III/33416 Klášterní Skalice, most ev.č. 33416-2

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/33416 Klášterní Skalice, most ev.č. 33416-2 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/33416 Klášterní Skalice, most ev.č. 33416-2

Předmět veřejné zakázky

Stavba obsahuje odstranění stávajících vrstev vozovky v rozsahu cca 45m, provedení výkopu
a následné odstranění stávající konstrukce mostu. Postavení nového železobetonového
mostního objektu včetně křídel a příslušenství, všech terénních úprav před a za mostem a
úpravy koryta Výrovky pod mostem. Provedení zásypů a obnova povrchu vozovky.
Oprava řeší výhradně problematiku mostu a jeho nejbližšího okolí. Z toho důvodu je oprava
vozovky řešena pouze v nezbytně nutném rozsahu. Výraznější silniční úpravy se
nepředpokládají. Předpokládá se pouze drobná šířková úprava, směrové a výškové vedení
bude rovněž upraveno jen minimálně.
Součásti opravy mostu je dodání provizorní konstrukce lávky. Lávka není řešená jako
samostatný objekt, její technické provedení je plně věci zhotovitele (předpokládá se použití
inventárního materiálu zhotovitele). Je pouze v soupisu prací řešena samostatnou položkou.
Lávka musí být provedena tak, aby spodní stavba lávky nezasahovala do koryta Výrovky, a
zároveň spodní hrana lávky musím být min. 0,5 m nad Q10, která je dle hydrologických dat
dána Q = 27,9m3/s. Lávka bude osazena na místo, které stanoví obec. Obec rovněž provede
zajištění přístupu k lávce přes pozemky či už obecní nebo soukromé je věcí obce.
V rámci opravy dojte ke střetu s nadzemním vedením SEK společnosti Telefónica O2.
Jelikož se v místě stavby nachází sloup, bude tento před zahájením stavebních prací dočasně
posunut tak, aby nebránil ve výstavbě nového mostu. Po dokončení mostu bude sloup opět
přesunut do původní polohy. Velikost posunu sloupu bude upřesněna na základě technologie
výstavby mostu. Kabelová vedení, která jsou na stávajícím sloupu zavěšena nebudou
přerušována, budou jen dočasně podepřena v jiném bodě.
Dále se na stávajícím mostě nachází chránička pro vedení kabelu NN společnosti ČEZ
Distribuce a kabel VO ve správě obce. Oba tyto kabely budou v rámci stavby přesunuty do
nových chrániček umístěných v novém mostě. Po dobu stavby budou provizorně umístěny do
pomocné konstrukce. Kabely budou na předmostích odkryty na dostatečnou délku, aby
umožnily manipulaci s nimi, následně se vyjmou ze zásypu stávajícího mostu a bez přerušení
uloží do žlabu ze dvou ocelových profilů, který bude umístěn vedle stávajícího mostu. Po
provedení bednění a spodní výztuže římsy se do této vloží dělená chránička a kabelová vedení
se do ní uloží (opět bez přerušení).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000023

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

38/2014/most

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev. č. 33416-2 v obci Klášterní Skalice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 622 851,- bez DPH (11 643 649,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 3. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 3. 2014

Lhůta pro podání nabídek

19. 3. 2014, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Kontaktní e-mail: linda.zamazalova@ksus.cz

Kontaktní telefon: +420 702 010 794

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/33416 Klášterní Skalice, most ev.č. 33416-2.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap