Stavební úpravy objektu TESLA (krov, střešní krytina, strop) Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy objektu TESLA (krov, střešní krytina, strop) Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy objektu TESLA (krov, střešní krytina, strop) Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Stávající stav:
ZUŠ Nové Strašecí pro svůj provoz využívá komplex budov pod čp 189. Celý komplex se skládá z několika objektů, z nichž část využívá ke svému provozu právě ZUŠ.
Směrem do Komenského náměstí se nachází hlavní objekt s věží s hodinami, v uliční frontě Palackého se nachází druhý objekt užívaný k provozu školy, a to bývalá budova podniku TESLA.
Objekt ZUŠ není předmětem této cenové poptávky.
Hlavní objekt je tvaru nerovnoramenného U, zastřešený sedlovými a valbovými střechami. V uliční frontě se nachází věž s hodinami.

Popis konstrukce krovu:
Vaznicový krov se šikmými sloupky a vaznými trámy v plných vazbách. Krokve čepovány do vazných trámů v plných vazbách a do kráčat v jalových vazbách. Káčata čepována do pozední vaznice mezi trámy plných vazeb. Vazné trámy plných vazeb osedlány na dvojici pozednic. Šikmé sloupky vzepřeny šikmými vzpěrami. Střecha je pokryta šablonami ALUKRYT na latích.
Stavebnětechnický stav konstrukcí krovu:
Krov vykazuje již zjištěná poškození z předchozích průzkumů. Došlo k vyčištění půdního prostoru až na horní fošnový záklop. Místy záklop chybí. Opravy dřevěných prvků krovu nebyly provedeny. Do půdního prostoru stále zatéká.
Je zde diagnostikován výskyt dřevomorky domácí a další dřevokazné houby. Poškození dřevěných prvků je i díky dřevokaznému hmyzu. Vzhledem k minimálním opatřením lze předpokládat pokračující destrukce konstrukcí uvedenými vlivy.
Prostor strojovny výtahu je viditelně poškozen zatékáním. Konstrukce je nekoncepčně vložena do konstrukce krovu.
Popis konstrukce stropu:
Stropní konstrukce byla předmětem průzkumu v roce 2012. Od té doby došlo k odstranění cihelné dlažby a násypů až na překládaný prkenný záklop. Jedná se o dřevěný trámový strop s rákosníky pro vynesení stávajících rákosových omítek na prkenném podbití. V části půdorysu již byl podhled a rákosníky sneseny a nahrazeny konstrukcí SDK.
Stavebnětechnický stav konstrukcí stropu:
I přes odlehčení konstrukce stropu odstraněním půdové dlažby a násypu je stav této konstrukce havarijní. Nebyly provedeny žádné sanační práce stropních trámů a jejich destrukce dále probíhá.
A.3.2. Bourací práce:
V první fázi dojde k demontáži střešní krytiny a laťování. Po odstranění střešního pláště dojde k postupnému rozebrání krovu. Dřevěné prvky budou sneseny na úroveň komunikace pomocí zdvihacích zařízení. Nebudou shazovány ze střešní konstrukce.
Dojde k demontáži větracích potrubí kanalizace (azbestové potrubí), stávajícího rozvodu NN po jeho odpojení, hromosvodu. Následně bude prostor vyklizen, budou ubourány nefunkční komínová tělesa a nástavba výtahové šachty.
Bourací práce na komínových tělesech a výtahové šachtě budou prováděny postupným rozebíráním. Demolované části nesmí nekontrolovaně padat na ostatní konstrukce stropů a stěn objektu.
Bourací práce budou zajištěny podporami, bouraný materiál bude pomocí shozů případně zdvihacích zařízení přemístěn do kontejnerů ve dvoře případně v ulici (zábor veřejného prostranství). Při bouracích pracích musí být zabezpečen pohyb dělníků po stávajícím stropě a nesmí docházet k propadu suti.
Poté dojde k rozebrání podlah a odstranění stávajících stropů vč. podhledů. Těmto pracím musí předcházet vyklizení dotčených prostor ZUŠ ve 2NP.
A.3.3. Svislé nosné konstrukce:
Po odstranění krovu a stropní konstrukce budou provedeny zazdívky po původních trámech. Otvory využitelné pro nové stropnice budou ponechány. Nadezdívky budou očištěny, případně v místech poruch dozděny.
A.3.4. Vodorovné nosné konstrukce:
Na nadezdívkách bude proveden ŽB věnec, který bude kotven k oc. nosníkům (ke každému druhému nosníku) přivařenou pás. ocelí 50/4 nebo 0RI6.
Věnec bude proveden i na zdivu výtahové šachty po odbourání její části. Zde bude pomocí chemických kotev upevněn do stávajícího zdiva.
Do kapes ve zdivu budou osazeny I nosníky. Kapsy budou pro osazení nosníků vyrovnány betonovou mazaninou. Po osazení budou kapsy dozděny.
Nosníky budou osazeny osově nad okenními otvory max. 1,8m. Následně se osadí dvojice nosníků pod sloupky krovu. Zbývající nosníky budou rozmístěny mezi již osazené nosníky. Nosníky budou zavětrovány L profily 50/50/5 přivařené k horní pásnici (ze spodu).
Skladba stropu:
• Betonová deska 50mm nad vlnu + síť 05 - 100/100
• Plech TR 60/235 tl. 0,88mm (přistřeleny k I nosníkům)
• nosníky Ič.240
Trapézové plechy v místě spojů dvou plechů přistřelit ke všem oc. nosníkům. ŽB desky budou oddilatovány od zdiva a stávajících konstrukcí po obvodu tl. 15mm!! Dilatační spáru vyplnit pružným tmelem.
V místě nové stropní konstrukce nad schodištěm bude proveden ŽB průvlak 300/300 tak, aby nedošlo k opření sloupku krovu do klenebního pásu vnitřní stěny schodiště. Průvlak bude proveden od nosné stěny chodby na obvodovou stěnu objektu. Bude vyztužen ocelovými pruty 4+40 R12 a svázán třmínky 0 6 á 200 mm. Průvlak bude na bočních stranách obezděn plnými cihlami.
A.3.5. Ostatní nenosné konstrukce:
Zazdívky a přizdívky spojené se stavebními úpravami budou provedeny z plných cihel. Jedná se především o úpravy nadezdívek a otvorů pro požární uzávěry.
Komínová tělesa budou ubourána pod úroveň budoucí ŽB desky, zde budou zaslepena: provede se ucpání průduchů, komín se opatří betonovou deskou tl.
50mm.
Stávající násypy nad klenbami u schodiště budou odstraněny, klenby očištěny, zpevněny mazaninou 30 mm a následně proveden násyp z lehčeného kameniva např. liapor do výšky -0,050mm.
Po dokončení stropní konstrukce a konstrukce krovu budou provedeny ve stávajících prostorách 3NP nové SDK podhledy na ocelových závěsech. Podhledy budou s parotěsnou zábranou a tepelnou izolací.
A.3.6. Konstrukce krovu:
Po provedení stropní konstrukce budou následně provedeny konstrukce krovu. Nový krov bude proveden ve shodném sklonu a výšce jako stávající. Bude se tedy jednat o sedlovou střechu s valbou na jedné straně a štítem na straně druhé.
Krokve budou kladeny na pozednice a středové vaznice. Vaznice budou podepřeny sloupky. Vazby budou ztuženy kleštinami. Sloupky budou zajištěny pásky. Pozednice budou kotveny do věnce kotvou 0M12 v každé plné vazbě a v polovině mezi plnými vazbami (cca á2,5m).
Vlastní sloupky budou osazeny v místech zdvojených stropních nosníků.
Budou vyklínovány na ŽB desce a pomocí L profilů přikotveny k desce (např. BOVA - Kotevní prvek BV/KP 12-30). L profily budou dva a spojeny se sloupkem svorníkem. Mezi kleštiny bude vložena 2x dřevěná vložka (ve třetinách. Spoje vložek, kleštin a krokví budou provedeny šroubovým spojem svorníkem 0M16 + 2x hmoždík bulldog D75 + 2x podložka 070/6.
V plných vazbách budou navíc provedeny vrcholové kleštiny, spoje kleštin a krokví pomocí svorníků 0M16 + 2x hmoždík bulldog D50 + 2x podložka 060/6.
Kotvení štítu - vaznice budou u štítu osazeny L profily (např. BOVA - Kotevní prvek BV/KP 12-30). Profil bude dvěma svorníky 0M10 (podložkou) přikotven k vaznici, dále bude úhelník chemickou kotvou přichycen ke štítu.
Nad výtahovou šachtou bude provedena pultová střecha. Krokve budou kladeny na pozednici a vaznici, která bude osazena na sloupcích s pásky a přikotvena ke stávající stěně na dvou místech - chemická kotva 0M12 shodně jako kotvení pozednice do věnce.
A.3.7. Střešní plášť:
Konstrukce krovu bude opatřena pojistnou hydroizolační fólií, laťováním a plechovou lamelovou krytinou se stojatou drážkou (tvar falcové krytiny) a podélnou zaklapávací drážkou se skrytými vruty. Povrchová úprava základní, vrchní odstín krytiny určí investor. Hřeben a nároží budou odvětrávané. Pojistná hydroizolace vyvedena do okapu. Krytina bude doplněna systémovými prvky oplechování.
Krytina bude v barvě dle výběru investora alternativně jsou možné barvy dle názoru památkové péče - cihlově červená, červení s nádechem do fialova či tmavě hnědá.
Stávající střecha TESLA nad hlavním schodištěm bude taktéž opatřena novým pláštěm. Původní konstrukce krovu bude ponechána stejně jako střešní okna. Výška střešního pláště zde bude s ohledem na zachování konstrukcí upravena tak, aby vyhovovala k ponechání stávajících oken.
A.3.8. Výplně otvorů:
S ohledem na změnu užívání půdního prostoru a tím spojeného nového PBŘ stavby budou stávající kovové dveře do tohoto prostoru na obou schodištích vyměněny za požárně odolné. Bude se jednat o vnitřní požární dveře do ocelových požárních zárubní - vše v barvě bílé. Dle požadavku PBŘ budou dveře opatřeny samozavíračem a dále pro zajištění úniku osazen samozamykacím mechanickým zámkem a kováním klika/koule. Uvedený zámek se z venkovní strany otevírá klíčem přes cylindrickou vložku a z vnitřní strany stiskem kliky tzv. funkce PANIK. Tento systém zajistí možnost úniku ve dvou směrech bez ohledu na odemčení jednoho či druhého vstupu do skladovacího prostorou.
Stávající kovové dveře budou demontovány a uskladněny v objektu.
A.3.9. Klempířské konstrukce:
Plechová krytina provedena s použitím systémových prvků klempířských konstrukcí pro hřebeny, nároží, okapy, napojení na stěny a prostupy. Prvky budou materiálově a barevně shodné s krytinou. Instalace hromosvodové soustavy bude taktéž pomocí systémových prvků.
Spojení hřebene s nárožím bude provedeno pomocí klempířského zpracování přímo na místě tzn. zastřižení a spojení pomoci nýtů a případně těsnícího tmelu.
Okapy budou vyměněny. Osazeny budou na okapové háky. Svody budou nově propojeny kotlíky. Vlastní svody budou zachovány.
Okna nad hlavním schodištěm TESLA budou nově oplechovány po instalaci plechové krytiny.
A.3.10. Nátěry, malby:
Všechny nové i stávající prvky krovu budou ošetřeny chemickou impregnací přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a houbám některým z fungicidních a především insekticidních přípravků. Před aplikací na stávající prvky je nezbytné obroušení (oživení) dřeva (se současným odstraněním nečistot atp.), elektrickými drátěnými kartáči nebo speciálními brusnými kotouči k dosažení požadované vsákavosti prvků.
Nová betonová podlaha v objektu TESLA bude opatřena penetrací a následně mechanicky odolným nátěrem. Barvu určí investor.
Nosníky stropní konstrukce v objektu TESLA a v krovu ZUŠ budou opatřeny 2x základním nátěrem.

Externí odkaz na bližší informace

Komenského nám. 201

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Stavební práce 45000000-7 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce 45111000-8 Stavební úpravy školních budov 45214200-2 Střešní práce a jiné specializované stavební práce 45260000-7 Stavba střešních konstrukcí a pokládka střešních krytin a pomoc

Místo plnění veřejné zakázky

Město a kat. území Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 700 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 449 728,00 bez DPH (5 384 171,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721155016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy objektu TESLA (krov, střešní krytina, strop) Nové Strašecí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Stavební úpravy objektu TESLA (krov, střešní krytina, strop) Nové Strašecí neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap