Skenovací linka a SW na administraci usnesení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Skenovací linka a SW na administraci usnesení zadávané zadavatelem Město Hlučín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hlučín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Skenovací linka a SW na administraci usnesení

Předmět veřejné zakázky

1. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části, podle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to na část 1 (Skenovací linka) a část 2 (SW na administraci usnesení) takto:

Část 1 předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku technologického řešení systému skenovací linky, které se skládá z dodání hardware, dodání software a montáže ve formě implementace tohoto řešení dle zadávacích podmínek veřejné zakázky „Skenovací linka“. Další údaje a informace související s plněním předmětu veřejné zakázky jsou obsaženy v této zadávací dokumentaci a v obchodních podmínkách zadavatele.

Část 2 předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku software - html aplikaci (dále jen „dílo“), a to systém pro administraci usnesení a zápisů z porad. Další údaje a informace související s plněním předmětu veřejné zakázky jsou obsaženy v této zadávací dokumentaci a v obchodních podmínkách zadavatele.

2. Dodavatel je oprávněn předložit svou nabídku na kteroukoliv část předmětu veřejné zakázky, tj. na část 1 a část 2. Zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu na každou část předmětu veřejné zakázky s různými dodavateli.

3. Pokud požadované technické podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivé obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (ust. § 44 odst. 11 zákona). Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti. Odchylka bude dodavatelem v nabídce jednoznačně označena, a to červeným zvýrazňovačem a nápisem odchylka. Rovnocennost odchylky musí dodavatel ve své nabídce dostatečným způsobem prokázat, a to vždy písemně a jako součást své nabídky.

4. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace úřadu a II. elektronická spisová kompletní podpora města Hlučín“. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, ze strukturálního fondu ERDF, prioritní osy IOP, 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – cíl konvergence.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Část 1: 30216110-0 Skenery pro počítačové využití, část 2: 72212600-5 Vývoj databázového programového vybavení a operačního programového vybavení

Místo plnění veřejné zakázky

Mírové nám. 23, Hlučín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Část 1: 240.000,- Kč, část 2: 222.500,- Kč bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

Část 2 - 116 666,67 Kč bez DPH (Část 2 - 141 166,67 Kč s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

Část 2 - 116 666,67 Kč bez DPH (Část 2 - 141 166,67 Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 11. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 11. 2012

Lhůta pro podání nabídek

10. 12. 2012, 13:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Skenovací linka a SW na administraci usnesení.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap