Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Linaset, a.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Linaset, a.s. zadávané zadavatelem Linaset, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Linaset, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Linaset, a.s.

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 98 ZVZ na 4 (slovy: čtyři) samostatné části, a to:

- Část A označená jako „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Linaset, a.s. - Kurz Problematika vstřikování plastů pro techniky a technology se zaměřením na eliminaci vad“ (dále také jen jako Část A)

- Část B označená jako „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Linaset, a.s. - Kurz Řízení plastikářské výroby a jejího zefektivňování se zaměřením na provoz a údržbu výrobních technologií“ (dále také jen jako Část B)

- Část C označená jako „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Linaset, a.s. - Kurz Výrobní procesy plastikářské produkce se zaměřením na problematiku kvality pro techniky a režijní dělníky“ (dále také jen jako Část C)

- Část D označená jako „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Linaset, a.s. - Kurz CATIA“ (dále také jen jako Část D)

Poznámka

„Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
Zadavatel umožní prohlídku místa plnění, a to konkrétně prohlídku školicích místností zadavatele. Prohlídky místa plnění budou dle jednotlivých provozních závodů (organizačních složek), tj. i) Provoz 01 Budišov nad Budišovkou, a ii) Provoz 02 Bruntál a Provoz 03 Bruntál.
Zadavatel umožní prohlídku místa plnění všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky v zadávacím řízení ve smyslu ust. § 49 odst. 5 ZVZ; a tito dodavatelé mají právo se prohlídky místa plnění veřejné zakázky zúčastnit.
V případě Provozu 01 Budišov nad Budišovkou zadavatel stanoví, že prohlídka místa plnění se bude konat dne 23.10.2013 od 9:05 do 10:00 hodin. Společný sraz zájemců o prohlídku je v 9:00 hodin před sídlem zadavatele, tj. na adrese Budišov nad Budišovkou, Československé armády č.p. 362, PSČ 747 87. Kontaktní osobou zadavatele v této záležitosti je Ing. Richard Zeman.
V případě Provozu 02 Bruntál a Provozu 03 Bruntál zadavatel stanoví, že prohlídka místa plnění se bude konat dne 23.10.2013 od 13:05 do 14:00 hodin. Společný sraz zájemců o prohlídku je ve 13:00 hodin na adrese Bruntál, Polní 1, PSČ 792 01. Kontaktní osobou zadavatele v této záležitosti je Ing. Richard Zeman.
Zadavatel nezajišťuje přepravu dodavatelů do místa konání prohlídky místa plnění veřejné zakázky a zpět. Přepravu si tak musí každý dodavatel zajistit na vlastní náklady.
Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce místa plnění veřejné zakázky umožněna maximálně třem zástupcům jednoho dodavatele. Všichni účastníci prohlídky místa plnění veřejné zakázky se zapíší a vlastnoručně podepíší do listiny účastníků prohlídky místa plnění veřejné zakázky.
Účastníci prohlídky místa plnění veřejné zakázky mohou v rámci konání prohlídky vznášet ústní dotazy, s tím, že odpovědi zadavatele na tyto dotazy budou učiněné také pouze ústní formou a bude se jednat pouze o orientační a nezávazné informace. Formální žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám je možné uplatňovat pouze v souladu s oddílem XIII. čl. 13.1. ZD.“

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79632000-3: Vzdělávání zaměstnanců; 80511000-9: Školení zaměstnanců; 80000000-4: Vzdělávání a školení

Místo plnění veřejné zakázky

Budišov nad Budišovkou; Bruntál

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 013 000,- bez DPH (2 435 730,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

1. 11. 2013, 13:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Richard Zeman

Kontaktní e-mail: zeman@linaset.cz

Kontaktní telefon: +420556317322

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Linaset, a.s..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 30. 9. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace VZ 30. 9. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo část A 27. 9. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo část B 27. 9. 2013 Zobrazit
Smloluva o dílo část C 27. 9. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo část D 27. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.5 Krycí list nabídky 30. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.6 Čestné prohlášení kvalifikační předpoklady 27. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.7 Čestné prohlášení dle ust. § 68 odst. 3 ZVZ 27. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.8 Formulář splnění základních kvalifikačních předpokladů 27. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.9 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 27. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.10 Prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu poskytnutí významných služeb 27. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.11 Prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 27. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.12 Přehled subdodavatelů 27. 9. 2013 Zobrazit
Oznámení o změně 30. 9. 2013 Zobrazit
Veřejná zakázka "Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Linaset, a.s." Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 11. 10. 2013 Zobrazit
Veřejná zakázka "Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Linaset, a.s." Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 15. 10. 2013 Zobrazit
Oznámení o změně "VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE", "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE", TERMÍNU PROHLÍDKY MÍSTA PLN 15. 10. 2013 Zobrazit
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení 15. 10. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace VZ 15. 10. 2013 Zobrazit
Veřejná zakázka "Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Linaset,a.s." DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.3 16. 10. 2013 Zobrazit
Rozhodnutí o odmítnutí námitek v rámci VZ 18. 10. 2013 Zobrazit
Vyrozumění uchazeče v rámci veřejné zakázky "Část A" 8. 11. 2013 Zobrazit
Vyrozumění uchazeče v rámci veřejné zakázky "Část C" 8. 11. 2013 Zobrazit
Vyrozumění dodavatele v rámci veřejné zakázky 8. 11. 2013 Zobrazit
Oznámení o zrušení zadávacího řízení na VZ "Část A" 11. 11. 2013 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na VZ "Část A" 11. 11. 2013 Zobrazit
Oznámení o zrušení zadávacího řízení na VZ "Část C" 11. 11. 2013 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na VZ "Část C" 11. 11. 2013 Zobrazit
Oznámení o zrušení zadávacího řízení na VZ "Část B" 25. 11. 2013 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na VZ "Část B" 25. 11. 2013 Zobrazit
Oznámení o zrušení zadávacího řízení na VZ "Část D" 25. 11. 2013 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na VZ "Část D" 25. 11. 2013 Zobrazit
Veřejná zakázka „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Linaset, a.s. – Část A a Část C“ PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 26. 11. 2013 Zobrazit
Veřejná zakázka „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Linaset, a.s. – Část B a Část D“ PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 3. 12. 2013 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Linaset, a.s. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. (na část B) (26813335) Uchazeč 1 346 125,- Kč vč. DPH
1 112 500,- Kč bez DPH
API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. (na část B) (27382133) Uchazeč 1 474 990,- Kč vč. DPH
1 219 000,- Kč bez DPH
IPA Slovakia, s.r.o. (na část B) (36423947) Uchazeč 2 746 095,- Kč vč. DPH
2 269 500,- Kč bez DPH
Technodat, CAE - systémy, s.r.o. (na část D) (46902104) Uchazeč 379 456,- Kč vč. DPH
313 600,- Kč bez DPH
DYTRON s.r.o. (na část D) (46578455) Uchazeč 450 120,- Kč vč. DPH
372 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap