Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem stavby, v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami, je rekonstrukce krytu stávající místní komunikace (ul. Křivoklátská) v celkové délce 315 m. Stávající kryt vozovky je za hranicí své životnosti a proto je nutná jeho výměna resp. zesílení. V převážné části trasy bude odfrézována stávající obrusná vrstva, která bude nahrazena novou ložnou z asfaltového betonu. Na ložnou vrstvu upravenou do navržených podélných a příčných sklonů bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu. Celkově bude kryt zesílen průměrně o 6 cm. Stávající kryt je nerovný s lokálními propady, výtluky, trhlinami a vyjetými kolejemi, které jsou způsobeny především vysokou intenzitou dopravy a neúnosnou konstrukcí a proto je nutné přistoupit lokálně k její výměně.
Součástí stavby budou i nové parkovací pásy, které budou vybudovány na levé straně na úkor stávající zeleně. Chodník na pravé straně bude rekonstruován.


Součástí stavby je:
- zesílení krytu stávající vozovky,
- rekonstrukce stávající vozovky (lokálně v místě trhlin a propadů),
- rekonstrukce chodníku podél vozovky na pravé straně,
- nové parkovací pásy na levé straně,
- nové odvodnění vozovky – uliční vpusti s přípojkami,
- doplnění stávajícího svislého dopravního značení,
- obnova stávajícího vodorovného značení.

Upřesňující informace k vymezení předmětu veřejné zakázky:
a) Zámková dlažba parkovacího pásu bude mít přírodní (šedou) barvu tak, jak je to uvedeno v soupisu prací s výkazem výměr, v situaci a vzorovém příčném řezu. V koordinační situaci uvedená antracitová barva je písařská chyba.
b) V bodě 1. 4. Vzorové Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je uveden výčet činností, které zajistí dodavatel, pokud se na stavbě vyskytnou. Např. povolení ke kácení zeleně by tedy dodavatel zajistil pouze v případě, kdy by požadavek na kácení nějaké zeleně byl stavbou vyvolán.
c) V projektové dokumentaci pro provedení stavby je vyznačeno posunutí nebo přeložení dvou stožárů veřejného osvětlení, toto však není předmětem veřejné zakázky, proto ani není obsaženo v soupisu prací s výkazem výměr. Bude-li nezbytné, zadavatel ho na vlastní náklad zajistí prostřednictvím provozovatele veřejného osvětlení ve městě, tj. spol Technické služby Nové Strašecí, s. r. o.
d) První větu bodu 7.7. Bourání, zemní práce Technické zprávy dokumentace pro provedení stavby zadavatel mění a upřesňuje v rozsahu:
„Zhotovitel s objednatelem při frézování stávajícího živičného krytu projedná bezplatné předání recyklátu objednateli s jeho deponováním do vzdálenosti 2 km od staveniště, pokud objednatel o recyklát projeví zájem. V případě, že v době stavby objednatel nebude mít o recyklát zájem, odveze ho zhotovitel na své náklady na vlastní deponii pro další využití. Za tento recyklát nebude objednatel požadovat finanční plnění“.
e) Ve výkazu výměr je uvažováno s výměnou konstrukce pouze v rozsahu 25% celkové výměry. V převážné části plochy se jedná o vybudování konstrukce podél nově osazených obrubníků, okolo nových uličních vpustí a v místě nových přípojek. Rýhy budou zasypávány vhodným výkopkem z odkopávek, především podkladními vrstvami odtěženými ze stávající konstrukce. V místě rýh bude tedy prováděna výměna zeminy v podloží vhodným materiálem a k následné sanaci nedojde. Výměna podloží ve větším rozsahu se nepředpokládá a případně bude řešena až při realizaci stavby, v souladu s SoD.

Rekonstruovaná ulice je velmi dopravně zatížená místní sběrná komunikace, která má dopravně-obslužnou funkci.

Místo a doba plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je místní komunikace – část ulice Křivoklátská v Novém Strašecí.

Pozemky dotčené stavbou:
Parc. č. 2129/1 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 300/1 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 2129/2 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 292/10 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 306/7 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 299/2 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 284/5 Město Nové Strašecí orná půda

Předpokládaný termín zahájení plnění: srpen 2015
Požadovaný limitní termín ukončení plnění: 13. 11. 2015

Poznámka

Veřejná zakázka v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000021

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Stavební práce 45000000-7 Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0 Výstavba silnic 45233120-6 Stavební úpravy chodníků 45213316-1 Výstavba parkovišť 45223300-9 Stavby sloužící dopravě 45213300-6

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 205 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

14. 8. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721155016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap