PD – Dokončení VD Hostomice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce PD – Dokončení VD Hostomice zadávané zadavatelem Město Hostomice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hostomice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

PD – Dokončení VD Hostomice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou níže specifikované průzkumné, projekční a inženýrské práce pro akci Dokončení VD Hostomice:
1) Průzkumy rozestavěné stavby a doplnění potřebných podkladů pro zpracování projektové dokumentace – jedná se např., nikoliv však výhradně, o:
- doplňující geologický průzkum
- geodetické zaměření současného stavu rozestavěného VD, přístupových komunikací, tras navrhovaných nových objízdných komunikací a tras pro napojení vodovodního potrubí na stávající vodovodní přivaděč
- průzkum stavu ocelového potrubí výpusti (proměření tloušťky stěny)
- stav rozestavěného manipulačního objektu (zejména stav izolace proti vodě)
- průzkum stavu betonu na bezpečnostním přelivu
- průzkum stávající cestní sítě, vč. tras pro přetrasovaní kolizních cest
- prověření vlivu změn předpisů na parametry vodního díla
- prověření využitelnosti navrhovaných zemníků
- prověření kvality a vhodnosti již vybudovaného tlakového potrubí prostupujícím tělesem hráze
- ověření možnosti využívat nádrž pro odběr pitné vody a průzkum trasy napojení odběru vody na přivaděč do stávající VDJ
- ověření protipovodňových funkcí VD, včetně případného návrhu automatizovaného systému regulace odtoku vod z VD s ohledem na povodňové průtoky nad i pod VD
- prověření doplnění dalších vhodných úprav vodního díla a jeho okolí (např. doplnění usazovacích nádrží na přítocích do VD)
2) zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení
- projektová dokumentace bude vypracovaná v souladu se všemi platnými předpisy
- projektová dokumentace bude vycházet z původní projektové dokumentace stavby, ze Studie dostavby VD Hostomice a z výsledků Průzkumů
- primární funkce VD Hostomice bude zdroj pitné vody (součástí PD tedy bude i řešení odběru pitné vody z VD včetně napojení na stávající přivaděč do VDJ a v případě potřeb návrh úpravny vody)
- vedlejší funkcí VD Hostomice bude zadržení vody v krajině, protipovodňová ochrana a krajinotvorná funkce VD
- součástí PD bude návrh automatizovaného systému regulace odtoku vod z VD s ohledem na povodňové průtoky nad i pod VD
3) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
- projektová dokumentace bude vypracovaná v souladu se všemi platnými předpisy
- projektová dokumentace pro provádění stavby bude vycházet z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a z platného stavebního povolení
4) inženýrské činnosti související se získáním stavebního povolení
- projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci sítí dle platných předpisů, charakteru dokumentace či podmínek z předchozích správních procesů za účelem získání stavebního povolení
5) autorský dozor při provádění stavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Hostomice pod Brdy.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

750 000,- bez DPH (907 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

738 000,- bez DPH (892 980,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 8. 2016

Lhůta pro podání nabídek

19. 8. 2016, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Vít Šťáhlavský

Kontaktní e-mail: starosta@hostomice.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce PD – Dokončení VD Hostomice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 31. 10. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap