Dodávka a instalace kogenerační jednotky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka a instalace kogenerační jednotky zadávané zadavatelem JACER - CZ, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

JACER - CZ, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka a instalace kogenerační jednotky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodávce a instalaci energobloku pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
Zadavatel může v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost údajů, či dokladů.
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky ve smyslu ust. § 100 odst. 2 zákona a to tak, že takto změněný, resp. nahrazený dodavatel bude účastník, který se umístil v zadávacím řízení jako druhý, resp. třetí v pořadí, a to vždy, pokud se zadavatel rozhodne odstoupit od smlouvy, kterou podepsal s vybraným dodavatelem na základě tohoto zadávacího řízení, bez ohledu na to, zda je takové odstoupení původním vybraným dodavatelem rozporováno nebo soudně napadeno.
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje všude tam, kde mu to zákon umožňuje, doručovat písemnosti účastníkům a dodavatelům zadávacího řízení v souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona umístěním na profil zadavatele, přičemž za okamžik doručení dodavatelům nebo účastníkům se považuje moment takového uveřejnění dokumentů nebo listin na profil zadavatele k příslušné veřejné zakázce.
Dodavatel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Odpovědné veřejné zadávání je proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Podrobnosti dále stanoví návrh smlouvy.
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Instalace technologie kogenerační jednotky ve výrobním areálu společnosti JACER – CZ, a.s., reg. č. CZ.01.3.09/0.0/0.0/19_307/0022324“, který je spolufinancován z prostředků OPPIK.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2021-012179

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

44621200-1; 44613110-4;42511100-2;45251220-9;45317000-2;45331110-0

Místo plnění veřejné zakázky

Blatno u Podbořan.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

30 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 4. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 4. 2021

Lhůta pro podání nabídek

24. 5. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka a instalace kogenerační jednotky.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap