Služby v rámci vývoje IT systému Chytré muzeum II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Služby v rámci vývoje IT systému Chytré muzeum II zadávané zadavatelem MUSOFT.CZ, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MUSOFT.CZ, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Služby v rámci vývoje IT systému Chytré muzeum II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je nákup služeb souvisejících s vývojem IT systému. Zakázka je
realizována v rámci projektu reg.č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009336 s názvem „Chytré
muzeum“. Výstupem zakázky bude: :
- ověření odborných metodických postupů a validit výstupních celků;
- ověření ergonomických postupů a kvalit systému MUSEION;
- externí testování souladu funkcionality systému MUSEION s l egislativními a právními
normami ČR a SK, dle příslušných vyhlášek a zákonů.
Konkrétně jsou poptávány následující 3 služby:
Testování
Cílem služby Testování je ověření odborných (nikoli funkčních) metodických postupů a
validit výstupních celků, tedy zejména metodické postupy ve využívání systému
MUSEION pro konkrétní odborné a specializované činnosti, zejména v oblasti průvodců.
Ergonomie
Cílem služby Ergonomie je ověření ergonomických postupů a kvalit aplikace MUSEION,
nezávislé testování optimální uživatelské funkcionality, sestavení heatových map pohybů a
reportování rychlosti práce se základními funkcionalitami.
Validita
Cílem služby je externí testování souladu funkcionality systému MUSEION s legislativními
a právními normami ČR a SK, dle vyhlášek a zákonů.
Bližší informace k předmětu zakázky jsou uvedeny v přiložených souborech.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad
rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úp ravu podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/200 1 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude
vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato
skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojený ch s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást doku mentace o
zadání zakázky.
Předmětné zadáv ací řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli v jeho průběhu. V přípa dě
zrušení zadávacího řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení
zadávacího řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném
termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu lhůty
pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení.
Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 54) PpVD OPPIK
uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72000000-5; 72240000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Brno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1470000 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 1. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 1. 2019

Lhůta pro podání nabídek

5. 2. 2019, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eliška Vydrová

Kontaktní e-mail: vydrova@navigaassistance.cz

Kontaktní telefon: 727894849

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Služby v rámci vývoje IT systému Chytré muzeum II.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Služby v rámci vývoje IT systému Chytré muzeum II zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MIKROS, a.s. (25585321) Dodavatel 1 778 700,- Kč vč. DPH
1470000 Kč Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap