Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská, Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská, Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská, Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Rekonstrukce chodníků:
Rekonstruované chodníky jsou komunikace s vyloučeným provozem motorové dopravy – funkční skupina D (podskupina D2).
Stavbu lze podle charakteru rozdělit na 2 části.
V 1. části (mezi prodejnou Lidl a ul. Lipovou) budou rekonstruovány chodníky, které jsou odsazené o 2,0-3,5m od sil. II/606 a vedou podél fasád stávajících domů. Chodníky budou rekonstruovány ve stejné šířce (2,0m) jako ty stávající. Zelený pás mezi vozovkou sil.II/606 a chodníkem je přerušován stávajícími vjezdy do rodinných domů, které budou rekonstruovány v původním rozsahu. Na pravé straně se jedná o chodník délky 140m, na levé 145m.
Naproti výjezdu z čerpací stanice Benzina byl v roce 2014 rekonstruován stávající záliv autobusové zastávky. Stávající nevhodně umístěný přechod pro chodce směřující do vjezdu byl zrušen a bude nahrazen novým přechodem pro chodce, který bude umístěn blíže k ulici Mšecké. V ZÚ, před č.p. 578 (na pozemku parc.č.1341/10), bude stávající chodník s krytem ze zámkové dlažby ponechán bez úprav, případně bude opraven na náklady investora v rámci jiné stavby.
Na levé straně budou stávající zpevněné plochy sloužící pro odstavování vozidel jasně odděleny od chodníku zvýšeným obrubníkem. V místě křižovatky přes ul. Mšeckou bude zřízen nový přechod pro chodce.
Na pravé straně bude zúžen výjezd z ul. Lipové do ul. Karlovarské tak, aby bylo možné zřídit nový přechod pro chodce délky 6,5m.
Ve 2. části (od křižovatky s ul. Lipovou až ke křižovatce s ul. Jiřího Šotky) budou v převážné délce rekonstruovány chodníky v celé šíři pásu mezi vozovkou a fasádami rodinných domů.
Chodník na pravé straně délky 173m bude rekonstruován v proměnné šířce 1,7-2,1m v závislosti na šířce uličního profilu. V oblouku (před domy č.p.391 až č.p.306) bude zachován stávající úzký zelený pás.
Na levé straně bude rekonstruován chodník délky 250m a šířky 1,5-3,0m. Od přechodu přes ul. Mšeckou až k domu č.p.337 bude chodník nově veden podél komunikace v jednotné šířce 2,0m. Od č.p.337 je šířka chodníku proměnná (shodná s původní šíří chodníku).
Nejužší místo je u vjezdu do domu č.p. 253, kde bude proveden chodník v šířce 1,5m.
Chodníky jsou s ohledem na úroveň stávajících vjezdů a vstupů navrženy ve stejných podélných sklonech jako ty stávající (0,5-3,6%).
Příčný sklon chodníku je jednotný 2,0% směrem k vozovce.
Konstrukce chodníků a vjezdů je navržena s krytem ze zámkové dlažby (viz. Vzorové příčné řezy).
Odvodnění všech zpevněných ploch je zajištěno dostatečnými podélnými a příčnými sklony. Vody z chodníku v 1. části budou zasakovány do zelených pásů a ve 2.části budou zachyceny pomocí stávajících uličních vpustí ve vozovce.
V celé trase je celkem 32 stávajících svodů, které nejsou zaústěny do kanalizace a vody volně vytékají na chodník. V 1. části jsou navrženy 3 vsakovací galerie, do kterých bude zaústěno celkem 7 stávajících svodů. Ostatní svody budou zaústěny do nejbližších kanalizačních přípojek. Vsakovací galerie 3,0x1,2x0,84 m budou umístěny v zelených pásech mezi stávající vodovod a plynovod. Galerie bude složena z plastových bloků a opláštěna geotextilií.

Nasvícení přechodů pro chodce
V rámci stavby dojde i k nasvětlení tři přechodů, které budou nově vytvořeny.
Osvětlení přechodů bude realizováno pomocí bezpaticových pozinkovaných stožárů, výložníků a svítidel MC 2 ZEBRA.
Osvětlení každého přechodu bude oboustranné, stožáry vzdálené 2,5m od hrany přechodu. Napájení bude provedeno kabely CYKY B4x10.
Část Lipová, jihozápadní strana ul. Karlovarská bude napojeno na svorky v rozpojovací skříni VO v ulici Lipová k vývodům VO do ulice Karlovarská. Nový kabel je v této části potřeba položit z toho důvodu, že stávající kabel VO AYKY 4x16 je v havarijním stavu. Od zmíněného zapínacího bodu (bod 1) v kabelové skříni bude kabel přiveden výkopem k prvnímu stožáru PB6 (bod 2). Ze svorkovnice stožáru bude pokračovat protlakem vystrojeným trubkou PVC DN 100 na druhou stranu ulice Lipová do druhého stožáru PB6 (bod 3). Ze svorkovnice stožáru bude kabel pokračovat v souběhu s kabely NN ČEZ Distribuce ke stožáru PC6 v ulici Karlovarská, kde bude ukončen v jeho svorkovnici.
Část Mšecká. severovýchodní strana ulice Karlovarská bude napojena na svorkovnici ve stávající lampě VO - poslední lampa v ulici Mšecká - před č.p. 769 (bod 5). Kabel bude veden chodníkem, nikoli vyasfaltovaným vjezdem , ke stožáru PB6 na levé straně přechodu (bod 6). Ze svorkovnice stožáru povede kabel pod komunikací Mšecká řízeným podvrtem v chráničce PVC DN 100 - délka podvrtu 10 m. Na druhé straně ulice bude připojen stožár PB6 (bod 7). Ze svorkovnice stožáru povede kabel podél nového obrubníku do ulice Karlovarská a bude ukončen ve svorkovnici stožáru PC6 na levé straně přechodu v ulici Karlovarská.

Výměna veřejného osvětlení v ul. Karlovarská
V rámci stavby bude provedena i výměna stožárů veřejného osvětlení počínajíc stožárem před č.p. 578 a konče stožárem před č.p. 223.
Jedná se o paticové ocelové stožáry, které hrozí havárií z důvodu koroze jejich podzemní části. Řádově před dvěma roky byla na jejich výložníky namontována nová svítidla AluRoad Philips SRP 221 vybavená zdrojem 1x SON-TPP50W P1.
Projekt řeší demontáž 12 - ti kusů osvětlovacích sloupů včetně výložníků. Z výložníků budou demontována svítidla a opětně budou použita na výložnících nových. Nově bude namontováno 12 sloupů, ale z důvodu lepšího nasvětlení komunikace a existence jiných podzemních sítí ne vždy přesně na původní místo.
Vyměněno bude i přívodní elektrické vedení - kabely od zapínacího bodu v ulici Lipové - stávající místy již porušené AYKY 4x16 za nové CYKY-J 4x10. Nově položeno bude i zemnící vedení sloupů z FeZn drátu průměr 10 mm. Kabely budou na koncích naspojkovány na kabely stávající - teplem smrštitelnými spojkami se šroubovými spojovači v místě ukončení úpravy chodníku.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Stavební práce 45000000-7, Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0, Výstavba silnic 45233120-6, Stavební úpravy chodníků 45213316-1, Výstavba parkovišť 45223300-9, Stavby sloužící dopravě 45213300-6, Stavební práce pro elektrické vedení 45231400-9, Chod

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 828 000,- bez DPH (4 631 880,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

20. 7. 2015, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: +420 721 155 016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská, Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap