Odborné vzdělávání v oblasti biotechnologií a molekulární genetiky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Odborné vzdělávání v oblasti biotechnologií a molekulární genetiky zadávané zadavatelem Institute of Applied Biotechnologies a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Institute of Applied Biotechnologies a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Odborné vzdělávání v oblasti biotechnologií a molekulární genetiky

Předmět veřejné zakázky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Název zakázky Odborné vzdělávání v oblasti biotechnologií a molekulární genetiky


1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele Institute of Applied Biotechnologies a.s.
Sídlo Tymiánová 619/14, 101 00 Praha 10
IČ / DIČ 272 25 712 / CZ 272 25 712
Právní forma Akciová společnost


2. Osoby zadavatele
Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci zakázky RNDr. Petr Kvapil
Kontaktní osoba Ing. Pavel Horák, RNDr. Milan Press
Kontaktní telefon 255 700 885
Kontaktní email horak@iabio.cz, press@iabio.cz


3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací)
Nákup služeb – Odborné vzdělávání v oblasti biotechnologií a molekulární genetiky
Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“, v citacích pouze „ZVZ“).


4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH 779 000,- + 610 000,- = 1 389 000,- Kč


5. Popis (specifikace) předmětu zakázky
Zakázka má 2 části, pokročilou (A) a základní úroveň (B).

Zakázka se zaměřuje na rozvoj odborných znalostí zaměstnanců. Hlavním cílem je zvýšit odbornou kvalifikaci zaměstnanců, rozšířit specifické vědomosti a zejména praktické zkušenosti z oboru.
Zakázka bude realizována formou intenzivního školení u specializovaného dodavatele, který disponuje nejnovějšími technologiemi a poznatky z oboru.
Aktivita bude organizována jako uzavřené školení pro cílovou skupinu, podle požadavku společnosti resp. realizačního týmu tak, aby nejlépe naplňovala potřeby pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců.
Zaměstnanci budou rozděleni na 2 skupiny, A a B. Počet zaměstnanců ve skupině A bude mezi 5 a 10 a ve skupině B bude také mezi 5 a 10 zaměstnanci.

A. Pokročilá úroveň:
Vzdělávání pracovníku středního managementu a vedoucích výzkumných pracovníků je plánováno v následujících okruzích:
• Pokročilé využití Real time analýzy
• Optimalizace Real time analýzy
• Kalkulace qPCR s použitím relativních metod
• Absolutní kvantifikace, qPCR standardní křivka
• Zpětná kalibrace, mez detekce
• Genová terapie a využití molekulární biologie
• Standardní sekvence DNA a aplikace
• Next-generation sequencing a aplikace
• Statistická analýza dat
• Odhad velikosti vzorku, výběr referenčních genů
• Optimalizace experimentu s ohledem na náklady a zdroje
• Praktická cvičení

B. Základní úroveň:
Vzdělávání pracovníků projektu a pracovníků výroby je plánováno v následujících okruzích:
• Základní principy PCR a teorie real-time PCR
• Aplikace a možnosti qPCR,
• Srovnání qPCR a klasické PCR
• Modelování primeru pro PCR, problémy formování dimeru a jejich minimalizace
• Metodika výzkumu a optimalizace, základní analýza dat
• Přehled dostupných technologií detekce, typy přístrojů a praktické použití
• Určování biologických vztahů a způsoby vyhodnocení
• Základy standardní sekvence DNA a analýzy dat
• Základy next-generation-sequencing
• Praktická cvičení

Součástí dodávky jsou i studijní materiály. Jejich zpracování záleží na dodavateli a je předmětem hodnoceni podle bodu 13.6. Doba a místo plnění zakázky
Doba plnění zakázky Každá část zakázky je plánována v rozsahu dvou pětidenních bloků po 8 hodinách, tedy 2x5=10 dní a 80 hodin na jednu část. Na obě části celkem 2x10=20 dní a 160 hodin. 1 vyučovací hodina má 50 minut.
Jednotlivé bloky budou realizovány za sebou, v pořadí 1A, 1B, 2A, 2B,
Důvodem pro takovou posloupnost střídání bloků je vzájemné předávání získaných poznatků mezi zaměstnanci pokročilé a základní úrovně při činnostech ve společnosti v mezidobích mezi bloky.
První blok by měl proběhnout v prosinci 2012 a poslední v březnu 2013.

Místo plnění zakázky Prostory v Praze zajištěné dodavatelem.


7. Další podmínky týkající se plnění zakázky dle § 44 až § 46a zákona 137/2006 Sb.
Platební podmínky Dodavatel bude fakturovat odděleně za jednotlivý ukončený školicí blok. Daňový doklad bude ze strany dodavatele vystaven podle platných předpisů se splatností 21 dní.
Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů (identifikační údaje) a přípustné míry plnění dodané jejich prostřednictvím NE


8. Povinné součásti nabídky a požadavky zadavatele na popis plnění zakázky*
Povinné součásti nabídky:
1. Identifikace dodavatele (Název, sídlo, IČ)
2. Jméno garanta kursu s kontaktním telefonem a e-mailem
3. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady dodavatele (viz část 12 této výzvy)
4. CV lektorů účastnících se projektu, včetně seznamu jejich odborných publikací
5. Popis vybavení školícího pracoviště přístrojovou technikou
6. Předmět nabídky (tj. konkrétní nabídka dodavatele na plnění zakázky, včetně popisu komplexních studijních materiálů a popisu interaktivní a praktické výuky)
7. Nabídková cena v korunách českých bez DPH i s DPH


9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Cena v korunách českých bude uvedena jednotlivě pro každou část veřejné zakázky, A i B, bez DPH, DPH v zákonem stanovené výši a cena celkem včetně DPH.
Dále bude uvedena ze strany dodavatele celková cena za plnění obou částí veřejné zakázky bez DPH, DPH v zákonem stanovené výši a cena celkem včetně DPH.
Pro hodnocení podle bodu 13. bude použita cena bez DPH.10. Požadavky na varianty nabídek*
Zadavatel připouští varianty nabídek NE


11. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky
Lhůta pro podání nabídky čtvrtek 6. 12. 2012, do 14:00 hodin
Místo pro podání nabídky Provozovna Institute of Applied Biotechnologies a.s., na adrese Služeb 1305/4, 108 52 Praha 10, v zadní části areálu.
Způsob předložení nabídky Nabídky je možné zadavateli předkládat pouze v písemné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele.
Jazyk zpracování nabídky Čeština
Výhrada Zadavatel si vyhrazuje právo svoje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nezdůvodňovat a ve sdělení výsledku výběrového řízení jeho účastníkům důvody svého rozhodnutí neuvádět.


12. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele*
Č. 1 Vymezení požadavku Základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který prokáže splnění podmínek podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb, v platném znění.

Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, způsobem podle ustanovení § 62 odst. 3.

(3) Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje; ustanovení odstavce 2 se nepoužije. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.

Č. 2 Vymezení požadavku Profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 54 písm. a) a b).
Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem Dodavatel dokládá originál, úředně ověřenou kopii či prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Dále dodavatel dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být originál, úředně ověřená kopie či prostá kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená či prostá kopie živnostenského listu.


13. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek
Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou, budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií:

1. celková nabídková cena za obě části veřejné zakázky v CZK s váhou 10 %
2. popis komplexních studijních materiálu s váhou 20 %
3. popis interaktivní a praktické výuky s váhou 20 %
4. odborná úroveň dodavatele (dle CV lektorů) s váhou 10%
5. vybavení pracoviště přístrojovou technikou s váhou 40%

Metoda hodnocení nabídek dle kritéria č. 1:
V rámci tohoto kritéria bude hodnocena nabídková cena, kterou se rozumí celková cena za obě části veřejné zakázky v CZK bez DPH. Pokud cena nabídky přesáhne jak uvedené ceny za jednotlivé části veřejné zakázky, tak i celkovou předpokládanou cenu za veřejnou zakázku, bude vyřazena z hodnocení. Nejvhodnější nabídkou v rámci tohoto kritéria je ta, která nabídne nejnižší celkovou cenu za veřejnou zakázku. Následně se použije tento vzorec:

nejvýhodnější nabídka
tzn. nejnižší hodnota
ze všech hodnocených nabídek
100 x ----------------------------------------------------- x váha vyjádřená v procentu
hodnota z hodnocené nabídky


Metoda hodnocení nabídek dle kritéria č. 2:
Nabídky budou seřazeny dle požadavků kvality v rámci tohoto kritéria od nejlepší po nejhorší, následně bude použit tento vzorec:

pořadí nabídky (např. 2
pokud byla nabídka - 1
hodnocena 2. nejlepší)
(100 - ------------------------------------------ x 100 ) x váha vyjádřená v procentu
počet hodnocených nabídek


Metoda hodnocení nabídek dle kritéria č. 3:
Nabídky budou seřazeny dle požadavků kvality v rámci tohoto kritéria od nejlepší po nejhorší, následně bude použit tento vzorec:

pořadí nabídky (např. 2
pokud byla nabídka - 1
hodnocena 2. nejlepší)
(100 - ------------------------------------------ x 100 ) x váha vyjádřená v procentu
počet hodnocených nabídek


Metoda hodnocení nabídek dle kritéria č. 4 a č. 5:
Nabídky budou seřazeny dle požadavků kvality v rámci tohoto kritéria od nejlepší po nejhorší, následně bude použit tento vzorec:

pořadí nabídky (např. 2
pokud byla nabídka - 1
hodnocena 2. nejlepší)
(100 - ------------------------------------------ x 100 ) x váha vyjádřená v procentu
počet hodnocených nabídek


Body za všechna hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, bude nabídkou vítěznou.


14. Doporučení týkající se formálního zpracování nabídky*
Písemná forma na listech A4 vzájemně spojených.Datum 8. 11. 2012
Místo Praha
Podpis RNDr. Petr Kvapil, předseda představenstva

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

vzdělávání

Místo plnění veřejné zakázky

Služeb 1305/4, 108 52 Praha 10

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 389 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

6. 12. 2012, 14:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Odborné vzdělávání v oblasti biotechnologií a molekulární genetiky.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Text výzvy 12. 11. 2012 Zobrazit
Smlouva 21. 2. 2013 Zobrazit
Zprava 22. 2. 2013 Zobrazit
Rozhodnuti prvni firma 19. 12. 2012 Zobrazit
Rozhodnutí druhá firma 19. 12. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap