno OZNÁMENÍ OTEVŘENÉ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).
Dodavatel je oprávněn podat nabídku jen do jedné, dvou či všech tří částí zakázky. Každá nabídka pro jednotlivou část zakázky bude podána samostatně, a v samostatné obálce, dle pokynů v textu níže uvedených (Pozn. Každý uchazeč však může pro danou část zakázky podat pouze jedinou nabídku, odevzdání více než jediné nabídky pro danou část zakázky či účast na více než jedné z podaných nabídek pro danou část zakázky /např. jako člen sdružení uchazečů/ je nepřípustná).
Kompletní zadávací dokumentace, včetně všech příloh je k dispozici všem dodavatelům ke stažení a je zveřejněna na profilu zadavatele, tj. na webové adrese:
http://mlekarna-radonice.profilzadavatele.cz/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

x

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

x

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42211000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Radonice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 500 000,- bez DPH (1 815 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 12. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 12. 2016

Lhůta pro podání nabídek

27. 12. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: BIOLOGICA s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Klára Kratochvílová

Kontaktní e-mail: kratochvilova@biologica.cz

Kontaktní telefon: 775909947

Kontaktní datová schránka: ka9rsy6

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace technologií v mlékárně - Část I. - Plnička na jogurty, jogurtové nápoje a tvarohové krémy.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Modernizace technologií v mlékárně - Část I. - Plnička na jogurty, jogurtové nápoje a tvarohové krémy zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
NIROSTA, sopl. s r.o. (60914548) Dodavatel 1 655 280,- Kč vč. DPH
1 368 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap