Technický dozor stavebníka nad prováděním staveb – Snížení energetické náročnosti budov Mateřských škol v Zahradní ul., v Tovární ul., v ul. Jiřího Šotky a v ul. Al. Jiráska\

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technický dozor stavebníka nad prováděním staveb – Snížení energetické náročnosti budov Mateřských škol v Zahradní ul., v Tovární ul., v ul. Jiřího Šotky a v ul. Al. Jiráska\ zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technický dozor stavebníka nad prováděním staveb – Snížení energetické náročnosti budov Mateřských škol v Zahradní ul., v Tovární ul., v ul. Jiřího Šotky a v ul. Al. Jiráska\

Předmět veřejné zakázky

- Zajištění technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní v Novém Strašecí, MŠ J. A. Komenského, Zahradní 660, Nové Strašecí“, „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Rákosníček, MŠ J. A. Komenského, Tovární 887, Nové Strašecí“, „Snížení energetické náročnosti budovy Na Kocourku, MŠ J. A. Komenského, Jiřího Šotky 723, Nové Strašecí“ a „Snížení energetické náročnosti budovy MŠU Lesíka, MŠ J. A. Komenského, Al. Jiráska 938, Nové Strašecí“
a) Zajištění technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní v Novém Strašecí, MŠ J. A. Komenského, Zahradní 660, Nové Strašecí“, „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Rákosníček, MŠ J. A. Komenského, Tovární 887, Nové Strašecí“, „Snížení energetické náročnosti budovy Na Kocourku, MŠ J. A. Komenského, Jiřího Šotky 723, Nové Strašecí“ a „Snížení energetické náročnosti budovy MŠU Lesíka, MŠ J. A. Komenského, Al. Jiráska 938, Nové Strašecí“ v rozsahu denní kontroly souladu provádění staveb s projektovými dokumentacemi staveb, platnými stavebními povoleními a dalšími rozhodnutími správních orgánů, které se týkají předmětných staveb, smlouvami o dílo, rozpočty staveb, zákonnými předpisy, technickými normami, příslušnými bezpečnostními předpisy, stanovisky dotčených orgánů, a pokyny investora stavby.
b) Účast při úkonem investora staveb spojených s předáním staveniště dodavatelům staveb.
c) Účast na jednáních investora s dotčenými orgány, v souvislosti s realizací předmětných staveb.
d) Účast na kontrolních dnech dle pokynů investora staveb (předpokládaná četnost kontrolních dnů – 1 x týdně pro každou předmětnou stavbu).
e) Kontrolu objemu a kvality prováděných prací, kontrola stavebních deníků.
f) Průběžné sledování aktuálnosti projektových dokumentací, včetně případných změn a dodatků, v průběhu realizace staveb.
g) Kontrola plnění průběhu realizace ve vztahu na harmonogram předmětných staveb.
h) Sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelů staveb, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).
i) Vyhotovení průkazné fotodokumentace staveb s dodáním fotografií ve formátu *.jpg na nosiči CD nebo DVD ve dvou vyhotovení pro každou předmětnou stavbu.
j) Kontrolu fakturace z hlediska věcné náplně faktur.
k) Účast při úkonem investora stavby spojených s převzetím stavenišť od dodavatelů staveb.
l) Kompletace dokladů předkládaných jednotlivými zhotoviteli staveb v průběhu staveb a dokladů potřebných k odevzdání a převzetí dokončených staveb.
m) Kontrolování odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání staveb nebo jejich částí, v dohodnutých termínech
n) Spolupráce na podkladech pro vydání kolaudačních souhlasů pro předmětné stavby.
o) Spolupráce na kompletaci dokumentace staveb k archivaci po jejich dokončení.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.novestraseci.cz/aktuality/uredni-deska/technicky-dozor-stavebnika-nadnbspprovadenim-staveb-snizeni-energeticke-narocnosti-budovy-ms-zahradni-rakosnicek-nanbspkocourku-anbspu-lesika-2087.html

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000011

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71251000-2, 71247000-1, 71244000-0, 71315400-3

Místo plnění veřejné zakázky

Město a kat. území Nové Strašecí

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 8. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 8. 2013

Lhůta pro podání nabídek

26. 8. 2013, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert.pavel@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 721 155 016

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technický dozor stavebníka nad prováděním staveb – Snížení energetické náročnosti budov Mateřských škol v Zahradní ul., v Tovární ul., v ul. Jiřího Šotky a v ul. Al. Jiráska\.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná výzva k podání nabídek a zadávací podmínky 2. 8. 2013 Zobrazit
PD v elektronické podobě 2. 8. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap