Cyklostezka Lanškroun - Sázava

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Cyklostezka Lanškroun - Sázava zadávané zadavatelem LANŠKROUNSKO. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

LANŠKROUNSKO

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Cyklostezka Lanškroun - Sázava

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve
• výstavbě cyklostezky,
• odvodnění cyklostezky, napojení kanalizace a propustky,
• přemostění vodního toku lávkou,
• realizaci veřejného osvětlení podél celé trasy stezky a přeložek kabelů CETIN.
to vše dle dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Jiřím Cihlářem, ČKAIT 0701407, IČO: 745 98 716, se sídlem Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň, společností Projekce Máša s.r.o., se sídlem Škrdlovice 186, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 269 76 421 a obchodní společností N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, IČO: 445 64 287.

Nová komunikace bude propojovat města Lanškroun a Sázava, a to v těsném nebo odsazeném souběhu se silnicí II/315. Komunikace bude sloužit výhradně pro pohyb chodců a cyklistů ve společném „neděleném“ provozu.

Stezka bude v daných úsecích šířky 2,5 m nebo 3 m. Na straně s vozovkou bude použit silniční obrubník s podsádkou, na straně odvrácené pak obrubník chodníkový s podsádkou min. + 6 cm (zajištění vodící linie).

Součástí stavby budou místa pro stojany na kola včetně stojanů.
Cyklostezka je navržena pro cca 300-500 cyklistů denně, má jeden přejezd přes hlavní komunikaci, který zároveň slouží jako místo pro přecházení chodců a cyklistů. Místo bude řádně osvětleno 2 stožáry ze systému veřejného osvětlení cyklostezky. Cyklostezka bude dále osazena příslušným dopravním značením a ochranným zábradlím u zatrubnění koryta potoka v obci Sázava. Cyklostezka bude v části trasy vedena i nad prostorem stávající strouhy.

Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, registrační č. projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006171.

Dodavatel bude poskytovat stavební práce zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky.

Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), vč. všech příloh požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.

Poznámka

Dodavatel zpracuje nabídku v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena na URL https://www.tenderarena.cz, v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci a dále v souladu se ZZVZ.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Shora uvedené stavební práce a související dodávky budou realizovány na pozemcích v k.ú. Lanškroun a v k.ú. Sázava, okres Ústní nad Orlicí. Detailní specifikace míst plnění je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

16.001.457,68 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 1. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 1. 2021

Lhůta pro podání nabídek

29. 1. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: iora legal, advokátní kancelář s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Natálie Macháčková

Kontaktní e-mail: info@iora.cz

Kontaktní telefon: 605 042 137

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Cyklostezka Lanškroun - Sázava.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap