Rekonstrukce části ulice Lidická v Novém Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce části ulice Lidická v Novém Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce části ulice Lidická v Novém Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je rekonstrukce části ulice Lidická v Novém Strašecí. Celá ulice je dlouhá přibližně 180 m, rekonstruovaný úsek je dlouhý necelých 50 m, úsek je slepý od propojky ke konci ulice.
Rekonstrukce je zaměřena na dodání normových parametrů současné komunikaci s nulovým podélným i příčným sklonem a šířkou přibližně 5,5 m, výměnu povrchů komunikace a přilehlého chodníku a dále výměnu sloupů veřejného osvětlení.
V současnosti je povrch tvořen silně degradovanou asfaltovou vrstvou téměř bez podélného a příčného sklonu, ve středu ulice se vlivem degradace vytvořil údolnicový oblouk, ve kterém se drží voda z ulice. V úseku se nenachází žádná uliční vpusť, byť je zde zbudována kanalizace, nejbližší vpusť se nachází za křižovatkou s propojkou s ulicí 1. Máje, propojka má podélný sklon směrem od křižovatky a původním záměrem bylo zřejmě odvodňovat přilehlé části ulice Lidická do této vpusti
Při návrhu rekonstrukce se jedná o pokládku nového povrchu komunikace ve stanovené šíři 5,5 m. Šíře bude přibližně odpovídat současnému stavu a bude navazovat plynule na stávající nerekonstruovaný úsek. Omezením, bránícím rozšíření na 6 m, je mimo jiné bezpečná vzdálenost lamp pouličního osvětlení, jež se musí nacházet nejméně 0,5 m od komunikace. Štěrková vrstva bude položena do výše 350 mm, přičemž dolní 200 mm vrstva může být horší kvality, na vrstvy štěrkodrti bude položena podkladní vrstva asfaltového betonu v tloušťce 60 mm a na závěr obrusná vrstva z asfaltového betonu v tloušťce 40 mm. Řešen bude celý úsek až k napojení na spojovací komunikaci na úroveň hrany nezaobleného obrubníku spojovací komunikace. Podél levé strany směrem od křížení se spojovací komunikací bude položen souvislý zvýšený silniční obrubník délky přibližně 47 m. Zvýšení bude provedeno do výšky nášlapu 10 cm. Jediné přerušení proběhne v délce 6,4 m s počátkem ve staničení přibližně 0,01690 v rámci vjezdu, zde bude obrubník snížen na výšku nášlapu 5 cm a označen hmatovou úpravou. Po pravé straně bude silniční obrubník zapuštěn, jelikož po dodání příčného sklonu komunikaci a vyrovnání do jednotného sklonu je nutno dodržet alespoň přibližně výšku současné zeleně pro umístění nových lamp veřejného osvětlení a navázání na současnou výšku opocení. Délka pravého obrubníku bude přibližně 44 m. Dešťová voda z povrchu vozovky bude pomocí nově provedených příčných sklonů 2,5% odvedena do žlabu ústícího v nové uliční vpusti. Podélný sklon je pouze 0,3% s ohledem na současné poměry, jde o minimální hodnotu, kdy je možné zajistit odtok vody, při sebemenší poruše obrusné vrstvy by však došlo k problému s odváděním vody podélným sklonem, žlab o sklonu dna 0,5 % bude tento problém řešit. Odtok do současné vpusti se spojovací ulici by vyžadoval vykopání a pokládku žlabu i v této části, navíc v současnosti vpusť odvodňuje poměrně velkou plochu a její funkčnost a dostatečnost je nejistá. Není problém navázat novou vpusť na přilehlou kanalizaci. Po levé straně komunikace je v současnosti živičný chodník o šíři přibližně 1 – 1,35 m v délce přibližně 45 m, šířkové rozměry nevyhovují normě, s ohledem na současně šířkové poměry však bude šíře současného stavu v rámci rekonstrukce zachována. Chodník bude ukončen 2,5 m koncem řešeného úseku, jelikož se na konci ulice nachází vjezd, k jehož užívání je nutno uvolnit tento prostor. Příčný sklon chodníku bude 2% s úpravou v místě vjezdu. Nový povrch bude dlážděný s vrstvou štěrkodrti tloušťky 250 mm, ložnou vrstvou tloušťky 30 mm a vrstvou šedé dlažby tloušťky 60 mm. Vjezd v rámci chodníku a stejně tak vjezdy na opačné straně v rámci zeleně budou dlážděny stejným způsobem, pouze s využitím červeně barevně odlišné dlažby pro rozeznání osobami se sníženou schopností orientace. Místa snížených obrubníků na chodníku budou značena varovným pásem s hmatovými prvky šíře 0,4 m. Po pravé straně proběhne údržba a obnova ploch zeleně a výměna předposledního sloupu veřejného osvětlení a kabeláže v koncovém úseku mezi posledními dvěma lampami za novou. Zeleň a chodníky budou odděleny od oplocení nopovou fólií. Vjezdy budou napojeny z levé strany se sklonem do komunikace a na pravé směrem k nemovitosti, skladba bude tvořena dlažbou o tloušťce 80 mm, ložen tloušťky 40 mm a dvěma vrstvami štěrkodrti o tloušťce 150 mm různé zrnitosti.

Celkové kapacitní údaje o stavbě:
- Asfaltový povrch komunikace - 272 m2
- Dlážděný povrch chodníků – 46 m2
- Dlážděný povrch vjezdů - 23m2
- Zeleň 24 m2
- Délka nového obrubníku 107 m
- Nové sloupy VO – 1 ks

Místo a doba plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je část ulice Lidická v Novém Strašecí.
Pozemky dotčené stavbou:
Parc. č. 287/1 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 292/8 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 288/6 Mgr. Kořízek Pavel zastavěná plocha a nádvoří


Předpokládaný termín zahájení plnění: 2. 4. 2018
Požadovaný limitní termín ukončení plnění: 31. 5. 2018

Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen:
- projektovou dokumentací pro stavební povolení s názvem „Rekonstrukce ulice Lidická“, zpracovatel: NOZA,s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 247 67 417,
- závazným návrhem Smlouvy o dílo a jejími přílohami – příloha č. 3.
- stavebním povolením, které vydal MěÚ Rakovník, odbor dopravy, pod spis. Zn. OD01/64137/2016/En, ze dne 2.1.2017, které nabylo právní moci dne 28.1.2017.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí, Lidická ul.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

600 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

580 300,00 bez DPH (702 163,00 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

580 300,- bez DPH (702 163,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

31. 10. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721155016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce části ulice Lidická v Novém Strašecí.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce části ulice Lidická v Novém Strašecí zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EKOSTAVBY Louny, s.r.o. (10442481) Dodavatel 702 163,- Kč vč. DPH
580 300,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap