2022003 Obnova kašny a komunikací u sochy K. H. Borovského v městském parku ve Vysokém nad Jizerou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce 2022003 Obnova kašny a komunikací u sochy K. H. Borovského v městském parku ve Vysokém nad Jizerou zadávané zadavatelem Město Vysoké nad Jizerou. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Vysoké nad Jizerou

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

2022003 Obnova kašny a komunikací u sochy K. H. Borovského v městském parku ve Vysokém nad Jizerou

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je obnova kašny a komunikací u sochy K. H. Borovského v městském parku, který se nachází na pozemku ppč. 1917/2 v k. ú. Vysoké nad Jizerou (v předmětném území nejsou evidovány žádné způsoby ochrany). Obnova kašny s plochou cca 13 m2 bude spočívat v odstranění torza stávajícího betonového skeletu, v obnově přívodu vody a elektro přípojky a vypouštěcího potrubí. Obnova komunikací na ploše cca 207 m2 včetně napojení na navazující komunikace bude spočívat v rekonstrukci mlatových povrchů včetně jejich spodních vrstev.
Stávající skelet původní kašny bude zlikvidován a poté bude vytěžena zemina do hloubky 0,8 m pro vytvoření okrajového základu 50 cm pro novou kašnu a to o půdorysu kruhu o průměru 4,2 m. Nutností pro fontánu bude středový základ o hloubce 0,8 m a šířce 0,4 m. Do středového základu bude obnovena přípojka elektro CYKY-J 3x2,5 mm2 v délce cca 21 m. Přípojka elektro bude ukončena v čerpadle, které bude umístěno ve středové fontáně. V blízkosti středu bude umístěna betonová šachta o rozměrech 0,6 m x 0,6 m o hloubce 0,45 m, do které bude voda přivedena prostřednictvím obnovené přípojky vody PE DN32 v délce cca 20 m z městského vodovodu (vodovodní přípojka bude přerušena na trase vsazenou vodoměrnou šachtou, kde budou dopouštěcí ventily na zajištění minimální hladiny vody v kašně), na vodovodu bude vyměněn uzavírací ventil. Zároveň ze šachty bude vyvedeno vypouštěcí potrubí PVC DN 80 v délce cca 21 m (voda bude zálivkou pro travnatou část parku a stromy zejména v podzimním období při vypouštění kašny). Vše bude přebetonováno armovanou betonovou (železobetonovou) deskou o tloušťce minimálně 0,25 m. Finálním povrchem armované desky bude stěrková hmota. Na takto připravenou desku bude provedena montáž kašny o průměru 4 m a výšce 0,5 m. Kašna se skládá z 12 slepených dílů v materiálovém provedení ze ztuženého mramoru (váha 2,8 t). Středová fontána bude složena ze třech pater o výšce 2,0 m.
V okolí kašny i sochy K. H. Borovského budou obnoveny komunikace o šíři 2 m. Tyto budou mezi sebou vzájemně propojeny a zároveň bude provedeno připojení na stávající komunikaci vedoucí okolo parku. Dále bude provedeno možné napojení na další síť komunikací v městském parku. Toto bude provedeno v odtěžení zbytků starých povrchů a těch podkladových vrstev, které neplní svoji drenážní nebo statickou funkci, a založení nových podkladních vrstev a krytů. Zpevněné plochy jsou navržené ve stávajícím půdorysu ploch. U kašny budou provedeny ve stejném materiálu jako přilehlé komunikace čtyři místa pro umístění laviček pro posezení.
Souvrství podkladových vrstev a jejich tloušťka je navržena s ohledem na očekávané zatížení. Pochozí plochy jsou založené do souvrství o tl. 30 cm. Povrch je navržen s ohledem na erozní zátěž v místě. Rychlé odvodnění povrchů z mechanicky zpevněného kameniva je zajištěno příčným sklonem komunikací s odtokem vody do přilehlých travnatých ploch.
Součástí stavby bude základní restaurování podstavce a sochy K. H. Borovského, kde bude provedeno očištění povrchů mechanickou a chemickou cestou. Dále bude provedena konsolidace degradovaných povrchů organokřemičitými konsolidačními prostředky, injektáže a zajištění prasklin. Socha i podstavec budou hydrofobizovány. Podrobný rozsah prací je popsán v technické zprávě a ve výkazu výměr, jež jsou součástí zadávací dokumentace.
Při stavbě je nutné omezit v co největší míře případnou prašnost, dbát maximální ohleduplnosti a omezení hlučnosti. Staveniště budou řádně zabezpečena proti vstupu nepovolaným osobám a všechny překážky budou označeny – v době realizace stavby nebude park pro veřejnost uzavřen. Před započetím prací bude tento záměr ohlášen všem složkám IZS. Celý průběh bude dokumentován a následně z něj bude pořízena závěrečná zpráva. Veškeré stavební práce budou provedeny dle „Všeobecných standardů staveb“.
Městský park, ve kterém bude probíhat obnova kašny s přípojkami sítí a obnova přilehlých komunikací nejen ke kašně ale i k soše Karla Havlíčka Borovského, je hodnotný vegetační prvek. Při provádění zemních a stavebních prací bude dodržena ČSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a ostatních vegetačních prvků při stavebních činnostech“. Organizace jednotlivých prací, zejména provoz stavebních strojů bude striktně dodržovat ochranu okolních travnatých ploch a vegetačních prvků. V místech těsného sousedství komunikací a stromů bude přizpůsobena technologie zemních a stavebních prací. Podle citované ČSN budou také chráněny kořenové zóny dřevin a kmeny stromů. V místech, kde bude obnova povrchů či obruby cesty v kolizi s živými částmi rostlin (např. kořeny), bude stavební prvek vynechán (to by v daném případě těchto stavebních prací nemělo nastat). Navrženy jsou propustné povrchy komunikací, výjimkou je betonový základ kašny. Kolize může nastat při obnově obruby, která se pokládá do betonového lože. V kolizních úsecích bude obrubový prvek usazen „na sucho“ nebo vynechán. Před zahájením prací bude provedena příprava dřevin.

Externí odkaz na bližší informace

https://vysokenadjizerou.cz/vz-2022003-obnova-kasny-a-komunikaci-u-sochy-k-h-borovskeho-v-mestskem-parku-ve-vysokem-nad-jizerou/d-5288/p1=1411

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2022003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Vysoké nad Jizerou, ulice K. H. Borovského

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 000 000,- bez DPH (1 210 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 132 103,- bez DPH (1 369 845,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 8. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 8. 2022

Lhůta pro podání nabídek

30. 8. 2022, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Vysoké nad Jizerou

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Nechanický

Kontaktní e-mail: mistostarosta@vysokenadjizerou.cz

Kontaktní telefon: 605976887

Kontaktní datová schránka: tcebaf5

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce 2022003 Obnova kašny a komunikací u sochy K. H. Borovského v městském parku ve Vysokém nad Jizerou.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky 2022003 Obnova kašny a komunikací u sochy K. H. Borovského v městském parku ve Vysokém nad Jizerou zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Pavel Velagyi (42187621) Uchazeč 1 486 354,28 Kč vč. DPH
1 228 391,97 Kč bez DPH
František Matoušek (16263448) Uchazeč 1 543 750,32 Kč vč. DPH
1 275 826,71 Kč bez DPH
P&P spol. s r. o., projektové a stavebně montážní práce (15043819) Dodavatel 1 369 844,63 Kč vč. DPH
1 132 103,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap