Kurz pro organizátory partnerství a komunitního vzdělávání ve vsích – 2. kolo výzvy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kurz pro organizátory partnerství a komunitního vzdělávání ve vsích – 2. kolo výzvy zadávané zadavatelem Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kurz pro organizátory partnerství a komunitního vzdělávání ve vsích – 2. kolo výzvy

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je realizace 240hodinového modulového kurzu pro organizátory partnerství a komunitního vzdělávání ve vsích pro 12-15 účastníků (místních lídrů, zástupců vesnických neziskových organizací různých obcí o velikosti do 4 000 obyvatel; alespoň 60 % žen). Školení je zaměřené na venkovský prostor a vzdělává profesionály pro rozvoj venkova.

Požadovaná témata kurzu (minimum):
- trénink kompetencí pro práci v týmu a budování místních partnerství
- řízení času
- sebeevaluace
- motivace lidí na vsích pro spolupráci
- rovné příležitosti a slaďování rodinného a pracovního života
- trh práce na venkově a uplatnění žen v nových podmínkách
- návrh místních partnerských strategií
- projektový design a management v mezisektorovém partnerském týmu
- komunikační dovednosti
- prezentační dovednosti
- facilitace práce vesnických místních partnerství
- možnosti komunitního vzdělávání na venkově
- animační techniky v obcích do 4 000 obyvatel

Pokud kurz ze stávající nabídky uchazeče plně nevyhovuje těmto požadavkům, vztahuje se zakázka i na inovaci školení, avšak v maximálním rozsahu čtyř z výše uvedených témat (sdružených do max. dvou nově vyvinutých modulů).

Struktura a další požadavky:
- Kurz má modulovou strukturu a skládá se z převážně dvoudenních seminářů. Maximální počet těchto prezenčních seminářů je 11 (včetně modulu zahraničního experta – viz níže). Vedle prezenčních seminářů může kurz obsahovat e-learningový modul (pro použití v LMS eDoceo, max. rozsah 40 hodin). Rozsah celého kurzu je 240 hodin.
- Jeden z modulů je zaměřený na rovné příležitosti žen a mužů na vsích a zapojuje v podobě cca 4hodinového vstupu specialistu na rovné příležitosti, který je součástí realizačního týmu projektu; další vzdělávání v tomto modulu zajišťuje dodavatel.
- Jeden dvoudenní modul (cca 16-20 hodin) je vedený zahraničním expertem jednoho z partnerů projektu; vzdělávání v tomto modulu nezajišťuje dodavatel.
- Ke každému modulu budou poskytnuty výukové materiály.
- Vzdělávání v každém modulu bude zhodnoceno účastníky ve zpětnovazebním dotazníku připraveném dodavatelem.
- V průběhu kurzu vypracují účastníci min. 3 samostatné práce, v závěru kurzu dostanou zadání práce závěrečné.
- Kurz je zakončen závěrečným testem a obhajobou závěrečné samostatné práce před komisí. Účastníci po úspěšném absolvování kurzu obdrží certifikát.
- Kurz bude realizován v prostorách zajištěných zadavatelem.
- Předpokládaný začátek realizace kurzu v lednu 2013, předpokládaný konec v prosinci 2013.

Součástí zakázky je:

1. Zajištění lektorských služeb včetně vedlejších nákladů (z celkových 240 hodin není cca 24 hodin lektorováno dodavatelem, ale specialistou na rovné příležitosti zadavatele a zahraničním expertem partnera zadavatele)

2. Potřebná inovace kurzu dle stanovených témat, v maximálním rozsahu 4 témat - 2 modulů (max. 40 hodin)

3. Příprava výukových materiálů pro jednotlivé moduly včetně zadání a vyhodnocení samostatných prací a příprava certifikátu o absolvování kurzu

4. Sestavení a vyhodnocení zpětnovazebních dotazníků pro účastníky (hodnocení lektora, metod, přínosu atd.)

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Dodavatel zajistí v průběhu celého kurzu i na poskytovaných dokumentech (studijní materiály apod.) dodržení pravidel povinného minima publicity Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a dokumentaci jejich dodržení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Bory

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

410 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 1. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 1. 2013

Lhůta pro podání nabídek

16. 1. 2013, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kurz pro organizátory partnerství a komunitního vzdělávání ve vsích – 2. kolo výzvy.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 4. 1. 2012 Zobrazit
Výsledek výzvy 22. 1. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap