Rozšíření parkoviště u polikliniky Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozšíření parkoviště u polikliniky Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozšíření parkoviště u polikliniky Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

(1) Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je stavba „Rozšíření parkoviště u polikliniky v Novém Strašecí“:
a) Dotčené pozemky: parc. č. 416/5, 419/1, 419/2 a st. 551/2 v kat. území Nové Strašecí.
b) Stručný popis stavby:
- Stávající parkoviště s krytem ze zámkové dlažby pro osobní vozidla obslužné dopravy je umístěno vedle obslužné komunikace ve dvorním traktu Polikliniky. Rozšíření parkoviště je navrženo do svahů s náletovými keři a stromy na severní o cca 6,0 m a na východní straně o cca 12,5 m tak, aby nebylo zasaženo oplocení areálu školky a soukromý pozemek par. č. 416/1.
- Návrh komunikace je proveden v souladu s ČSN 736056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a ČSN 736110 – Projektování místních komunikací.
- Celkové rozměry rozšířeného parkoviště budou 32 x 17,5 m. Parkování vozidel bude ve dvou sekcích s kolmým stáním OA a obslužnými pásy š. 6,0 m. Šířkové uspořádání a rozměry stání pro OA jsou navrženy podle ČSN 73 6056. Celková kapacita bude 23 stání OA o rozměrech 2,50/5,0m a dvě stání pro osoby se sníženou schopností pohybu o rozměrech 3,50/5,0m, ke kterým budou přemístěny stáv. svislé DZ IP12 a provedeno vodorovné dopr. značení. Šířka jízdního pruhu (pásu) na parkovišti pro najíždění vpřed je 6,00 m.
- Před objektem DSP bude odstraněna zídka okolo prostoru pro popelnice, které budou přemístěny na přístupový chodník rozšířený až k obslužné komunikaci.
- Výškové osazení parkoviště je odvozeno od úrovně stáv. parkoviště tak, aby byly minimalizovány doplňující zemní práce a bourání. Podélný sklon parkoviště je jednostranný vpravo a přechází z 4,0% u vozovky na 3,0% u svahu násypu. Příčný sklon bude vpravo od vozovky ve sklonu 3,0% u DSP až do 1,0% na V straně parkoviště. Napojení obslužné vozovky na komunikaci bude ve sklonech 3-4%.
- Odvodnění parkoviště bude zajištěno dostatečnými podélnými a příčnými sklony, které usměrní odtok dešťových vod do přilehlých zelených ploch a svahů na severní straně, kde se plošně vsáknou do podloží. Podél východní strany parkoviště budou osazeny obrubníky s nadvýšením +15 cm nad zámk. dlažbu, které usměrní dešťové vody z části parkoviště do nové uliční vpusti, takže nebudou stékat svahem na soukromý pozemek parc. č.416/1. Uliční vpusť bude typová z betonových dílů, litinovou mříží a kalovým košem a bude napojena krátkou přípojkou z potrubí PVC150 mm do vsakovací jámy umístěné ve svahu, která bude vyplněna hrubým štěrkem.
- Parkoviště je napojeno na stávající účelovou komunikaci vedoucí areálem polikliniky a po 100 m se napojuje na ul. Čs. armády – sil.II/606. Tato spojovací komunikace je se živičným krytem, ale krátký úsek za vjezdovými vraty je ze silničních panelů a proto bude provedena rekonstrukce úseku dl. 32m s nahrazením silničních panelů novou vozovkou s živičným krytem.
- Vozovka bude ve stáv. šířce 5,0 m vedena v esovitém směru s protisměrnými oblouky o R=18m resp. 7m. U vjezdových vrat bude doplněn spojovací chodník š.1,20m od vstupní branky k chodníku před č.p. 464 v ul. Zahradní.
- Výškové vedení vozovky sleduje stáv. niveletu ve stálém stoupání ve sklonech 3,0-11,0% se zakružovacími oblouky v lomech sklonů o R=100m. Příčný sklon vozovky bude jednostranný vpravo 2,0% a chodníku 2,0% směrem k vozovce.
- Podél části komunikace budou osazeny vegetační tvárnice 40/60cm v délce 14m se vsakovacím příkopem v podloží. Podélné a příčné sklony usměrní odtok dešťových vod z vozovky na pás s vegetační dlažbou, kde se plošně vsáknou do podloží.
(2) Předmět veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rozšíření parkoviště u polikliniky v Novém Strašecí“ je podrobně vymezen:
a) v projektové dokumentaci DSP „Rozšíření parkoviště u polikliniky v Novém Strašecí, projekt pro SP a zadání stavby“, datum: 08/2012, zpracovatel Ing. Lubomír Křižák, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0002694,
b) soupisem prací s výkazem výměr,
c) rozhodnutím – stavebním povolením MěÚ Rakovník, odboru dopravy, ze dne 17. 10. 2012 pod čj. OD/39604/2012/En, MURA/46694/2012, a rozhodnutím MěÚ Rakovník, odboru dopravy, o prodloužení platnosti stavebního povolení, ze dne 3. 11. 2014 pod č.j. MURA/53540/2014.
(3) Předmět veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rozšíření parkoviště u polikliniky v Novém Strašecí“ zahrnuje i zajištění potřebných geodetických prací před zahájením stavby (vytýčení stavby), zajištění potřebných geodetických prací při realizaci stavby a pro její povolení k užívání (zaměření skutečného provedení), zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby, zajištění dopravních opatření potřebných k realizaci stavby, nezbytná jednání s dotčenými orgány, správci inženýrských sítí a majiteli nemovitostí v místě stavby, včetně veškerých nákladů s tím spojených.
(4) Specifikace předmětu veřejné zakázky dle klasifikace kódů Common Procurement Vocabulary:
- Demolice a bourání budov; příprava území a zemní práce 45110000
- Stavební práce 45000000-7,
- Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0
- Výstavba silnic 45233120-6
- Stavební úpravy chodníků 45213316-1
- Výstavba parkovišť 45223300-9

Poznámka

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Neřídí se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000020

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

- Demolice a bourání budov; příprava území a zemní práce 45110000 - Stavební práce 45000000-7, - Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0 - Výstavba silnic 45233120-6 - Stavební úpravy chodníků 45213316-1 - Výstavba parkovišť 45223300-9

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 086 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

10. 8. 2015, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721 155 016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozšíření parkoviště u polikliniky Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap