Doprava hráčů RFA Ústeckého kraje

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Doprava hráčů RFA Ústeckého kraje zadávané zadavatelem Nadační fond RFA Ústeckého kraje. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nadační fond RFA Ústeckého kraje

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Doprava hráčů RFA Ústeckého kraje

Předmět veřejné zakázky

I. Plnění zakázky
Předmětem zakázky je doprava cca. 50 hráčů a realizačního týmu Regionální fotbalové Akademie Ústeckého kraje na tréninkové jednotky v okrese Teplice a sportovní akce v celé ČR a zahraničí. Tréninkové jednotky se konají 3x týdně po dobu trvání školního roku (1. 9. – 30. 6.). Sportovní akce se konají po dobu trvání školního roku (1. 9. -30. 6.).

Technické podmínky veřejné zakázky:
Požadujeme autobus s minimálně 52 místy k sezení. 4. Dále požadujeme schopnost reagovat na potřeby dopravy Akademie maximálně dva dny před požadovaným výjezdem.

II. Doba plnění zakázky
Délka trvání smlouvy: 3 roky od data podpisu smlouvy

III. Místo plnění
Místem plnění je:
Pro tréninkové jednotky-okres Teplice
Pro sportovní akce-území České republiky, zahraničí (okolní státy ČR)

IV. Způsob hodnocení zakázky
Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické vhodnosti nabídek v souladu s následujícími kritérii seřazenými v sestupném pořadí podle stupně významu, které jim zadavatel přisuzuje:
A. Výše nabídkové ceny za dopravu tuzemskou cestu na 1 km váha 70 %
B. Výše nabídkové ceny za dopravu zahraniční cestu na 1 km váha 30 %

V. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Kvalifikační předpoklady uchazeče a jejich prokázání doklady a údaji předloženými v uvedeném pořadí:
a) příslušný doklad o oprávnění k podnikání, t.j. živnostenský list, koncesní listina nebo jiný
doklad opravňující k podnikání a výpis z Obchodního rejstříku, je-li do něj zapsán, ne starší než
90 dnů.

b) ”Čestné prohlášení”, že:
- není v likvidaci,
- proti němu nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro
nedostatek majetku,
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem
pověřený zástupce,
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném
a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou
případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.
Čestná prohlášení budou opatřena vlastnoručními podpisy uchazečů, resp. u právnických
osob vlastnoručními podpisy osob oprávněných k podpisování za společnost dle výpisu
z Obchodního rejstříku

VI. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 10. 2019 ve 19.00 hodin.

VII. Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat
Nabídky lze podat doporučeně poštou na adresu zadavatele nebo zaslat na emailem v pdf (naskenované
originály). V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídky v sídle zadavatele v 7.patře,
od 8,00 do 9,00 hodin.

VIII. Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v členění:
Cena za jízdu na 1 trénink tam a zpět včetně DPH na trase Teplice, Edisonova –Srbice, fotbalový stadion
Cena za jízdu na 1 trénink tam a zpět včetně DPH na trase Teplice, Edisonova–Modlany, fotbalový stadion
Cena za 1 km jízdy tuzemské cesty včetně DPH
Cena čekací doby tuzemské cesty za 1 hodinu včetně DPH
Cena za 1 km zahraniční cesty
Cena čekací doby zahraniční cesty za 1 hodinu
Další náklady spojené s tuzemskými cestami včetně DPH
Další náklady spojené se zahraničními cestami

Poznámka

Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku kdykoliv zrušit a nevybrat žádného dodavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

60 / 60000000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Okres Teplice, Ústecký kraj, ČR, Evropa

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

123 966,- bez DPH (150 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

123 966,- bez DPH (150 000,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

123 966,- bez DPH (150 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 10. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 10. 2019

Lhůta pro podání nabídek

21. 10. 2019, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Nadační fond RFA Ústeckého kraje

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miloš Vitner

Kontaktní e-mail: akademie@ukfs.cz

Kontaktní telefon: +420 739 681 861

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Doprava hráčů RFA Ústeckého kraje.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Doprava hráčů RFA Ústeckého kraje- Návrh Smlouvy 14. 10. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Doprava hráčů RFA Ústeckého kraje zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Miroslav Šavel (18338437) Dodavatel 1 815,- Kč vč. DPH
1 500,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap