Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec zadávané zadavatelem Městys Drnholec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Drnholec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou služby dle předané projektové dokumentace.
Realizací díla budou vytvořeny podmínky pro rozvoj a následné uchování rostlinných a živočišných společenstev blízkých společenstvům původním, dále pak ochrana půdního fondu, zlepšení životního prostředí, kompenzace negativních důsledků intenzivního rozvoje zemědělství, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability.

Projekt „Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“ řeší výsadby krajinné zeleně na místech k tomu určených komplexní pozemkovou úpravou. Jedná se o založení biocenter a ostatních prvků územního systému ekologické stability – výsadby zejména na plochách v současné době využívaných jako orná půda – již převedeny do vlastnictví městyse Drnholce jako ostatní plocha – zeleň.
Cílem projektu je doplnit stávající síť biocenter a biokoridorů, přestavět nevyhovující skladbu dřevin na pozemku p.č. 8959 a rozčlenit stávající velké plochy orné půdy liniovými interakčními prvky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

360622

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77300000-3 Zahradnické služby, 77310000-6 Služby vysazování a údržby zelených ploch, 77211600-8 Vysazování stromů

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Drnholec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

45 993 754,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: VIOLETTE, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Monika Medková

Kontaktní e-mail: sekretariat@violette-sro.cz

Kontaktní telefon: 585242713

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap