Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Velké Bílovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Velké Bílovice zadávané zadavatelem Město Velké Bílovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Velké Bílovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Velké Bílovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Velké Bílovice“ spočívající ve stavebních úpravách uvnitř budovy základní školy a přístavbě dvou výtahových šachet s výtahy včetně zřízení dvou bezbariérových vstupů do budovy, dále potom venkovní úpravy.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem „Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Velké Bílovice“ společností GARANT, sdružení inženýrských služeb, tř. Tomáše Bati 1555, Otrokovice, hlavní projektant: Ing. Jiří Dohnal, v lednu 2020 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávacích podmínek „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je Základní škola Velké Bílovice, příspěvková organizace, Fabian 1215, 691 02 Velké Bílovice, pozemek parc. č. st. 2268 a parc. č. 3397/1, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

13 115 834,7 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 3. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 3. 2020

Lhůta pro podání nabídek

24. 4. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Kontaktní osoba zástupce zadavatele dle §43 ZZVZ

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing Sylvie Měřičková

Kontaktní e-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Kontaktní telefon: +420 737 394 244

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Velké Bílovice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Velké Bílovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STAVBY VANTO, S.R.O. (28269314) Dodavatel 11 673 445 Kč vč. DPH
9 647 475 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap