Dodávka technologické linky na drcení kameniva

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka technologické linky na drcení kameniva zadávané zadavatelem Froněk, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Froněk, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka technologické linky na drcení kameniva

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výměna technologické linky na drcení kameniva v kamenolomu Brant v rámci projektu „Snížení produkce emisí kamenolomu Brant“, reg. č. projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001043.

Předmětem zakázky je návrh a dodání technologické linky na drcení kameniva, její instalace, zprovoznění a uvedení do provozu. Součástí předmětu díla je i dodání technických dokladů k dané technologii, projektové dokumentace pro stavební připravenost k instalaci technologie, projektové dokumentace k nově navržené trafostanici, realizace všech revizí a zkoušek v souladu s platnými legislativními předpisy.
Detailní technický popis stávajícího stavu a požadavků zadavatele na technické parametry dodané technologické linky je uveden v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Poznámka

Jednotlivé dílčí termíny plnění veřejné zakázky:
Požadavky na stavební připravenost v návaznosti na strojní dokumentaci – podklady pro osazení strojů vč. zatěžovacích sil, výšky mezi plochou a hranou násypky, trasy kabelového vedení: 60 dnů od podpisu Smlouvy o dílo.
Předpokládané předání montážního pracoviště ze strany zadavatele k zahájení montáže na místě: 75 dnů od předání požadavků na stavební připravenost.
Ukončení montáže technologické linky na místě plnění: 75 dnů od předání montážního pracoviště.
Zkušební provoz po ukončení montáže: 60 dnů od ukončení montáže a předložení všech podkladů a revizí k bezpečnému zkušebnímu provozu.
Předpokládané ukončení realizace veřejné zakázky – předání předmětu VZ: 270 dnů po podpisu Smlouvy o dílo.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Název projektu „Snížení produkce emisí kamenolomu Brant“, reg. č. projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001043.
Zakázka je součástí projektu spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
Název programu: Operační program Životní prostředí
Prioritní osa: 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí
Primární oblast podpory 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Podoblast podpory: 2.2.b)
Název projektu: „Snížení produkce emisí kamenolomu Brant“

Bližší popis zakázky je uveden v zadávací dokumentaci, která je k dispozici na profilu zadavatele uvedené v bodě 3, výzvy.
S ohledem na předmět zakázky umožňuje zadavatel prohlídky místa plnění a odběr vzorků horniny z Kamenolomu Brant dne 6. 9. 2017 v 10 hod a 13. 9. 2017 v 10 hod. Sraz zájemců o prohlídku místa bude v uvedené dny a hodiny v místě plnění.
Zadavatel preferuje doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona písemně (e-mailem) kontaktní osobě pověřené činností zadavatele (Renata Daňková, e-mail: dankova@naviga4.cz).

Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, budou zadavatelem zveřejněny na profilu zadavatele, tj. https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/fronek-spol-s-r-o_5313/dodavka-technologicke-linky-na-drceni-kameniva_19783/ a zároveň budou písemně oznámeny všem známým účastníkům.
Písemné nabídky lze předkládat osobně, poštou nebo kurýrem. Nabídka bude předložena v českém jazyce, akceptovány budou také nabídky ve slovenském jazyce.
Otevírání nabídek proběhne ihned po skončení lhůty pro podávání nabídek v sídle zadavatele. Obálky s nabídkami budou otevřeny ihned po uplynutí konce lhůty pro podání nabídek.
Otevírání nabídek bude veřejné; účastníci či jejich zástupci se mohou účastnit aktu otevírání obálek dle ust. § 110 odst. 1 a souv. zákona. Obálky budou otevřeny bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 1 400.000,- Kč. Jistotu poskytne zájemce formou bankovní záruky, formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“) nebo pojištěním záruky. Peněžní jistotu složí uchazeč na účet č. 158187039/0300 vedený u ČSOB, a.s. variabilní symbol je IČO účastníka. Peněžní jistota musí být připsána na uvedený účet nejpozději v den uplynutí lhůty pro podávání nabídek.
Poskytnutá jistota připadá zadavateli v případech, kdy účastník v rozporu se stanovenými podmínkami tohoto zadávacího řízení zrušil či změnil nabídku a nesplnil svou povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy. Poskytne-li účastník jistotu v podobě bankovní záruky, je povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty.

Údaj o způsobu hodnocení nabídek je uveden v zadávací dokumentaci. Zadavatel stanovil pro zadání zakázky základní kritérium hodnocení, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny podle následujících dílčích hodnotících kritérií:

Celková nabídková cena váha 95 %
Cena náhradních dílů celkem váha 5 %

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je chápána ta, která splní veškerá kvalifikační kritéria a zároveň obdrží v součtu nejvyšší počet bodů.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti zájemců vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Zájemce nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Nejedná se o zakázku s plněním na části.
Nabídky se zájemcům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit kdykoli v průběhu výběrového řízení zadávání zakázky.
Každý dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a podává-li samostatnou nabídku, nemůže současně být poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává nabídku, prokazuje splnění kvalifikace, takový dodavatel nemůže ani podat společnou nabídku s jiným(i) dodavatelem(i).
Zadavatel oznámí výsledek zadávacího řízení na profilu zadavatele. Vyvěšením výsledku VŘ na profilu zadavatele je považováno za doručené všem účastníkům.
Délka zadávací lhůty činí 150 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-023222

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

22082017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

43414000-8, 51541200-8

Místo plnění veřejné zakázky

provozovna Brant, č.p. 125, Lubná u Rakovníka (IČP: 1001451929), středisko kamenolom

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

71 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

4. 10. 2017, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Renata Daňková

Kontaktní e-mail: dankova@naviga4.cz

Kontaktní telefon: 733643826

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka technologické linky na drcení kameniva.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap