Přístavba areálu ZŠ Nové Strašecí, SO 02 0 část A – historická budova, Gymnázium šatny

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přístavba areálu ZŠ Nové Strašecí, SO 02 0 část A – historická budova, Gymnázium šatny zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přístavba areálu ZŠ Nové Strašecí, SO 02 0 část A – historická budova, Gymnázium šatny

Předmět veřejné zakázky

Bourací a přípravné práce
1.NP,
 Vybourání dělící stěny v části hudemní výchovy základní školy
 vybourání otrvoru mezi místnostmi hudební výchovy ZŠ a gymnázia
 vybourání otvoru pro nové dveře z prostoru podesty zádveří
 vybourání podlah v celém rozsahu šaten
 demntáž stávajícího podhledu v hudební výchově gymnázia ( podhled bude předán investorovi k dalšímu využití )
 demontáž svítidel, zařizovacích předmětů a obkladů kotvených ke stěnám.
 demontáž nástěnky a části madla ve vstupním zádveří
 demontáž odpojení akumulačních kamen a podložek
 vybourání výplně niky mezi učebnou ZŠ a úklidovou místností.

Bourací práce je nutno provádět dle příslušných ČSN a při likvidaci odpadu postupovat podle ustanovení zákona č.185/2001 Sb. o odpadech.
Veškeré bourací práce budou prováděny postupným rozebíráním za dodržování všech předepsaných postupů, které ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Vytříděná suť musí být odvezena na řízenou skládku dle smluvních podmínek zhotovitele stavby.
Bourací práce, zejména nosných konstrukcí, budou po demontáži a vybourání kompletačních a dokončovacích konstrukcí, před samotným prováděním dozorovány statikem stavby a budou revidovány vzhledem ke skutečnostem odhalených v průběhu provádění stavby. Detaily a konstrukce budou uzpůsobeny podle provedených sond a skutečností odhalených na místě v průběhu provádění.
Tento projekt nepopisuje technologický postup bouracích prací, který je povinen zpracovat dodavatel stavby.


Svislé konstrukce

Stávající zdivo je převážně cihelné, nosné stěny jsou z plných pálených cihel v tl.
300 – 800 mm. Opravy a doplnění konstrukcí při stavebních úpravách bude prováděno ve stejné technologii.


Vodorovné konstrukce

Stávající stropy jsou v části suterénů a chodeb klenuté cihelné, klenutý je i vstup do budovy. Učebny, kabinety a pracovny jsou plochostropé, konstrukce stropů je složena z ocelových profilů s vloženými dřevěnými hranoly podbitá a omítaná
Podkladní betony –budou provedeny v celé ploše nových podlah. Beton C16/20, tl. 100 mm s vloženou ocel. svařovanou sítí 100/100/5.
Překlady jsou navrženy z ocelových válcovaných nosníků.

.


Podlahové konstrukce

Nové podlahy jsou navrženy v tl. 170 mm, s vloženou tepelnou izolací 100 mm /polystyrén EPS 150 S STABIL/. Izolace proti zemní vlhkosti a radonu – 2x modifikované živičné pásy + penetrační nátěr.
Veškeré konstrukce čistých podlah budou po obvodě místností dilatovány. Dilatace podlahových konstrukcí budou prováděny s ohledem na nášlapnou vrstvu. Dilatační spáry budou kryty dilatačními prvky, vhodně zvolenými k jednotlivým druhům podlahových krytin (dilatační lišty a pásky, trvale pružné tmely, apod.).
Nášlapná skladba bude upřesněna dle výběru investora a bude položena včetně odpovídajících podkladních vrstev. Tloušťky podkladních vrstev je nutno upravit dle skutečně vybraných materiálů provozy šaten R10. Navržené velikosti dlaždic u jednotlivých podlah 200x200 mm.
Přechody mezi různými druhy podlahových krytin budou řešeny přechodovými lištami. Lišty budou do podlahy připevňovány šrouby – nebudou lepeny na dlažbu.


Podhledy
Do vybraných místností bude nainstalován podhled. Omítky stropu budou opraveny. Kotvení podhledu bude využívat nosné konstrukce stropů.
Souhrnná specifikace minerálních akustických podhledů
Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=1,0, αp 125Hz =0,50. Obsah CO2 max 3 Kg CO₂ equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+.
Panely systému mají zatřenou rovnou boční hranu, tloušťka panelu 20mm a rozměrem panelu v možnostech 1200x600 mm. Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost celkové konstrukce je do3 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené z minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85%. Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra.


Izolace

Hydroizolace
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu musí splnit zvláštní ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do budov dle ČSN 73 0601 - střední radonový index pozemku. Navrženy - 2x modifikované živičné pásy + penetrační nátěr. Veškeré prostupy izolací je nutno plynotěsně utěsnit.

Izolace tepelné
Do konstrukce nových podlah na terénu je navržen stabilizovaný polystyren
EPS 150S STABIL tl. 100 mm. Do konstrukce rekonstruovaných podlah na terénu je navržen stabilizovaný polystyren EPS 150S STABIL tl. ~35 mm /předpoklad celkové tl. podlahy ~100 mm/. Tl. polystyrénu bude přizpůsobena dle skutečné tl. podlahy.
Součinitel tepelné vodivosti λ = 0.036 W/m2 .K.Úpravy povrchů

 Podlahy : dle účelu místností navrženo
 keramická dlažba - odolnost proti opotřebení PEI 4 (barevnost dle výběru investora)
 200x200x9 mm - protiskluz R10 (hygienické prostory)
 ponechané stávající podlahové krytiny lokálně vyspraveny

 Stěny :
 stávající konstrukce - stávající omítka s vyspravením cca 50% + nová malba
 nové konstrukce - štuková omítka + malba. Do výšky 1.35 m bude proveden omyvatelný nátěr vhodný pro exponované povrchy.

Podhledy
Podhledy jsou řešeny širokopásmovým obkladem stropu viz výkres č.07.
Výplně otvorů
 stávající okna a dveře budou ponechány.
 vybrané dveře budou s požadovanou požární odolností (viz.tabulky výrobků)
 vybrané dveře budou se vzduchovou neprůzvučností Rw = 32 dB (viz.tabulky výrobků)
Systém globálních a hlavních klíčů dveří určí investor a uživatel !!!
Výrobky dveří musí splňovat požadavky norem :
 ČSN 746401 - Dřevěné dveře
 ČSN P ENV 1627 - Okna, dveře uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí
ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách. Část 1 : Vzduchová neprůzvučnost
Ostatní výrobky PSV
 čistící rohože
 podložky pod akumulační kamna

Externí odkaz na bližší informace

Komenského nám. 201

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 600 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 157 952,60 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721155016

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přístavba areálu ZŠ Nové Strašecí, SO 02 0 část A – historická budova, Gymnázium šatny.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 2. 5. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap