Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ul. Křivoklátská, Nové Strašecí“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ul. Křivoklátská, Nové Strašecí“ zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ul. Křivoklátská, Nové Strašecí“

Předmět veřejné zakázky

- Zajištění technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ul. Křivoklátská, Nové Strašecí“ v rozsahu denní kontroly souladu provádění stavby s projektovou dokumentací stavby, platným stavebním povolením a dalšími rozhodnutími správních orgánů, které se týkají předmětné stavby, smlouvou o dílo, rozpočtem stavby, zákonnými předpisy, technickými normami, příslušnými bezpečnostními předpisy, stanovisky dotčených orgánů, a pokyny investora stavby.
- Účast při úkonem investora stavby spojených s předáním staveniště dodavateli stavby.
- Účast na jednáních investora s dotčenými orgány, v souvislosti s realizací předmětné stavby.
- Účast na kontrolních dnech dle pokynů investora stavby (předpokládaná četnost kontrolních dnů – 1 x týdně).
- Kontrolu objemu a kvality prováděných prací, kontrola stavebního deníku.
- Průběžné sledování aktuálnosti projektové dokumentace, včetně případných změn a dodatků, v průběhu realizace stavby.
- Kontrola plnění průběhu realizace ve vztahu na harmonogram výstavby (celkový i dílčí).
- Sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem stavby, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).
- Vyhotovení průkazné fotodokumentace stavby s dodáním fotografií ve formátu *.jpg na nosiči CD nebo DVD ve dvou vyhotovení.
- Kontrolu fakturace z hlediska věcné náplně faktur.
- Účast při úkonem investora stavby spojených s převzetím staveniště od dodavatele stavby.
- Kompletace dokladů předkládaných zhotovitelem stavby v průběhu výstavby a dokladů potřebných k odevzdání a převzetí dokončené stavby.
- Kontrolování odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby nebo jejich částí, v dohodnutých termínech
- Spolupráce na podkladech pro vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.
- Spolupráce na kompletaci dokumentace stavby k archivaci po jejím dokončení.
(2) Předpokládaná doba realizace vlastní stavby:
- 3 měsíce; předpokládané zahájení březen 2015, požadované dokončení nejpozději 31. 5. 2015.
(3) Předpokládaná doba zajišťování vlastní služby, tj. zajišťování technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby:
- cca 4 měsíce, předpokládané zahájení březen 2015, předpokládané dokončení do 30. 6. 2015.

Poznámka

VZ malého rozsahu na služby, neřídí se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších zákonů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71251000-2 Architektonické služby a stavební dozor, 71247000-1 Dohled nad stavebními pracemi, 71244000-0 Výpočet nákladů, sledování nákladů

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

40 000,- bez DPH (40 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

22 400,- bez DPH (22 400,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

22 400,- bez DPH (22 400,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 2. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 2. 2015

Lhůta pro podání nabídek

6. 3. 2015, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721 155 016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ul. Křivoklátská, Nové Strašecí“.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap