Zateplení fasády, střechy a rekonstrukce lodžií bytového domu v ul. Poplužní 378, 379, 380

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení fasády, střechy a rekonstrukce lodžií bytového domu v ul. Poplužní 378, 379, 380 zadávané zadavatelem Město Budyně nad Ohří. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Budyně nad Ohří

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení fasády, střechy a rekonstrukce lodžií bytového domu v ul. Poplužní 378, 379, 380

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce uvedené v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 3 výzvy – zadávací dokumentace.

Stručný popis stavby:

Zateplení fasády: Objekt bude zateplen celoobvodově kontaktním zateplovacím systémem, který musí být certifikovaný. Montáž nového zateplovacího systému musí být provedena podle montážních návodů a pracovních a technologických postupů předepsaných výrobcem daného zateplovacího systému. Jako referenční standard je stanoven zateplovaní systém s certifikátem ETAG č.004. Zateplení bude provedeno vč. zakládacích lišt, rohových profilů, nadokenních okapních profilů, okenních začišťovacích lišt a ostatních zde neuvedených doplňků předepsaných výrobcem zateplovacího systému.

Budou vybourány stávající meziokenní vložky, místo nich budou provedeny dozdívky z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm.

Z důvody značného narušení hydroizolačních vrstev a průsaků do suterénních prostor bude okolo domu odkopána rýha 2000/650 cm, vytěžená zemina bude odvezena na skládku. Ochranná přizdívka stěn pod terénem bude odsekána, poškozený povrch stěn bude opraven sanační maltou a bude provedena nová hydroizolace ve skladbě asfaltový lak+živičné pásy přitavením, nová hydroizolace bude vytažena nad terén dle požadavku pracovního postupu výrobce zateplovacího systému. Rýha bude zasypána štěrkem, tento zásyp zhutněn po vrstvách 300 mm. Po provedení zateplení bude proveden nový okapový chodníček, původní okapový chodníček bude demontován a demontované dlaždice budou uloženy na řízenou skládku.

Povrch fasády bude důkladně očištěn tlakovou vodou, nesoudržná místa budou opravena. Spáry mezi panely budou sanovány. Technologický postup sanace spár bude tento: odstranění stávající výplně spáry, penetrace panelu, vyplnění Mirelonovými provazci, přetmelení akrylátovým tmelem, dohlazení spáry.
V místech značných nerovností a míst s poškozenou výztuží bude provedena reprofilace vč. ošetření výztuže tímto způsobem: očištění výztuže, ochranný nátěr výztuže, adhezní můstek, betonová stěrka – sjednocující povlak, ochrana proti odpařování, ochranný nátěr.
Montáž nového zateplovacího systému musí být provedena podle montážních návodů a pracovních a technologických postupů předepsaných výrobcem daného zateplovacího systému. Jako referenční standard je stanoven zateplovaní systém s certifikátem ETAG č.004. Zateplení bude provedeno vč. zakládacích lišt, rohových profilů, nadokenních okapních profilů, okenních začišťovacích lišt a ostatních zde neuvedených doplňků předepsaných výrobcem zateplovacího systému. Zateplovací systém bude mít izolant z fasádního bílého polystyrenu EPS 70 F.

Navržené skladby zateplení:
- zateplení soklu do hloubky 800 mm pod terénem – tepelný izolant z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm bez povrchové úpravy ochráněný nopovou folií provedenou včetně všech detailů, lišt a dle montážního návodu výrobce
- zateplení soklu do úrovně nadpraží sklepních oken zateplovacím systémem na bázi extrudovaného polystyrenu opatřeného tenkovrstvou kamínkovou mozaikovou omítkou
- hlavní plochy domu budou zatepleny zateplovacím systémem s tepelným izolantem z polystyrenu EPS 70 F tl. 120 mm s povrchovou úpravou s tenkovrtstvou probarvenou akrylátovou pastovitou omítkou zrnitosti 1,5 mm
- na fasádě budou provedeny požární pásy z minerální vaty tl. 120 mm v souladu s platnými požárními normami, požární pásy budou opatření tenkovrtstvou probarvenou akrylátovou pastovitou omítkou zrnitosti 1,5 mm
- ostění a nadpraží otvorů budou zatepleny zateplovacím systémem s tepelným izolantem z bílého fasádního polystyrenu EPS 70 F tl 20-50 mm s tenkovrstvou probarvenou akrylátovou pastovitou omítkou zrnitosti 1,5 mm
- ostění a nadpraží otvorů v suterénu budou zatepleny zateplovacím systémem s tepelným izolantem XPS tl 20-50 mm s kamínkovou mozaikovou omítkou
- bude proveden demontáž hromosvodu
- bude proveden nový hromosvod dle platných norem, zemnící pásek bude uložen do zvlášť vykopané rýhy mimo objekt, tato rýha bude zasypaná vytěženou zeminou a zhutněna, případné poškozené chodníky a ozelenění bude uvedeno do původního stavu
- veškeré klempířské prvky na fasádě budou demontovány a ekologicky zlikvidovány
- nové klempířské prvky budou provedeny z pozinkového plechu vyjma oplechování atiky a vnějších parapetů
- nové vnější parapety budou hliníkové tl. 1 mm lakované opatřené bočními krytkami
- Veškeré práce budou provedeny z fasádního lešení zakrytého stínící sítí, jiný způsob realizace není přípustný.

Stávající celé souvrství stříšek vč. klempířských prvků nad lodžiemi bude vybouráno a bude provedena nové střešní souvrství s krytinou z TiZn plechu vč. nových klempířských prvků z TiZn plechu.

Nová skladba střešního souvrství:
- očištění vodou a ruční dočištění
- reprofilace povrchu vč.ošetření výztuže – očištění, ochranný nátěr výztuže, adhezní můstek, betonová stěrka – sjednocující povla, ochrana proti odpařování, ochranný nátěr
- očištění podkladu střechy
- hydroizolace 1x + asfaltový lak
- spádová mazanina z lehčeného betonu tl. Max 40 mm
- hydroizolace 1x + asfaltový lak, krytina z TiZn ze svitků vč. Klempířských prvků z TiZn plechu

Stávající zábradlí vstupu bude demontováno a bude dodáno nové žárově zinkované zábradlí.
Stávající zábradlí lodžií bude demontováno a uloženo na řízenou skládku.

Na lodžie bude namontováno nové hliníkové zábradlí s výplní z bezpečnostního mléčného skla tl.6mm rám zábradlí bude lakovaný – zábradlí bude hliníkové.

Stávající sušáky budou demontovány a ekologicky zlikvidovány. Na stěny lodžií budou namontovány nové hliníkové sušáky na prádlo.

Je navržena rekonstrukce současné střešní konstrukce – dojde k odstranění stávajících vrstev. Nová konsrtukce střešního pláště bude provedena tepelnou izolace tl. 200 mm opatřené vrchní hydroizolační vrstvou z pásů z měkčeného PVC. Okraj střechy bude navýšen pórobetonovými tvárnicemi tl. 200 mm z důvodu nutnosti zvýšení atiky.

Střešní souvrství bude kotveno k nosné konstrukci střechy. Plochy střechy budou vyspádovány do předpsaného spádu. Původní střešní vpusti budou demontovány. Budou provedeny nové dvoustupňové střešní vpusti .

Oplechování atiky bude z poplastovaného plechu.

Budou provedeny kompletní nové ventilační hlavice VIV – 20/500, rotační vč. základny.

Střecha nástaveb bude provedena ve stejné skladbě jako hlavní plocha střechy.

Součástí střechy budou veškerá lemování, lišty a napojovací plechy vč. potřebných OSB desek.

Budou vyměněna okna a balkonové sestavy. Navrženy jsou plastové výplně s izolačním dvojsklem - U = 1,1 W/(m2K).
Střešní souvrství bude kotveno a provedeno dle montážních a pracovních postupů stanovených výrobcem komponentů. Projektová dokumentace požaduje systémové řešení. Živičná krytina s požární odolností je striktně požadována!
V souvislosti se zateplením střechy bude provedena demontáž hromosvodu a po realizace nového střešního pláště bude realizován nový hromosvod.

Skladba nového povrchu vstupních schodišť:
- reprofilace povrchu vč.ošetření výztuže – očištění, ochranný nátěr výztuže, adhezní můstek, betonová stěrka – sjednocující povlak, ochrana proti odpařování, ochranný nátěr
- flexibilní lepidlo
- mrazuvzdorná dlažba – vč. soklů a stupňových tvarovek. Jiné než stupňové tvarovky nejsou přípustné.

Styky stropních desek lodžií s bočními stěnami bude sešit v místech, která vykazují značná statická poškození.
Poškozená místa a místa s obnaženou výztuží budou opatřena reprofilací vč. ošetření výztuže, ochranného nátěru a adhezního můstku.
Navržená nová skladba podlahy lodžie:
- penetrace
- vyrovnávací sms stěrka
- 1xhydroizoalční stěrka
- těsnící, koutové a dilatační pásky
- penetrace podkladu
- balkonový potěr OV 40 0-15 mm – vytvoření spádu
- 1x hydroizolační stěrka
- těsnící pásky
- flexibilní lepidlo
- mrazuvzdorná dlažba
- na okraji osazena hliníková okapnice
- po obvodu lodžie bude keramický sokl

Stávající výplně otvorů budou demontovány a budou nahrazeny novými výplněmi
Požadovaný standard nových výplní otvorů:
- stavební hloubka profilu 74 mm
- Uw= 1,2
- Kování s bezpečnostní klikou
- Štěrbinové vštrání ovládané kličkou
- Sklo – izolační dvojsklo – U=1,1
- Teplý meziskelní rámeček
- Vnitřní parapety plastové s bočními krytkami
- Součástí výměny oken bude zednické začištění

Veškeré konstrukce a práce budou prováděny v souladu s montážními a pracovními postupy stanovenými výrobci materiálů
- Veškeré výrobky musí být výhradně certifikované a nesmí být dodány ze zemí mimo evropskou unii.
- Pro realizaci stavby bude potřeba lešení.
- Z důvodu potřeby lešení bude nutné provést zábor.
- Vzhledem k rozsahu stavební činnosti a z důvodu požadavku zadavatele, jako investora, nebude možné použít suterén jako zařízení staveniště a skladovací plochy.
- Dodavatel stavebních prací bude povinen zajistit skladování stavebních materiálů a konstrukci na zabezpečeném a chráněném místě tak aby nedošlo ke zcizení či poškození stavebních materiálů. Poškozené stavební materiály je zakázáno použit pro realizaci stavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Budyně nad Ohří

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 024 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 10. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 10. 2013

Lhůta pro podání nabídek

18. 10. 2013, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Radek Hlaváč

Kontaktní e-mail: info@energo-projekt.cz

Kontaktní telefon: +420 720 677 542

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení fasády, střechy a rekonstrukce lodžií bytového domu v ul. Poplužní 378, 379, 380.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace - výzva 3. 10. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap