Zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů Města Loket

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů Města Loket zadávané zadavatelem Město Loket. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Loket

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů Města Loket

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení služby při nakládání s odpady Města Loket (provést převzetí, manipulaci při naložení, přepravu a odstranění nebezpečných a ostatních odpadů) v období od podpisu smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Odstranění odpadů bude dodavatel provádět dle potřeb zadavatele. Svoz odpadů zahrnuje svoz komunálního odpadu, svoz separovaných surovin, zajištění mobilního svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, odstranění odpadu nebo jeho předání k dalšímu nakládání. Subjekt, který svoz odpadů bude zajišťovat je povinen zajistit vytřídění a shromáždění svezeného odpadu, přičemž je na něm, jakým způsobem toto zajistí (např. svozem na skládky; do sběrných dvorů, které nemusí být přímo v lokalitě, ve kterém se svoz provádí; svozem do spaloven; recyklací apod.). Komunální odpad se sváží na skládky k tomuto účelu určené nebo do spaloven. Separovaný odpad se bude vozit přímo ke zpracování. Sběrný dvůr plní funkci shromaždiště odpadu, přičemž může plnit funkci centra, kde se odpady dotřiďují a slouží např. k odkládání odpadů, které nelze ukládat do sběrných nádob pro směsný komunální odpad, tzv. zbytkového odpadu (objemné složky komunálního odpadu, skla, papíru), separovaného odpadu, využitelného odpadu (železný šrot, textil) a nebezpečných složek komunálního odpadu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90121000-1 Všeobecná likvidace odpadu 90121200-3 Odvoz odpadu 90

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Loket

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 10. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 10. 2012

Lhůta pro podání nabídek

29. 10. 2012, 15:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů Města Loket.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap