Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Rákosníček II v Novém Strašecí, MŠ J. A. Komenského, Tovární 887, Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Rákosníček II v Novém Strašecí, MŠ J. A. Komenského, Tovární 887, Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Rákosníček II v Novém Strašecí, MŠ J. A. Komenského, Tovární 887, Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

- Jedná se o budovu mateřské školy v Novém Strašecí, která byla vystavěna v roce 1967 jako vzorový objekt typu TL 4 rodinného montovaného domku, vyráběného Středočeskými dřevařskými závody v Novém Strašecí. Jedná se o částečně podsklepenou budovu s jedním nadzemním podlažím. V 1PP se nacházejí sklady, kotelna, úklidová místnost a toaleta pro zaměstnance MŠ. V 1NP je umístěna ložnice, herna, výdejna jídel a umývárna.
- Provedení stavebních úprav budovy, a to zateplovacího systému dle opatření navržených energetickým auditem, sníží energetickou náročnost budovy, dojde k významnému poklesu spotřeby energie, a tedy ekologickému přínosu s kladným dopadem na životní prostředí. Realizací opatření bude dosaženo splnění požadavku normy ČSN 73 0540-2 na průměrný součinitel obálky budovy a budou splněny požadavky vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb., na energetickou náročnost budov. Rozsah stavebních úprav:
a) zateplení obvodových stěn,
b) zateplení stropu k nevytápěnému suterénu,
c) zateplení podlahy k nevytápěné půdě,
d) související opravy.
- Popis stavebních prací:
a) Všechny fasády budou opatřeny vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem (ETICS).
b) Před zahájením zateplovacích prací je nezbytné odstranit současné opláštění obvodových stěn z vláknocementových desek obsahující azbest, toto bude svěřeno odborné firmě, jejíž pracovníci budou řádně proškoleni a obeznámeni s technologickým postupem o odstraňování a zacházení s materiálem obsahující azbest.
c) Desky tepelné izolace budou lepeny a kotveny do sádrovláknitých desek tl. 15 mm. Tyto desky budou kotveny do nosných dřevěných trámků stěnových panelů přes stávající exteriérové dřevotřískové desky. Předpokládá se, že dřevěné trámky jsou osazeny po osové vzdálenosti 800 mm.
d) Do těchto desek budou celoplošně lepeny a bodově mechanicky kotveny desky tepelné izolace z pěnového polystyrenu EPS 70F tl. 140 mm.
e) Spáry desek a napojení desek na ostatní konstrukce budou přelepeny vzduchotěsnící pružnou lepící páskou.
f) Dále bude provedeno zateplení obvodové stěny suterénního podlaží tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. 140 mm. Zateplovací systém bude založen cca 500 mm pod úrovní upraveného terénu. Minimálně do výšky 300 mm nad přilehlý terén bude pro zateplení použita tepelná izolace z pěnového polystyrenu vypěněného do formy "perimetru" pro sokl tl. 140 mm. V místech se zvýšenými nároky na požárně bezpečnostní řešení bude použita tepelná izolace z minerálních vláken, rozsah je patrný z projektové dokumentace. V soklové oblasti bude použita minerální vata od výšky cca 300 mm nad upraveným terénem.
g) Použitý ETICS bude v souladu s požadavky ČSN EN 13499 resp. ČSN EN 13500.
h) Povrchová úprava fasády bude tvořena tenkovrstvou omítkou na akrylátové bázi, soklová část bude provedena speciální soklovou dekorativní omítkou a to minimálně však 300 mm nad upravený terén.
i) Ochrana tepelné izolace pod terénem bude řešena nopovou fólií.
j) Součástí realizace ETICS budou úpravy klempířských konstrukcí a doplnění nových klempířských konstrukcí z důvodu nárůstu tloušťky obvodového pláště. V celém objektu budou demontovány stávající vnější parapety a osazeny budou nové vnější parapety z Al profilu s povrchovou úpravou bílé barvy. Přesah okapní hrany parapetu přes vrchní líc kontaktního zateplovacího systému bude min. 30 mm.
k) Pro zateplení ostění, nadpraží a parapetu je navrženo použít desky z fenolické pěny tl. min. 40 mm.
l) Ke kotvení tepelné izolace z pěnového polystyrenu a desek z minerálních vláken do sádrovláknitých desek budou použity šrouby s držákem izolace s ocelovým trnem, ke kotvení tepelné izolace do suterénního zdiva z tvárnic z lehčeného betonu jsou navrženy talířové hmoždinky s ocelovým trnem – typ hmoždinky nutno ověřit provedením výtažných zkoušek před zahájením realizace.
- Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci k zadání stavby v podrobnostech dokumentace k provádění stavby „Projekt snížení energetické náročnosti objektu – Mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí, Tovární 887, 271 01 Nové Strašecí“, zpracované společností DEKPROJEKT, s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČ: 276 42 411, a soupisu prací (výkazu výměr). Technické specifikace jsou obsaženy v technické zprávě.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.novestraseci.cz/aktuality/uredni-deska/verejna-zakazka-snizeni-energeticke-narocnosti-budovy-ms-rakosnisek-vnbspnovem-straseci-2111.html

Poznámka

Zjednodušené podlimitní řízení

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

a) CPV 45214100-1 – Stavební úpravy budov mateřských škol b) CPV 45321000-3 – Tepelné izolace c) CPV 45262521-9 – Fasády d) CPV 45421100-5 - Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků e) CPV 45261000-4 - Stavba střešních konstrukcí a pokládka

Místo plnění veřejné zakázky

Město a kat. území Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

800 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

989 453,- bez DPH (1 197 238,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 10. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 10. 2013

Lhůta pro podání nabídek

18. 10. 2013, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721 155 016

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Rákosníček II v Novém Strašecí, MŠ J. A. Komenského, Tovární 887, Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap