Rekonstrukce areálu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce areálu zadávané zadavatelem ISOSTAV, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ISOSTAV, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce areálu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je provedení kompletní rekonstrukce objektů H2 a H5 v areálu společnosti ISOSTAV a.s., které budou složit pro prodej stavebního materiálu. Stavba bude provedena na základě dokumentace pro stavební povolení, zpracované Ing. arch. Janou Zacharovou. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 5 – Dokumentace pro stavební povolení.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 52) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Sadská

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

9. 8. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: davidfrolik@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 733 643 822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce areálu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 24. 7. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace 24. 7. 2017 Zobrazit
Přílohy č. 1 - 6 ZD 24. 7. 2017 Zobrazit
Rozhodnutí o přidělení zakázky 30. 8. 2017 Zobrazit
Rozhodnmutí o vyloučení 30. 8. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce areálu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TRKOVSKY, s.r.o. (26112973) Dodavatel 11 591 656,- Kč vč. DPH
9 579 881,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap