Instalace FVE elektrárny na objektech společnosti GRUND a.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Instalace FVE elektrárny na objektech společnosti GRUND a.s. zadávané zadavatelem GRUND a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

GRUND a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Instalace FVE elektrárny na objektech společnosti GRUND a.s.

Předmět veřejné zakázky

Cílem výběrového řízení je uzavření smlouvy na dodávku, instalaci a zprovoznění FVE elektrárny s vybraným účastníkem výběrového řízení a tím zajištění realizace projektu zadavatele s názvem „GRUND – FVE“, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021524, který je financován z finančních prostředků Evropské unie z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Instalace technologického zařízení FVE proběhne na stávajících stavebních objektech zadavatele stojících na pozemkových parcelách st. p. č. 44/4, 44/6 a 44/8 v katastrálním území Kalná Voda [696790]. Bude se jednat o celkem 650 ks fotovoltaických monokrystalických panelů o nominálním výkonu 400 Wp. Celkový výkon FVE bude činit 260 kWp.

Součástí předmětu plnění je dále dodání kompletní dokumentace k FVE, revizí a certifikátů dle platných předpisů, montáž a instalace všech součástí FVE, připojení k distribuční soustavě a zprovoznění FVE do plné funkčnosti, zaškolení jedné osoby zodpovědné za provoz elektrických zařízení v časovém rozsahu 4 hod.

Předmět veřejné zakázky je dále podrobně specifikován v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „Návrh smlouvy“), projektové dokumentaci zpracované Romanem Hladíkem, Žireč 136, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 04, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace (dále jen „Projektová dokumentace“) a ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace (dále jen „Výkaz výměr“).

Závazné požadavky na způsob provedení předmětu veřejné zakázky mohou rovněž vyplynout z rozhodnutí Městského úřadu Trutnov, Odboru výstavby, o schválení záměru stavby ze dne 21. 6. 2021, č.j. MUTN 50623/2021, které tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace a ze Smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě č. 21_VN_1009841989, uzavřené mezi zadavatelem a společností ČEZ Distribuce, a.s. dne 14. 4. 2021, která tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

Pokud je v této zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách použit konkrétní obchodní název nebo značka konkrétního výrobku, má se za to, že tím zadavatel specifikuje obecný kvalitativní standard a je připuštěno, aby dodavatel nabídl i jiné technicky a kvalitativně rovnocenné řešení.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Solární fotovoltaické moduly, 09331200-0

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky jsou objekty na st. p. č. 44/4, 44/6 a 44/8 v k. ú. Kalná Voda.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 480 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 11. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 11. 2021

Lhůta pro podání nabídek

20. 12. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Maroš Sovák

Kontaktní e-mail: sovak@kroupahelan.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Instalace FVE elektrárny na objektech společnosti GRUND a.s..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap