Dodávka HW včetně příslušenství

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka HW včetně příslušenství zadávané zadavatelem KDK Automotive Czech s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

KDK Automotive Czech s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka HW včetně příslušenství

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka 4 ks notebooků, 8 ks LCD monitorů, 4 ks set bezdrátového 3Dmotion ovladače, 4 ks batohů pro mobilní pracovní stanici, 4 ks bezdrátových sluchátek, 4x set bezdrátové klávesnice a myši, 4 ks dokovací stanice a 1 ks tiskárny včetně příslušenství, dále jen „technologie“ v rámci projektu „Rozšíření R&D centra pro implementaci aktivit průmyslového rozvoje KDK Automotive Czech s.r.o.; s reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001143. Plnění je podrobně specifikováno v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.

Předmětem plnění se rozumí dodávka, dále provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách zadavatele, resp. Kupní smlouvě, které tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace (příloha č. 5). Technologie je dále vymezena podrobnou specifikací požadavků na parametry technologie, vše detailně popsané Technické specifikaci_oprava (příloha č. 4), a zadávací dokumentací zakázky.

V rámci zakázky není umožněno dílčí plnění.

Poznámka

Zadavatel předpokládá hodnotu zakázky ve výši 869 000 ,- Kč bez DPH.

Zadavatel stanovil pro zadání zakázky základní kritérium hodnocení, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny podle následujících dílčích hodnotících kritérií:

● Celková nabídková cena bez DPH váha 90 %
● Termín dodání od podpisu kupní smlouvy váha 10 %

Hodnotící komise otevře neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém neveřejném zasedání v sídle subjektu pověřeného činnostmi zadavatele, tj. Naviga Assistance s. r. o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, dne 21.8. 2017 v 12:30 hod.

- S ohledem na předmět zakázky neumožňuje zadavatel prohlídky místa plnění.
- Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek je nutno doručit písemně (e-mailem) nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě pověřené činností zadavatele (Renata Daňková, e-mail: dankova@naviga4.cz). Odpověď bude zaslána nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti.
- Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, budou zadavatelem zveřejněny na profilu zadavatele, tj. https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/kdk-automotive-czech-s-r-o_4673/dodavka-hw-vcetne-prislusenstvi_18561/ a zároveň budou písemně oznámeny všem dosud známým účastníkům. Z důvodu zajištění rovného přístupu ke všem účastníkům zadavatel doporučuje, aby každý účastník o zadávací dokumentaci informoval o této skutečnosti kontaktní osobu na výše uvedeném e-mailu.
- Místo plnění zakázky: Vítkov 108, 347 01 Tachov
- Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.


- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu.
- V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
- Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
- Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
- Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. . V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat do 3 pracovních dnů všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 52) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
- Délka zadávací lhůty činí 60 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Vítkov 108, 347 01 Tachov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

869 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

21. 8. 2017, 12:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Renata Daňková

Kontaktní e-mail: dankova@naviga4.cz

Kontaktní telefon: 733643826

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka HW včetně příslušenství.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka HW včetně příslušenství zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
C System CZ a.s., (27675645) Dodavatel 875 139,- Kč vč. DPH
723 255,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap