CZ.1.02/3.2.00/14.25906 Snížení energetické náročnosti objektu Haly BIOS v Novém Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce CZ.1.02/3.2.00/14.25906 Snížení energetické náročnosti objektu Haly BIOS v Novém Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

CZ.1.02/3.2.00/14.25906 Snížení energetické náročnosti objektu Haly BIOS v Novém Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky „CZ.1.02/3.2.00/14.25906 Snížení energetické náročnosti objektu Haly BIOS v Novém Strašecí“ je:

Popis stávající stavby:
Budova sportovní haly byla postavena v letech 1983-1984. Skládá se ze dvou částí a to z prostoru zázemí a z prostoru sportovní haly. Tato hala slouží pro potřeby výuky tělesné výchovy nedalekého školního zařízení ve městě Nové Strašecí, na jejímž pozemku se stavba nachází.
Navržené stavební úpravy nemění využití a provoz budovy a nemají tedy vliv na počet uživatelů, pracovníků, velikost a počet funkčních jednotek ani na užitnou plochu.
Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy budovy sportovní haly, které spočívají v zateplení fasády, zateplení střechy včetně nové krytiny (střechy haly i zázemí). Navržena je výměna všech výplní vnějších otvorů v místě zázemí, které je jednopodlažní a také v místě haly. V rámci návrhu je uvažována také výměna vnitřních dveří v zádveří.
Jedná se o samostatně stojící objekt částečně podsklepený s plochými střechami. Celou stavbu lze rozdělit na dvě části a to halu s půdorysnými vnějšími rozměry 19,820x38,400m. Konstrukční výška haly je od podlahy cca 11,150m.
Zázemí má půdorysné vnější rozměry 20,375x39,070m a konstrukční výšku od podlahy cca 4,300m. K zázemí je připojen krytý vstup s plochou střechou. V rámci zázemí haly se nachází šatny, sprchy, technické zázemí budovy, recepce a také kotelna.
Obvodový plášť zázemí je vyzděn z pórobetonových tvárnic v tloušťce 300mm. Pod okny je konstrukce stěny tvořena lehnou obvodovou konstrukcí tloušťky cca 150mm. Konstrukce střechy zázemí je tvořena dřevěným vazníkem uloženým na průvlak, který je na osu osazen na obvodové stěny. Na vazníku je vytvořen prkenný záklop, na který je položen ezalit tl. 6mm. Vrchní vrstva skladby střechy je tvořena asfaltovým pásem s AL vložkou. Podhled je tvořen na prkenný rošt nabitými ezalitovými deskami.
Štítové stěny haly jsou tvořeny od interiéru palubkovým obkladem tl. 16mm, roštem z prken tl. 32mm, nosnou dřevěnou stěnovou konstrukcí vyplněnou minerální vatou, sololitem, vnějším stěnovým panelem BIOS tl. 100mm, roštem tl. 18mm a ezalitovým obkladem tl. 8mm. V místě výstupu na půdu je na nosnou dřevěnou stěnovou konstrukcí vyplněnou minerální vatou z vnitřní strany připevněn rošt z prken tl. 24mm a na něj sololit tl. 5mm. Do štítových stěn jsou osazena okna tvořená copilitami.
Boční stěna haly je tvořena od interiéru palubkovým obkladem, PE folií, roštem + rotaflexem, sololitem, nosnou konstrukcí tl. 80mm, roštem z prken tl. 20mm, ezalitem, roštem z prken tl. 25mm a dřevěným obkladem.
Nosná konstrukce stěn je tvořena ve spodní části spodním a vrchním rámem o rozměrech 100/50mm mezi které jsou osazeny sloupky cca 80x100mm na osu po 1200mm. Tato konstrukce je vyplněna minerální vatou v balících. Nad okny 1NP je průběžný průvlak osazený před hlavní nosné sloupy. Nad okna ve 2NP je umístěna stěnová konstrukce, která je připevněna na průvlak, který je umístěn vždy mezi hlavními sloupy a slícován s jeho vnější hranou.
Střešní konstrukce haly je tvořena dřevěným vazníkem. Na vazníku je vytvořen prkenný záklop, na který je položen ezalit tl. 6mm. Vrchní vrstva skladby střechy je tvořena asfaltovým pásem s AL vložkou. Podhled je tvořen na prkenný rošt nabitými ezalitovými deskami.
V půdě haly je umístěna vzduchotechnická jednotka pro odtah znehodnoceného vzduchu z interiéru haly. V podhledu haly jsou osazeny vzduchotechnické mřížky. Hlavní vzduchotechnická jednotka je umístěna v zázemí v kotelně. Slouží pro přívod vzduchu do prostorů haly a pro přívod a odvod vzduchu do prostoru zázemí.
Podél severní fasády probíhá v exteriéru v dřevěné konstrukci vzduchotechnický rozvod pro přívod vzduchu do haly. V místě interiéru jsou v palubkovém obkladu osazeny vzduchotechnické mřížky. Stejné mřížky jsou osazeny na stěnu mezi halou a zázemí, které taktéž přivádí vzduch do haly. Rozvody vzduchotechniky v místě zázemí jsou vedeny ve střešní konstrukci.
Původní vstupní dveře do prostoru zázemí a dveře mezi zádveřím a chodbou jsou stávající ocelové. Okna v zázemí jsou dřevěná zdvojená. Dveře v místě haly jsou nové dvoukřídlé plastové. Okna ve štítových stěnách jsou copilitová. V místě boční stěny v 1.NP jsou okna copilitové. Ve 2.NP jsou okna v obou bočních stěnách copilitová.
Budova je napojena na distribuční elektrorozvodnou NN soustavu, kanalizaci a vodovodní řad.
Vytápění objektu je zajištěno z centrální plynové kotelny umístěné v objektu v blízkosti posuzované sportovní haly. Teplo do posuzovaného objektu sportovní haly dovádí samostatným topným kanálem vedeným v zemi (cca 35 m dlouhým). Na patě objetu haly je osazeno měření tepla. Posuzovaný objekt tudíž nemá vlastní zdroj tepla pro vytápění.
Příprava teplé vody v objektu probíhá pomocí ležatého elektrického zásobníku teplé vody umístěného v technické místnosti v zázemí haly. Příkon zásobníku a jeho objem není znám. Účinnost výroby tepla v zásobníku je však definována na 93 %. Navržené stavební úpravy (zateplení obálky) směřují ke snížení energetické náročnosti budovy, technické zařízení stavby se nemění.
Dešťová voda ze střech je v současné době svedena volně na okolní terén.
Návrh opatření:
Navrženými stavebními úpravami se částečně změní celkový vzhled budovy. Stávající lehká obvodová stěna, která se nachází pod okny zázemí, bude odstraněna včetně oken a nově vyzděna z plynosilikátových tvárnic. Provázaní mezi původní stěnou z CP a novou stěnou z dutinových tvárnic bude zajištěno pomoci ocelových pásků. Každá druha řada tvárnic musí byt zavázaná do stávajícího zdiva. Stávající okna v zázemí budou vyměněna za nova plastová s izolačním zasklením, která budou osazena do míst jako okna stávající tedy na střed stěny pod dřevěný průvlak. V místě lehké obvodové konstrukce napojené na konstrukci haly bude dozděna stěna a ve vrchní časti opatřena novým průvlakem pro osazení oken na střed stěny. Není zde totiž prokázaná přítomnost dřevěného průběžného průvlaku jako v jiných místech. Obvodové stěny zázemí budou zatepleny EPS 70F tl. 140mm.
Stávající vrstvy střechy zázemí budou odstraněny až na vazník. Ten bude ošetřen proti houbám, dřevokaznému hmyzu a plísním. Na tento vazník bude připevněn záklop tvořený OSB deskami tl. 22 mm na ně bude aplikovaná parozábrana (samolepicí asfaltový pas s AL vložkou), dále tepelná izolace z EPS 100S tl. 260 mm, netkaná textilie a nakonec povlaková hydroizolace pro kotveny systém s polyesterovou mřížkou. Neboť je uvažováno zatepleni střechy z vrchní strany, je nutné zvednout atiku, to bude provedeno pomoci dřevěných hranolů kotvených do stávajícího atikového rámu a vyplněním tepelnou izolaci.
V místě haly budou odstraněny stávající skladby stěn z vnější strany až po nosnou dřevěnou konstrukci. Stávající konstrukce bude ošetřena proti houbám, dřevokaznému hmyzu a plísním. Nově bude osazena skladba stěn na tuto nosnou konstrukci dle skladeb uvedených ve výkresové části. Zvlášť je zde zpracovaná skladba pro štítové stěny, jejichž nosná konstrukce je tvořena panely v šířce 1200 mm, které probíhají na celou výšku haly a zvlášť pro stěnu boční, která je tvořena systémem sloupků a rámů včetně průběžných průvlaků. Obvodová konstrukce haly bude opatřena zateplovacím systémem s EPS 70F tl. 140mm na nově vytvořenou podkladní konstrukci.
Střešní konstrukce haly bude taktéž odstraněna až na vazník stejně jako tomu je u zázemí. Konstrukce vazníku bude ošetřena proti houbám, dřevokaznému hmyzu a plísním. Na tento vazník bude taktéž připevněn záklop tvořený OSB deskami tl. 22 mm na ně přijde parozábrana (samolepicí asfaltový pas s AL vložkou), dále zateplovací systém EPS 100S tl. 200 mm, netkaná textilie a nakonec povlaková hydroizolace pro kotveny systém s polyesterovou mřížkou. Neboť je uvažováno zateplení střechy z vrchní strany je nutné zvednout atiku, to bude provedeno pomoci dřevěných hranolů kotvených do stávajícího atikového rámu. Na střeše haly se nachází dřevěný výstup na střechu s kovovým poklopem. Ten bude odstraněn a nově nahrazen plastovým otevíratelným světlíkem s izolačním zasklením. Světlík bude opatřen kováním pro osazení žebříku včetně nového žebříku.
Nad halou je přístupná půda, ve které se na záklopu z dřevěných prken nachází vzduchotechnika pro odtah znehodnoceného vzduchu z prostoru haly. Ta jej, skrz mřížky ve štítové stěně velikosti 1000 x1 000 mm, vypouští ven. Tato VZT jednotka bude ponechána beze změny. Budou osazeny nové VZT mřížky.
Sokl cele stavby bude zateplen a izolace zatažena pod úroveň terénu. Sokl bude opatřen marmolitem v odstínu, který stavebník odsouhlasí před objednáním. Součástí této dokumentace není návrh barevného řešení fasády – předpokládá se použití dvou barevných odstínů, přičemž je investor vybere ve spolupráci s projektantem z barevné škály vybraného zateplovacího systému. Nové klempířské prvky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu barvy hnědé.
- Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci k zadání stavby v podrobnostech dokumentace k provádění stavby „Snížení energetické náročnosti objektu Haly BIOS Nové Strašecí“, zpracované společností Energy Benefit Centre, a. s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 290 29 210, a v soupisu prací (výkazu výměr). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci k zadání stavby v podrobnostech dokumentace k provádění stavby.
- Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování realizační dokumentace stavby (dokumentace skutečného provedení dokončeného díla). Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 Zadávací dokumentace (Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo).
- Předmět veřejné zakázky bude uchazečem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a platnými ČSN a předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45212200-8 – Stavební úpravy sportovních zařízení CPV 45212225-9 – Výstavba sportovních hal CPV 45321000-3 – Tepelné izolace CPV 45262521-9 – Fasády CPV 45421100-5 - Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků CPV 45261000-4 - Stavb

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 400 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

7 965 444,- bez DPH (9 638 187,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 4. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

30. 4. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721155016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce CZ.1.02/3.2.00/14.25906 Snížení energetické náročnosti objektu Haly BIOS v Novém Strašecí.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap