Zatrubkování vodoteče přívalových vod Újezd u Brna. Rozšíření vozovky a zřízení parkovacích míst v ulici U Parku.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zatrubkování vodoteče přívalových vod Újezd u Brna. Rozšíření vozovky a zřízení parkovacích míst v ulici U Parku. zadávané zadavatelem Město Újezd u Brna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Újezd u Brna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zatrubkování vodoteče přívalových vod Újezd u Brna. Rozšíření vozovky a zřízení parkovacích míst v ulici U Parku.

Předmět veřejné zakázky

Vtokový objekt:
Vtokový objekt je navržen společně s předsazeným sedimentačním prostorem umožňujícím zachycení vodou unášených splavenin. Vlastní nátok do potrubí je opatřen česlovým rámem s česlicemi z důvodu zamezení nežádoucímu vstupu vodou unášených předmětů do zatrubnění. Prostor celého vtokového objektu je opevněn. Sedimentační prostor je zakončen betonovým stabilizačním prahem. Do sedimentačního prostoru bude zaústěn příčný žlab přerušující povrchový odtok po přilehlé cestě.

Zatrubnění:
Zatrubnění bude v celé délce 434,00 m provedeno z potrubí PP korugované DN 1 000 mm. Ve spodní části délky 192,50 m bude použito potrubí tuhosti SN 10, v horním úseku délky 241,50 mm bude použito potrubí tuhosti SN 8. Kruhové tuhosti potrubí jsou navrženy v souladu s doporučeními výrobců potrubí i se zkušenostmi z jiných měst.

Výústní objekt:
Zaústění potrubí DN 1 000 mm do toku Litava bude stabilizováno kamennou dlažbou. Dlažba bude opřena o zapuštěnou patku. Dno a protější břeh budou opevněny kamenným záhozem s minimální hmotností zrna 500 kg. Této hmotnosti odpovídá rozměr zrna 1,2 m.
Z koryta toku Litava budou v místě vyústění zatrubnění odstraněny nánosy. Příčný profil koryta v tomto úseku bude navrácen do původního stavu, kterým je jednoduchý lichoběžníkový profil se šířkou dna 6 m a sklony svahů 1 : 2.

Rozšíření vozovky a zřízení parkovacích míst:
Rozšíření vozovky a zřízení parkovacích míst bude provádeno současně s realizací zatrubnění. Předpokládá se rozšíření místní komunikace vedené podél spodního úseku zatrubnění. Místní komunikace je nově navržena jako dvojpruhová se šířkou 2 x 2,75 m bez krajnic. Včetně stávajícího parkovacího zálivu (je v současné době zpevněn pouze štěrkopískem) po km 0,120 zatrubnění je rozšířená místní komunikace doplněna parkovacím zálivem pro podélné stání šířky 2,0 m. Parkovací záliv bude od vlastní rozšířené místní komunikace oddělen nájezdovým obrubníkem. Dle ČSN 73 6056 má parkovací záliv kapacitu 17 parkovacích míst.

Poznámka

Jedna se o zjednodušené podlimitní řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Újezd u Brna

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 856 218,00 bez DPH (8 296 023,78 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

5 531 513,83 bez DPH (6 693 131,74 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

12. 4. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. David Šprta

Kontaktní e-mail: sprta@vrv.cz

Kontaktní telefon: 731 154 552

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zatrubkování vodoteče přívalových vod Újezd u Brna. Rozšíření vozovky a zřízení parkovacích míst v ulici U Parku..

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zatrubkování vodoteče přívalových vod Újezd u Brna. Rozšíření vozovky a zřízení parkovacích míst v ulici U Parku. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Vyskočil-rozvod plynu s.r.o. (25336878) Dodavatel 6 278 554,88 Kč vč. DPH
5 188 888,33 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap