Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní v Novém Strašecí, MŠ J. A. Komenského, Zahradní 660, Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní v Novém Strašecí, MŠ J. A. Komenského, Zahradní 660, Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní v Novém Strašecí, MŠ J. A. Komenského, Zahradní 660, Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

- Jedná se o budovu mateřské školy v Novém Strašecí, která byla vystavěna v roce 1950, v roce 1979 byla dostavěna přístavba. Jedná se o částečně podsklepenou budovu s jedním nadzemním podlažím. V 1.PP se nachází sklady a technická místnost. Vstup do MŠ je v 1.NP přes zádveří do šatny. Z šatny je vstup do kanceláře a do herny s učebnou, v 1.NP je dále umístěna izolace, přípravna jídla, umývárna a toalety.
- Provedení stavebních úprav budovy, a to zateplovacího systému dle opatření navržených energetickým auditem, sníží energetickou náročnost budovy, dojde k významnému poklesu spotřeby energie, a tedy ekologickému přínosu s kladným dopadem na životní prostředí. Realizací opatření bude dosaženo splnění požadavku normy ČSN 73 0540-2 na průměrný součinitel obálky budovy a budou splněny požadavky vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb., na energetickou náročnost budov. Rozsah stavebních úprav:
a) výměna oken, zednické začištění ze strany interiéru,
b) zateplení obvodových stěn,
c) zateplení stropu k nevytápěnému suterénu,
d) zateplení podlahy k nevytápěné půdě,
e) související opravy.
- Popis stavebních prací – výměna oken a vstupních dveří:
a) Bude provedena výměna všech oken v souladu s požadavky energetického auditu. Okna budou vyměněna za nová plastová s hodnotou součinitele prostupu tepla včetně rámu UW max. 1,2 W/(m2K). Vchodové dveře budou plastové s výplní z izolačního dvojskla s hodnotou součinitele prostupu tepla včetně rámu UW max. 1,2 W/(m2K)
b) Členění oken zůstává převážně zachováno.
Poznámka:
Výměna vzduchu ve vnitřním prostoru byla zajištěna spárovou průvzdušností původních oken. Nová okna mají v zavřeném stavu velmi nízký součinitel spárové průvzdušnosti a není tak zajištěna dostatečná výměna vzduchu ve vnitřním prostoru. Pro větrání v objektu je nutné využívat mikroventilační polohy kování nových oken v kombinaci s pravidelným otevíráním oken uživateli. Kvalita vnitřního prostředí bude sledována pomocí měřidla koncentrace oxidu uhličitého osazeného v každé pobytové místnosti. Čidlo CO2 bude umístěno ve výšce 2 m nad podlahou, nejlépe na stěně proti oknům. Prostor kolem čidla musí umožnit proudění vzduchu. Čidlo není vhodné umístit blízko oknům, do rohu místnosti nebo čidlo jakýmkoliv způsobem zakrývat. Při překročení hodnoty koncentrace oxidu uhličitého 1000 ppm je nutné vyvětrat. Nucené větrání není předmětem tohoto projektu. Z tohoto důvodu je navrženo osadit do objektu 3 ks měřičů (herna, ložnice dětí, kancelář).
c) Výměna výplňových konstrukcí musí být provedena před provedením kontaktního zateplovacího systému. Výplně budou osazeny na vnější líc stěnového panelu. Tepelnou izolaci je nutné napojit až na rámy oken (zateplení nadpraží, ostění a parapetu) a tím zamezit nejvýznamnějšímu liniovému tepelnému mostu na styku okenního rámu a obvodového panelu. Připojovací spára výplně bude pro zajištění neprůvzdušnosti na interiérové straně opatřena parotěsnící (interiérovou) páskou, na vnější straně prodyšnou exteriérovou páskou. V případě již vyměněných výplní bude vzduchotěsnost zajištěna páskou pouze na vnější straně připojovací spáry. Napojení výplní na vnější zateplovací systém ETICS bude provedeno pomocí venkovních APU lišt. Jedná se o plastové nalepovací lišty s průmyslově navařenou tkaninou.
d) Přesné zaměření všech výplňových konstrukcí provede realizační firma před vlastní realizací výměny.
e) V celém objektu budou osazeny nové vnější parapety z Al profilu s povrchovou úpravou bílé barvy. Přesah okapní hrany parapetu přes vrchní líc kontaktního zateplovacího systému bude min. 30 mm.
f) Vnitřní parapety budou provedeny nové plastové bílé barvy.
g) Osazení a rám oken musí umožnit zateplení nadpraží, ostění a parapetu tloušťkou tepelného izolantu 40 mm. Pro zateplení ostění, nadpraží a parapetu je navrženo použít desky z fenolické pěny tl. min. 40 mm. Na všech místech okna musí být splněn požadavek na povrchovou teplotu dle ČSN EN 13 788 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti uvnitř konstrukce.
- Popis stavebních prací – fasády:
a) Všechny fasády budou opatřeny vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem (ETICS).
b) Před zahájením zateplovacích prací je nezbytné odstranit současné opláštění obvodových stěn z vláknocementových desek obsahující azbest, toto bude svěřeno odborné firmě, jejíž pracovníci budou řádně proškoleni a obeznámeni s technologickým postupem o odstraňování a zacházení s materiálem obsahující azbest.
c) Desky tepelné izolace budou lepeny a kotveny do sádrovláknitých desek tl. 15 mm. Tyto desky budou kotveny do nosných dřevěných trámků stěnových panelů přes stávající exteriérové dřevotřískové desky. Předpokládá se, že dřevěné trámky jsou osazeny po osové vzdálenosti 800 mm.
d) Do těchto desek budou celoplošně lepeny a bodově mechanicky kotveny desky tepelné izolace z pěnového polystyrenu EPS 70F tl. 140 mm.
e) Spáry desek a napojení desek na ostatní konstrukce budou přelepeny vzduchotěsnící pružnou lepicí páskou.
f) Dále bude provedeno zateplení zděné stěny z pórobetonových tvárnic a obvodové stěny suterénního podlaží tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. 140 mm. Zateplovací systém bude založen cca 500 mm pod úrovní upraveného terénu. Minimálně do výšky 300 mm nad přilehlý terén bude pro zateplení použita tepelná izolace z pěnového polystyrenu vypěněného do formy "perimetru" pro sokl tl. 140 mm. V místech se zvýšenými nároky na požárně bezpečnostní řešení bude použita tepelná izolace z minerálních vláken, rozsah je patrný z projektové dokumentace. V soklové oblasti bude použita minerální vata od výšky cca 300 mm nad upraveným terénem.
g) Použitý ETICS bude v souladu s požadavky ČSN EN 13499 resp. ČSN EN 13500.
h) Povrchová úprava fasády bude tvořena tenkovrstvou omítkou na akrylátové bázi, soklová část bude provedena speciální soklovou dekorativní omítkou a to minimálně však 300 mm nad upravený terén.
i) Ochrana tepelné izolace pod terénem bude řešena nopovou fólií.
j) Součástí realizace ETICS budou úpravy klempířských konstrukcí a doplnění nových klempířských konstrukcí z důvodu nárůstu tloušťky obvodového pláště. V celém objektu budou demontovány stávající vnější parapety a osazeny budou nové vnější parapety z Al profilu s povrchovou úpravou bílé barvy. Přesah okapní hrany parapetu přes vrchní líc kontaktního zateplovacího systému bude min.30 mm.
k) Pro zateplení ostění, nadpraží a parapetu je navrženo použít desky z tuhé fenolické pěny tl. min. 40 mm.
l) Ke kotvení tepelné izolace z pěnového polystyrenu a desek z minerálních vláken do sádrovláknitých desek budou použity šrouby s držákem izolace s ocelovým trnem, ke kotvení tepelné izolace do pórobetonového zdiva a suterénního zdiva jsou navrženy talířové hmoždinky s ocelovým trnem – typ hmoždinky nutno ověřit provedením výtažných zkoušek před zahájením realizace.
- Popis stavebních prací – zateplení stropu k nevytápěnému suterénu:
a) Zateplení stropu k nevytápěnému suterénu je navrženo provést ze strany suterénu. Zateplení spočívá v provedení kontaktního zateplovacího systému z minerálních vláken v tloušťce 80 mm. Desky budou k podkladu lepeny lepící hmotou a zároveň kotveny zatloukacími hmoždinkami s ocelovým trnem v počtu 4 ks/m2. Povrchová úprava bude tvořena tenkovrstvou silikátovou omítkou.
b) Z důvodu zateplení stropní konstrukce bude třeba provést překotvení osvětlení o tloušťku tepelné izolace, případně převést osvětlení na svislé stěny.
- Zateplení podlahy půdy:
a) Bude provedeno zateplení podlahy půdy, resp. podhledu tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 100 +120 mm na stávající očištěný podklad z dřevěného bednění.
b) Z interiérové strany bude opravena opadávající omítka a případné praskliny v omítce budou vytmeleny.
c) Po provedení zateplení stropu je nutné zajistit, aby střecha plnila svou funkci. Tj., aby do podstřešního prostoru nezatékalo a dále, že podstřešní prostor bude účinně odvětráván.
d) Zateplení podlahy půdy nad jednopodlažním přístavkem z východní strany a půdy pod pultovou střechou ze severní strany bude probíhat ze strany exteriéru postupným odkrýváním plechové krytiny.
e) Nově bude po zateplení v těchto částech provedena střešní plechová drážková krytina kladená na bednění včetně nové doplňkové hydroizolační vrstvy s funkcí separační a mikroventilační a bednění.
f) Při postupném odkrývání střešní krytiny bude pokládána tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 220 mm. Následně přes krokve budou kotveny dřevěné hranoly 50/100mm, kterými bude zajištěno navýšení podstřešního prostoru pro pokládku tepelné izolace. Do těchto hranolů bude kotveno nové dřevěné bednění v. 24 mm jako podklad pro fólii s hydroizolační, separační a mikroventilační funkcí a dále pro novou hladkou plechovou krytinu. Nová střešní drážková krytina je navržena z lakované FeZn plechu tl. 0,6 mm s vrchní barevnou vrstvou v barevném provedení dle výběru investora, předpoklad je světle šedá barva RAL 7044. Jednotlivé plechy krytiny budou spojovány dvojitou stojatou drážkou.
g) Vzhledem k nepřístupnosti podstřešního prostoru nad pultovými střechami je třeba před objednáním nových dřevěných hranolů ověřit výšku prostoru pro uložení tepelné izolace z minerálních vláken. Pro zajištění účinného větrání podstřešního prostoru je nutné vytvořit průběžnou větranou mezeru min. výšky 40 mm. V případě, že mezi tepelnou izolací a novým dřevěným bedněním tohoto nebude dosaženo, je nutné dimenzi nových navyšujících dřevěných hranolů adekvátně navýšit. Princip řešení v okapové hraně je uveden v det. E.
h) Odvětrání v hřebeni bude provedeno pomocí dodatečně vytvořené podpůrné konstrukce z dřevěných prvků, které budou opláštěny pozinkovaným hladkým plechem spojovaným dvojitou stojatou drážkou a připevněny ocelovými příponkami. Nová průběžná odvětrávací štěrbina musí být chráněna ochranným větracím pásem proti vletu ptáků a hmyzu. Princip řešení v okapové hraně je uveden v det. D.
- Popis stavebních prací – ostatní konstrukce:
a) Hromosvod:
- Objekt ve stávajícím stavu má hromosvodnou ochranu objektu. V novém stavu je proto navržena repase a překotvení hromosvodné soustavy minimálně o tloušťku tepelné izolace obvodových stěn.
- Hromosvod bude veden vně zateplovacího systému. Vzdálenost podpěr bude max. 1,2 m. Podpěry musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu budoucího zateplovacího systému. Ve výšce cca 190 cm nad zemí budou umístěny zkušební svorky s mosaznými matkami a označením číslem svodu.
- Realizace hromosvodu musí být svěřena zkušené odborné realizační firmě. Vlastní provedení musí být překontrolováno a schváleno revizním technikem.
b) Žlaby, svody:
- Původní podokapní žlaby a dešťové svody střechy budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou osazeny nové žlaby a svody DN 125 z žárově pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm s ochrannou barevnou vrstvou v barevném provedení dle výběru investora, předpoklad je antracitová barva RAL 7037.
c) Okapový chodník:
- Po obvodě objektu bude proveden nový okapový chodníček z betonové dlažby 500x500x50 mm s betonovým obrubníkem. Dlažba chodníčku bude osazena do štěrkového lože frakce 16/32.
- Srážkové vody z dešťových svodů budou odvedeny betonovým žlábkem (žlabovkou) 200x250x100 mm směrem na zatravněnou plochu za objektem. Princip odvedení vod je tedy shodný se současným odvodněním.
d) Schod před vstupem:
- Původní schod před vstupem bude odstraněn a nově vybetonován s přibližnými rozměry ~1200x900x150, povrch bude obložen exteriérovou dlažbou s protiskluznou úpravou celoplošně lepenou k podkladu flexibilním lepidlem do exteriéru a spárovanou flexibilní mrazuvzdornou hmotou. Pro obklad schodu před vstupem do exteriéru je navržena keramická dlažba v rozměrech 298x298x9 mm, protiskluzná úprava R10/A, m >0,6 v barevném provedení dle výběru investora, předpoklad je barva šedá.
e) Dlažba:
- Původní velkoformátová dlažba před a za objektem kladené do násypu bude odstraněna a nahrazena pokládkou nové zámkové dlažby do násypu v barevném provedení dle výběru investora, předpoklad je barva šedá.
Rozsah povrchových úprav okolního terénu je znázorněn ve výkresu č. D.1.1.15.

f) Klempířské prvky:
- Klempířské prvky budou nově provedeny z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 0,6mm; 0,8 mm Při rozvinuté šířce větší než 333 mm se tloušťka z 0,6 mm vždy zvětší na hodnotu 0,8 mm. Klempířské konstrukce nebo jejich části, které nebudou po zabudování přístupné, je nutné opatřit ochranným nátěrem před jejich zabudováním nebo zakrytím dalšími konstrukcemi.
- Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci k zadání stavby v podrobnostech dokumentace k provádění stavby „Projekt snížení energetické náročnosti objektu – Mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí, Zahradní 660, 271 01 Nové Strašecí“, zpracované společností DEKPROJEKT, s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČ: 276 42 411, a soupisu prací (výkazu výměr). Technické specifikace jsou obsaženy v technické zprávě.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.novestraseci.cz/aktuality/uredni-deska/verejna-zakazka-snizeni-energeticke-narocnosti-budovy-ms-zahradni-vnbspnovem-straseci-2104.html

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214100-1

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 100 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 617 029,- bez DPH (1 956 605,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

25. 9. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: +420 313 572511

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní v Novém Strašecí, MŠ J. A. Komenského, Zahradní 660, Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap