Snížení Snížení energetické náročnosti objektu Školní jídelny,Palackého 1140, Nové Strašecí_VZMR_Výkon TDI a KBOZP

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení Snížení energetické náročnosti objektu Školní jídelny,Palackého 1140, Nové Strašecí_VZMR_Výkon TDI a KBOZP zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení Snížení energetické náročnosti objektu Školní jídelny,Palackého 1140, Nové Strašecí_VZMR_Výkon TDI a KBOZP

Předmět veřejné zakázky

Technický dozor investora nad prováděním stavby:
1. Zajištění technického dozoru investora nad prováděním stavby „Snížení energetické náročnosti objektu Školní jídelny, Palackého 1140, Nové Strašecí“ v rozsahu kontroly souladu provádění stavby s projektovou dokumentací stavby, platným stavebním povolením a dalšími rozhodnutími správních orgánů, které se týkají předmětné stavby, smlouvou o dílo, rozpočtem stavby, zákonnými předpisy, technickými normami, příslušnými bezpečnostními předpisy, stanovisky dotčených orgánů, a pokyny investora stavby. Zadavatel předpokládá zajištění výkonu technického dozoru investora nad prováděním předmětné stavby s četností kontrol stavby min. 3 x týdně, v návaznosti na rozsah a druh realizovaných stavebních prací zhotovitelem stavby. V případě činnosti zhotovitele stavebního díla, která bude vyžadovat denní kontrolu stavby, bude četnost kontrol stavby v nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu navýšena na denní kontrolu. Časový detail trvání jedné kontroly na stavbě se nepředepisuje, a bude přizpůsoben rozsahu a druhu realizovaných stavebních prací zhotovitelem stavby.
2. Účast při úkonech objednatele stavby spojených s předáním staveniště zhotoviteli stavby.
3. Účast na jednáních objednatele s dotčenými orgány, v souvislosti s realizací předmětné stavby.
4. Účast na kontrolních dnech dle pokynů objednatele stavby (předpokládaná četnost kontrolních dnů – 1 x týdně).
5. Kontrolu objemu a kvality prováděných prací, kontrola stavebního deníku.
6. Průběžné sledování aktuálnosti projektové dokumentace, včetně případných změn a dodatků, v průběhu realizace stavby.
7. Kontrola plnění průběhu realizace ve vztahu na harmonogram výstavby (celkový i dílčí, finanční i časový).
8. Sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem stavby, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).
9. Vyhotovení průkazné fotodokumentace stavby s dodáním fotografií ve formátu *.jpg na nosiči CD nebo DVD ve dvojím vyhotovení.
10. Kontrolu fakturace z hlediska věcné náplně faktur.
11. Provádění kontroly případných změnových listů na méně práce nebo více práce, a to z pohledu kontroly věcné správnosti předmětných rozpočtových položek, kontroly výkazu výměr u jednotlivých položek, a kontroly ocenění jednotlivých položek.
12. Účast při úkonem objednatele stavby spojených s převzetím staveniště od zhotovitele stavby.
13. Kompletace dokladů předkládaných zhotovitelem stavby v průběhu výstavby a dokladů potřebných k odevzdání a převzetí dokončené stavby.
14. Kontrolování odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby nebo jejich částí, v dohodnutých termínech
15. Spolupráce na podkladech pro vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.
16. Spolupráce na kompletaci dokumentace stavby k archivaci po jejím dokončení.
Koordinátora bezpečnosti práce při provádění stavby:
a) Koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále jen „koordinátor“) zajistí výkon koordinátora bezpečnosti práce dle příslušných ustanovení zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a splnění všech povinností s tím souvisejících (zejména dle § 18 tohoto zákona).
b) Koordinátor vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby „Snížení energetické náročnosti objektu Školní jídelny, Palackého 1140, Nové Strašecí“ (dále jen „plán“). Plán bude investorovi stavby předán ve třech písemných vyhotoveních + v elektronické podobě na CD nosiči v otevřených formátech (např. .*doc, .*xls, .*jpg, .*pdf).
c) Dále bude mandatář vykonávat zejména následující činnosti:
- předá podklady generálnímu zhotoviteli stavby (dále jen GZS), aby byl plán odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, a dále aby nově příchozí zhotovitelé, popř. poddodavatelé, před vstupem na staveniště, plán odsouhlasili a podepsali nejdéle při nástupu,
- vypracuje a zašle oznámení o zahájení prací na stavbě „Snížení energetické náročnosti objektu Školní jídelny, Palackého 1140, Nové Strašecí“ příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce,
- GZS a objednateli stavby předá přehled právních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě,
- provede informování GZS a objednatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa, nebo která vznikla na staveništi v průběhu postupu prací,
- upozorňuje na bezpečnost a vyžaduje nápravu sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- informuje objednatele v případě, že nebyla zhotovitelem přijata opatření v rámci BOZP,
- dává podněty a na vyžádání GZS doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem, nebo ke které byl stavebním úřadem přizván mandant,
- bude organizovat průběžné schůzky (kontrolní dny k dodržování plánu BOZP) se všemi dotčenými zhotoviteli stavby (s GZS a jeho poddodavateli) na nichž bude přítomné informovat o bezpečnostních rizicích, která vznikají na staveništi postupem stavebních prací,
- navrhne termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti GZS a jeho poddodavatelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,
- sleduje, zda GZS a jeho poddodavatelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. O zjištěných nedostatcích písemně informuje GZS a jeho poddodavatelé,
- v rámci svých kompetencí spolupůsobí při vyšetřování pracovních úrazů na staveništi.
d) Spolupráce na kompletaci dokumentace stavby k archivaci po jejím dokončení.
(2) Předpokládaná doba realizace vlastní stavby:
- 5 měsíců; předpokládané zahájení cca 24. týden 2017, požadované dokončení nejpozději 31. 10. 2017.
(3) Předpokládaná doba zajišťování vlastní služby, tj. zajišťování technického dozoru investora nad prováděním stavby, a koordinátora:
- cca 5 měsíců, předpokládané zahájení cca 24. týden 2017, předpokládané dokončení do 30. 11. 2017.

Externí odkaz na bližší informace

Komenského nám. 201

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000010

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Architektonické služby a stavební dozor 71251000-2 Dohled nad stavebními pracemi 71247000-1 Výpočet nákladů, sledování nákladů 71244000-0

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

120 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

67 150,- bez DPH (81 252,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

67 150,- bez DPH (81 252,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

5. 6. 2017, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721155016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení Snížení energetické náročnosti objektu Školní jídelny,Palackého 1140, Nové Strašecí_VZMR_Výkon TDI a KBOZP.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Snížení Snížení energetické náročnosti objektu Školní jídelny,Palackého 1140, Nové Strašecí_VZMR_Výkon TDI a KBOZP zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Kittlik, s. r. o. (03368637) Dodavatel 81 252,- Kč vč. DPH
67 150,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap