Zpracování projektových dokumentací na dokanalizování města v rozsahu potřebných dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby, inženýrská činnost

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracování projektových dokumentací na dokanalizování města v rozsahu potřebných dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby, inženýrská činnost zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracování projektových dokumentací na dokanalizování města v rozsahu potřebných dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby, inženýrská činnost

Předmět veřejné zakázky

- Zpracování projektových dokumentací na dokanalizování města v rozsahu potřebných dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby, inženýrská činnost, v rozsahu:
1) Nové Strašecí – kanalizace TSNS:
a) projektová dokumentace pro provedení stavby včetně kanalizačních přípojek, doplnění o požadavky vzešlé z vodoprávního řízení, doplnění příslušné dokladové části, začlení do komplexní dokumentace pro zadání stavby,
b) soupis prací s výkazem výměr, u kanalizačních přípojek pouze jejich část na veřejném prostranství, začlení do komplexní dokumentace pro zadání stavby,
c) oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet stavby).
2) Kanalizace Pecínov – IV. Etapa, prodloužení řadu AA:
a) aktualizace dokumentace pro provedení stavby – doplnění o kanalizační přípojky, doplnění o požadavky vzešlé z vodoprávního řízení, doplnění příslušné dokladové části, začlení do komplexní dokumentace pro zadání stavby,
b) soupis prací s výkazem výměr, u kanalizačních přípojek pouze jejich část na veřejném prostranství, začlení do komplexní dokumentace pro zadání stavby,
c) oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet stavby).
3) Dostavba kanalizace – ul. Na Spravedlnosti, včetně kanalizačních přípojek:
a) aktualizace dokumentace pro provedení stavby – doplnění o kanalizační přípojky, doplnění o požadavky vzešlé z vodoprávního řízení, doplnění příslušné dokladové části, začlení do komplexní dokumentace pro zadání stavby,
b) soupis prací s výkazem výměr, u kanalizačních přípojek pouze jejich část na veřejném prostranství, začlení do komplexní dokumentace pro zadání stavby,
c) oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet stavby).
4) Nové Strašecí – dostavba kanalizace v ul. Fortna včetně přípojek:
a) aktualizace dokumentace pro provedení stavby – doplnění o kanalizační přípojky, doplnění o požadavky vzešlé z vodoprávního řízení, doplnění příslušné dokladové části, začlení do komplexní dokumentace pro zadání stavby,
b) soupis prací s výkazem výměr, u kanalizačních přípojek pouze jejich část na veřejném prostranství, začlení do komplexní dokumentace pro zadání stavby,
c) oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet stavby).
5) Nové Strašecí – dostavba kanalizace III. etapa:
a) aktualizace dokumentace pro provedení stavby na kanalizační stoky M, M1, K a O – doplnění o kanalizační přípojky, doplnění o požadavky vzešlé z vodoprávního řízení, doplnění příslušné dokladové části, kompletace do jednoho celku – kanalizace III. etapa, začlení do komplexní dokumentace pro zadání stavby,
b) projektová dokumentace pro provedení stavby na kanalizační stoky L, M2 a N, kompletace do jednoho celku – kanalizace III. etapa, včetně kanalizačních přípojek, začlení do komplexní dokumentace pro zadání stavby,
c) soupis prací s výkazem výměr, kompletace do jednoho celku – kanalizace III. etapa, u kanalizačních přípojek pouze jejich část na veřejném prostranství, začlení do komplexní dokumentace pro zadání stavby,
d) oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet stavby), kompletace do jednoho celku – kanalizace III. etapa.
6) Nové Strašecí – nová ČOV a kanalizace IV. Etapa, lokalita Nádražní a Rudská:
a) projektová dokumentace pro provedení stavby, včetně kanalizačních přípojek, začlení do komplexní dokumentace pro zadání stavby,
b) soupis prací s výkazem výměr, u kanalizačních přípojek pouze jejich část na veřejném prostranství, začlení do komplexní dokumentace pro zadání stavby,
c) oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet stavby).
7) Nové Strašecí – nová ČOV a kanalizace IV. Etapa, kanalizační stoka K Čsl. Armády:
a) projektová dokumentace pro provedení stavby, včetně kanalizačních přípojek, začlení do komplexní dokumentace pro zadání stavby,
b) soupis prací s výkazem výměr, u kanalizačních přípojek pouze jejich část na veřejném prostranství, začlení do komplexní dokumentace pro zadání stavby,
c) oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet stavby).
8) Nové Strašecí – nová ČOV a kanalizace IV. Etapa:
- nová ČOV včetně přivaděče,
- napojení na technickou infrastrukturu:
a) projektová dokumentace ve společném stupni pro vodoprávní řízené (pro povolení stavby) a pro provedení stavby, začlení do komplexní dokumentace pro zadání stavby,
b) soupis prací s výkazem výměr, začlení do komplexní dokumentace pro zadání stavby,
c) oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet stavby),
d) zajištění vodoprávního rozhodnutí o povolení stavby.
9) Nové Strašecí – kanalizační přípojky:
- Části kanalizačních přípojek na veřejném prostranství u stavebních objektů 1) až 7), již povolené územním souhlasem, budou zapracovány do jednotlivých dokumentací pro provedení stavby u příslušných stavebních objektů, a do příslušných soupisů prací s výkazy výměr, v souladu s platnou legislativou.
(2) Začleněním do komplexní dokumentace pro zadání stavby je myšleno, že v rámci komplexní zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce pro výběr dodavatele stavby budou výše uvedené jednotlivé dokumentace pro předmětné stavební objekty doplněny o povolené kanalizační přípojky a požadavky z vodoprávních řízení, doplněny o dokladovou část a začleněny a zapracovány do komplexní – jediné – dokumentace pro provedení stavby, ke kterému bude zpracován souhrnný soupis prací s výkazem výměr, a oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet).
(3) Předmětné dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby musí respektovat ustanovení příslušných zákonů, zejména stavebního zákona, vodního zákona, a prováděcích předpisů k nim vydaných, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.
(4) Specifikace předmětu veřejné zakázky dle klasifikace kódů Common Procurement Vocabulary:
a) 71242000-6 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
b) 71322000-1 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
(5) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je v rozmezí: 1.500.000 až 1.900.000 Kč bez DPH. Předpokládané investiční náklady vlastní stavby jsou cca 104,38 mil. Kč bez DPH (investiční projekt řeší odkanalizování dosud neodkanalizovaných částí města Nové Strašecí, a výstavbu nové ČOV. Celková délka dostavovaných kanalizačních stok včetně částí kanalizačních přípojek na veřejném prostranství je cca 6,86 km, nová ČOV je navržena na kapacitu 7000 EO.
(6) Zadavatel předpokládá spolufinancování projektu ze zdrojů Evropské unie a z fondů OPŽP, proto v tomto zadávacím řízení postupuje také v souladu s pokyny administrátora dotace „zadávání veřejných zakázek“, ve znění platném ke dni zveřejnění této veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71242000-6 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů 71322000-1 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1.500.000 až 1.900.000 Kč bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 651 000,- bez DPH (1 997 710,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 651 000,- bez DPH (1 997 710,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 3. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 3. 2016

Lhůta pro podání nabídek

15. 4. 2016, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721 155 016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracování projektových dokumentací na dokanalizování města v rozsahu potřebných dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby, inženýrská činnost.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zpracování projektových dokumentací na dokanalizování města v rozsahu potřebných dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby, inženýrská činnost zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Provod-inženýrská společnost, s. r. o. (25023829) Dodavatel 1 997 710,- Kč vč. DPH
1 651 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap